Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym

WÓJT GMINY WŁODOWICE
ogłasza I przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż :

nieruchomości  zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o powierzchni użytkowej 285 ,45m²  o numerach geodezyjnych 1481/33,1481/51 o łącznej  pow. 1045m² uregulowanej w KW Nr CZ1M/00065118/5  położonej w Rudnikach  przy ulicy Pomowskiej i Kamiennej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  138 060,00 złotych, zwolnione z VAT,    w tym 29 887,00 złotych wartość gruntu.
Działka nr 1481/33
  zgodnie z m. p. z. p. przeznaczona pod:
przeznaczenie podstawowe- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy i zabudowy zagrodowej.
Przeznaczenie uzupełniające:
usługi nieuciążliwe, zabudowa letniskowa, obiekty małej architektury, zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa, zadrzewienia, zakrzewienia itp. ,trasy i urządzenia komunikacyjne, sieci, nieuciążliwe urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
Symbol planu : 5MN1
Działka położona jest w strefie GZWP- ochrony Górnojurajskiego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.
Obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem KD6.
Działka nr 1481/51  przeznaczona  pod :
Przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy i zabudowy zagrodowej.
Przeznaczenie uzupełniające:
usługi nieuciążliwe, zabudowa letniskowa, obiekty małej architektury, zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa, zadrzewienia, zakrzewienia itp. ,trasy i urządzenia komunikacyjne,
sieci, nieuciążliwe urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
Symbol planu : 5MN1
oraz w części tj. ok. 2 mb. pod drogę ( poszerzenie) oznaczoną symbolem KD5 :
KD5 – tereny komunikacji- drogi publiczne – ulice i drogi dojazdowe (drogi gminne)
Przeznaczenie podstawowe – droga jedno jezdniowa, dwu pasowa o szerokości linii rozgraniczających 10,0 m.
Przeznaczenie uzupełniające - zieleń izolacyjna, elementy infrastruktury technicznej (bez budynków), obiekty i urządzenia inżynierskie.
Działka położona jest w strefie GZWP- ochrony Górnojurajskiego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.
Obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem KD5.
Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.08.2015r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Włodowice ul. Krakowska nr 26 II piętro pokój nr 27.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść w gotówce na konto Urzędu Gminy Włodowice Nr  97 8277 0002 0059 0000 8794 0003 BS Szczekociny  w terminie do dnia 17.08.2015r. oraz okazanie  dowodu wpłaty w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone  w terminie 3 dni od odwołania  lub zamknięcia  przetargu, a kandydatowi na nabywcę, który przetarg wygrał zalicza się na poczet przyszłych należności.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem  negatywnym jeżeli żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. Postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.
Zbywana nieruchomość nie posiada wznowionych granic- brak wytyczenia geodezyjnego.
Wznowienie granic  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ciąży na nowonabywcy.
Dodatkowych informacji o przedmiocie sprzedaży udziela Referat Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska  pokój nr 28 II piętro budynku Urzędu Gminy Włodowice, telefonicznie / 034/ 3153001, 3153030/ lub  pocztą elektroniczną  e-mail: rolnictwo@wlodowice.pl , w godzinach pracy Urzędu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu znajduje się również na stronie  internetowej biuletynu informacji publicznej www.bip.wlodowice.pl

Wójt Gminy Włodowice
Adam B. Szmukier

Informacje

Rejestr zmian

2015-08-24

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2015-07-15

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.