Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Włodowice

Wyświetl stronę główną » Aktualności » OGŁOSZENIE Wójta Gminy Włodowice

Podtytuł: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Hucisko w Gminie Włodowice

Włodowice, 24 stycznia 2020 r.
 
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Włodowice
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Hucisko w Gminie Włodowice
 
     Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały  nr 237/XXVIII/2018 Rady Gminy Włodowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Hucisko w Gminie Włodowice, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Hucisko w Gminie Włodowice wraz z prognozą oddziaływania wyżej wymienionego planu miejscowego na środowisko oraz uzasadnieniem, w dniach od 3 lutego 2020 r. do 3 marca 2020 r.,  w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice,42 - 421 Włodowice, ul. Krakowska 26, pok. nr 8, w godzinach od 9:00 do 14:00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyżej wymienionym projekcie planu  miejscowego odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice, 42 - 421 Włodowice, ul. Krakowska 26, pok. nr 27 (duża sala narad), o godzinie 10:00.
     Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyżej wymienionym projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Włodowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2020 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 
     Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji wyżej wymienionego projektu planu miejscowego, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.
Dane o dokumentach stanowiących dokumentacje sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.). Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej wyżej wymienionego projektu planu miejscowego w terminie do dnia 18 marca 2020 r.:
- w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice, 42 - 421 Włodowice, ul. Krakowska 26,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@wlodowice.pl lub epuap: /rmiq17m57p/skrytka
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Włodowice.
  
     W związku z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania ww. projektów planów miejscowych niezbędne informacje zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) zawiera poniżej zamieszczona klauzula informacyjna.
 
     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119/1) z późn. zmianami zwane dalej „RODO” informuję, iż:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Włodowice z siedzibą we Włodowicach, 42- 421 Włodowice, ul. Krakowska 26, tel.:34 3153001, fax.: 34 3153031, e-mail: urzad@wlodowice.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możliwy jest kontakt tel. 34 3153001 w.145 lub e-mail: iodo@wlodowice.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów art.17 pkt …* Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.). 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
• Referat Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług, któremu udostępniona zostanie dokumentacja przy procedowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice, 
• osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, 
• osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, nie dłużej niż przez okres wynikający z JRWA (jednolitego rzeczowego wykazu akt) obowiązującego u administratora, w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018r., poz. 217).
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowy jest wymogiem ustawowym określonym  w przepisach prawach.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.
10. Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
          nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
Uwaga : *art. wymienione poniżej wynikające z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy podejmowaniu stosownych czynności ulegają zmianie: z art. 17 pkt 9 wskazanej ustawy - wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu i organizowaniu dyskusji publicznej,
1) z art. 17 pkt 11 wskazanej ustawy - wnoszeniem uwag do projektu planu, 
2) z art. 17 pkt 12 wskazanej ustawy - rozpatrywaniem uwag,
3) z art. 17 pkt 13 wskazanej ustawy – wprowadzaniem  zmian do projektu planu miejscowego wynikających z rozpatrzenia uwag, 
4) z art. 17 pkt 14 wskazanej ustawy -  przedstawianiem radzie gminy projekt planu miejscowego wraz  z listą nieuwzględnionych uwag.
Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, prawo informacji o źródle danych przysługuje, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
 
Wójt  Gminy Włodowice
Adam Szmukier

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2021-12-03

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2020-01-24

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2020-01-24

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.