Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/4584

Zaproszenie do składania ofert - Wyłapywanie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017r bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Włodowice oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt

Włodowice dnia 14.12.2016r.

Zaproszenie do składania ofert

Zgodnie z przepisami art.4 pkt.8 ustawy z dnia  29.01.2004r-  prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z póź. zm.)  do postępowania nie stosuje się w/w przepisów- zmówienie poniżej 30 000 euro.

I. Przedmiot zamówienia:
Wyłapywanie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017r  bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Włodowice oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
Pod pojęciem bezdomnych zwierząt należy rozumieć  psa, kota , oraz sukę wraz ze szczeniętami bez względu na ilość.
Wyłapywanie  bezdomnych zwierząt  będzie prowadzone na podstawie zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego , najpóźniej w ciągu 4 godzin od przyjęcia zgłoszenia.
Wyłapywanie i przetrzymywanie w/w zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt
odbywać się będzie   zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 poz.856 z póź. zm.) i Rozporządzeniu Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r  w sprawie zasad i warunków  wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U z 1998r Nr 116 poz. 753).
Szacunkowa  liczba odławianych  zwierząt wynosi  - 20 szt.
Zamawiający zastrzega, że ilość odłowionych zwierząt może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu i będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb  na odławianie bezdomnych zwierząt.

II. Obowiązki Wykonawcy:
1.  Wyłapywanie i dostarczanie  zwierząt do schroniska , a w przypadkach koniecznych do Lecznicy Weterynaryjnej,
2. Transport wyłapanych zwierząt środkami do tego celu przystosowanymi i posiadającymi stosowne zatwierdzenia, 
3. Prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt  w okresie kwarantanny,
4.  Kompleksowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku, 
5.  Zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych oraz opieki dla zwierząt przebywających w schronisku, 
6.  Zapewnienie dozoru weterynaryjnego, 
7.  Sterylizacja lub kastracja zwierząt, 
8.  Odrobaczanie i kompleksowe szczepienia,
9.  Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt- adopcja.
10. Prowadzenie ewidencji zwierząt, ksiązki kontroli weterynaryjnej, 
11. Przedstawianie Zamawiającemu co miesiąc informacji  na temat stanu zwierząt w schronisku, adopcji, padnięć,  wykonywanych interwencji i przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych , 
12. Zbiórka i utylizacja martwych zwierząt, 
13. Pomoc lekarsko weterynaryjna  przy wypadkach komunikacyjnych, których ofiarami są zwierzęta.

III. Wykaz dokumentów  jakie wykonawca ma dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru alby zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
2. Kopię zezwolenia  na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - jeśli  wykonawca posiada własne schronisko.
3. W przypadku braku własnego schroniska dla bezdomnych zwierząt należy dołączyć zapewnienie ze schroniska, że zwierzęta  z terenu gminy Włodowice zostaną przyjęte.
4. Kserokopie umowy zawartej z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku.
5. Kserokopie umowy z zakładem prowadzącym utylizację padłych zwierząt.
6. Oświadczenie o spełnianiu warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt według wzoru stanowiącego załącznik nr 2  niniejszego zapytania.

IV. Termin  wykonania zamówienia.
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia w okresie od  daty podpisania umowy do 31 grudnia 2017roku.

V. Forma płatności:
Przelew bankowy w terminie  14 dni od dnia otrzymania faktury wraz z dokumentami określonymi  w punkcie II ppunkt. 11.

VI. Sposób przygotowania oferty.
Oferta powinna być sporządzona na  załączonym formularzu i być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia , zawierać dokładne dane i czytelny podpis oferenta. Oferta  powinna zawierać informacje potwierdzające przez zamawiającego wymagania.

VII.  Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Oferty należy składać listownie lub osobiście w zamkniętych kopertach  na adres: Urząd Gminy Włodowice ul. Krakowska 26 , 42-421 Włodowice w terminie:  do 29. 12. 2016r  do godz. 15.00.  z dopiskiem” Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie  odławiania i transportu oraz utrzymania i sprawowania opieki nad bezdomnymi  zwierzętami z terenu gminy Włodowice  w  2017 roku
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  zostanie przekazana oferentom telefonicznie. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII.  Otwarcie ofert: nastąpi  w dniu następnym , po upływie terminu składania ofert.

IX.  Dodatkowe informacje
1. Kryterium ocen ofert :  najniższa cena oraz czas przybycia do zwierzęcia.
2. Kontakt telefoniczny pod numerem  (34) 3153001 wew. 108.

X. Załączniki
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Oświadczenie do niniejszego zapytania ofertowego.