Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zaproszenie do składania ofert - Wyłapywanie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017r bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Włodowice oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Zaproszenie do składania ofert - Wyłapywanie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017r bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Włodowice oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt

Włodowice dnia 14.12.2016r.

Zaproszenie do składania ofert

Zgodnie z przepisami art.4 pkt.8 ustawy z dnia  29.01.2004r-  prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z póź. zm.)  do postępowania nie stosuje się w/w przepisów- zmówienie poniżej 30 000 euro.

I. Przedmiot zamówienia:
Wyłapywanie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017r  bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Włodowice oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
Pod pojęciem bezdomnych zwierząt należy rozumieć  psa, kota , oraz sukę wraz ze szczeniętami bez względu na ilość.
Wyłapywanie  bezdomnych zwierząt  będzie prowadzone na podstawie zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego , najpóźniej w ciągu 4 godzin od przyjęcia zgłoszenia.
Wyłapywanie i przetrzymywanie w/w zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt
odbywać się będzie   zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 poz.856 z póź. zm.) i Rozporządzeniu Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r  w sprawie zasad i warunków  wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U z 1998r Nr 116 poz. 753).
Szacunkowa  liczba odławianych  zwierząt wynosi  - 20 szt.
Zamawiający zastrzega, że ilość odłowionych zwierząt może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu i będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb  na odławianie bezdomnych zwierząt.

II. Obowiązki Wykonawcy:
1.  Wyłapywanie i dostarczanie  zwierząt do schroniska , a w przypadkach koniecznych do Lecznicy Weterynaryjnej,
2. Transport wyłapanych zwierząt środkami do tego celu przystosowanymi i posiadającymi stosowne zatwierdzenia, 
3. Prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt  w okresie kwarantanny,
4.  Kompleksowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku, 
5.  Zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych oraz opieki dla zwierząt przebywających w schronisku, 
6.  Zapewnienie dozoru weterynaryjnego, 
7.  Sterylizacja lub kastracja zwierząt, 
8.  Odrobaczanie i kompleksowe szczepienia,
9.  Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt- adopcja.
10. Prowadzenie ewidencji zwierząt, ksiązki kontroli weterynaryjnej, 
11. Przedstawianie Zamawiającemu co miesiąc informacji  na temat stanu zwierząt w schronisku, adopcji, padnięć,  wykonywanych interwencji i przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych , 
12. Zbiórka i utylizacja martwych zwierząt, 
13. Pomoc lekarsko weterynaryjna  przy wypadkach komunikacyjnych, których ofiarami są zwierzęta.

III. Wykaz dokumentów  jakie wykonawca ma dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru alby zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
2. Kopię zezwolenia  na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - jeśli  wykonawca posiada własne schronisko.
3. W przypadku braku własnego schroniska dla bezdomnych zwierząt należy dołączyć zapewnienie ze schroniska, że zwierzęta  z terenu gminy Włodowice zostaną przyjęte.
4. Kserokopie umowy zawartej z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku.
5. Kserokopie umowy z zakładem prowadzącym utylizację padłych zwierząt.
6. Oświadczenie o spełnianiu warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt według wzoru stanowiącego załącznik nr 2  niniejszego zapytania.

IV. Termin  wykonania zamówienia.
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia w okresie od  daty podpisania umowy do 31 grudnia 2017roku.

V. Forma płatności:
Przelew bankowy w terminie  14 dni od dnia otrzymania faktury wraz z dokumentami określonymi  w punkcie II ppunkt. 11.

VI. Sposób przygotowania oferty.
Oferta powinna być sporządzona na  załączonym formularzu i być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia , zawierać dokładne dane i czytelny podpis oferenta. Oferta  powinna zawierać informacje potwierdzające przez zamawiającego wymagania.

VII.  Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Oferty należy składać listownie lub osobiście w zamkniętych kopertach  na adres: Urząd Gminy Włodowice ul. Krakowska 26 , 42-421 Włodowice w terminie:  do 29. 12. 2016r  do godz. 15.00.  z dopiskiem” Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie  odławiania i transportu oraz utrzymania i sprawowania opieki nad bezdomnymi  zwierzętami z terenu gminy Włodowice  w  2017 roku
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  zostanie przekazana oferentom telefonicznie. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII.  Otwarcie ofert: nastąpi  w dniu następnym , po upływie terminu składania ofert.

IX.  Dodatkowe informacje
1. Kryterium ocen ofert :  najniższa cena oraz czas przybycia do zwierzęcia.
2. Kontakt telefoniczny pod numerem  (34) 3153001 wew. 108.

X. Załączniki
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Oświadczenie do niniejszego zapytania ofertowego.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2017-01-02

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2016-12-14

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2016-12-14

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.