Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice

Wyświetl stronę główną » Zagospodarowanie przestrzenne » OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice

Podtytuł: o przystąpieniu do sporządzenia 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Włodowice, 5 kwietnia  2024 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice
o przystąpieniu do sporządzenia 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Poprzecznej w miejscowości Góra Włodowska w Gminie Włodowice,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla połączenia drogowego w miejscowościach Skałka i Rudniki w Gminie Włodowice,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie działki nr 2087 w miejscowości Góra Włodowska w Gminie Włodowice,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie  ul. Chabrowej w miejscowości Hucisko w Gminie Włodowice.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską we Włodowicach następujących uchwał:
1)    Uchwała nr 421/XLVII/2023 Rady Miejskiej we Włodowicach z dnia 12 grudnia 2023 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Poprzecznej w miejscowości Góra Włodowska w Gminie Włodowice,
2)    Uchwała nr 422/XLVII/2023 Rady Miejskiej we Włodowicach z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla połączenia drogowego w miejscowościach Skałka i Rudniki w Gminie Włodowice,
3)    Uchwała nr 448/XLIX/2024  Rady Miejskiej we Włodowicach z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie działki nr 2087 w miejscowości Góra Włodowska w Gminie Włodowice,
4)    Uchwała nr 449/XLIX/2024 Rady Miejskiej we Włodowicach  z dnia 29 lutego 2024 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chabrowej w miejscowości Hucisko w Gminie Włodowice,
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Granice obszarów objętych wyżej wymienionymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, zostały określone w załącznikach  graficznych do ww. uchwał.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych, oraz wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko sporządzanych w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2024 r. za pomocą formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509).

Formularz do wypełnienia dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy Włodowice, 42 - 421 Włodowice, ul. Krakowska 26, pokój nr 7 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Włodowice na stronie internetowej pod adresem: https://www.bip.wlodowice.pl/artykuly/8746 lub https://www.bip.wlodowice.pl/dokumenty/formularz_dotyczacy_aktu_planowania_przestrzennego.pdf.
Na ww. formularzu składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem lub uwagą, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wnioski na formularzu należy składać w postaci papierowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Włodowice, 42 - 421 Włodowice, ul. Krakowska 26 lub przesłać listownie na adres Urzędu lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@wlodowice.pl albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej urzędu na platformie ePUAP:/rmiq17m57p/skrytka w terminie do dnia 6 maja 2024 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Włodowice.

                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy Włodowice
                                                                               Adam Szmukier

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Zagospodarowanie przestrzenne.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2024-04-05

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2024-04-05

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2024-04-05

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2024-04-05

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2024-04-05

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.