Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Rejestr uchwał Rady Gminy Włodowice stanowiących akty prawa miejscowego kadencja 2018-2023

Wyświetl stronę główną » Akty prawa miejscowego » Rejestr uchwał Rady Gminy Włodowice stanowiących akty prawa miejscowego kadencja 2018-2023

Rejestr uchwał Rady Gminy Włodowice
stanowiących akty prawa miejscowego

Lp. Numer i data aktu przedmiot aktu pozycja i data publikacji aktu                   w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
1. 8/III/2018
z dnia
11 grudnia 2018r.
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poz.7888
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
12 grudnia 2018r.
2. 10/III/2018
z dnia
11 grudnia 2018r.
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Włodowice poz.7977
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
14 grudnia 2018r.
3. 11/III/2018
z dnia
11 grudnia 2018r.
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Góra Włodowska - kolonia poz.7978
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
14 grudnia 2018r.
4. 12/III/2018
z dnia
11 grudnia 2018r.
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Góra Włodowska - wieś poz.7979
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
14 grudnia 2018r.
5. 13/III/2018
z dnia
11 grudnia 2018r.
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Hucisko poz.7980
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
14 grudnia 2018r.
6. 14/III/2018
z dnia
11 grudnia 2018r.
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Morsko poz.7981
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
14 grudnia 2018r.
7. 15/III/2018
z dnia
11 grudnia 2018r.
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Parkoszowice poz.7982
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
14 grudnia 2018r.
8. 16/III/2018
z dnia
11 grudnia 2018r.
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rudniki poz.7983
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
14 grudnia 2018r.
9. 17/III/2018
z dnia
11 grudnia 2018r.
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rzędkowice poz.7984
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
14 grudnia 2018r.
10. 18/III/2018
z dnia
11 grudnia 2018r.

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Skałka – Kopaniny

poz.7985
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
14 grudnia 2018r.
11. 19/III/2018
z dnia
11 grudnia 2018r.
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zdów poz.7986
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
14 grudnia 2018r.
12. 20/IV/2018
z dnia
28 grudnia 2018r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr 168/XX/2017 Rady Gminy Włodowice z dnia 17.02.2017r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso poz.182
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
8 stycznia 2019r.
13. 22/IV/2018
z dnia
28 grudnia 2018r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 75/IX/2011 Rady Gminy Włodowice z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania poz.8469
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
31 grudnia 2018r.
14. 27/IV/2018
z dnia
28 grudnia 2018r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 poz.8470
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
31 grudnia 2018r.
15. 28/IV/2018
z dnia
28 grudnia 2018r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 poz.8471
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
31 grudnia 2018r.
16. 34/V/2019
z dnia 
28 lutego 2019r.
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso poz.2040
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
12 marca 2019r.
17. 37/V/2019
z dnia 
28 lutego 2019r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Hucisko Gminy Włodowice poz.2041
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
12 marca 2019r.
18. 38/V/2019
z dnia 
28 lutego 2019r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzędkowice Gminy Włodowice poz.2042
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
12 marca 2019r.
19. 43/VI/2019
z dnia 
27 marca 2019r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 101/XIII/2016 Rady Gminy Włodowice z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie opłaty skarbowej poz.2551
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
29 marca 2019r.
20. 45/VI/2019
z dnia 
27 marca 2019r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów tych szkół poz.2552
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
29 marca 2019r.
21. 46/VI/2019
z dnia 
27 marca 2019r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze poz.2553
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
29 marca 2019r.
22. 47/VI/2019
z dnia 
27 marca 2019r.
w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Włodowice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poz.2554
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
29 marca 2019r.
23. 48/VI/2019
z dnia 
27 marca 2019r.
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Włodowice instrumentem płatniczym poz.2555
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
29 marca 2019r.
24. 50/VII/2019
z dnia 
13 maja 2019r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włodowice poz.3730
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
14 maja 2019r.
25. 63/VIII/2019
z dnia 
18 czerwca 2019r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego poz.4509
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
24 czerwca 2019r.
26. 64/VIII/2019
z dnia 
18 czerwca 2019r.
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego poz.4510
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
24 czerwca 2019r.
27. 65/VIII/2019
z dnia 
18 czerwca 2019r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Włodowice na lata 2020 - 2024 poz.4632
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
26 czerwca 2019r.
28. 67/VIII/2019
z dnia 
18 czerwca 2019r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Włodowice Gminy Włodowice poz.4511
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
24 czerwca 2019r.
29. 68/VIII/2019
z dnia 
18 czerwca 2019r.
w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Włodowice Gminy Włodowice poz.4512
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
24 czerwca 2019r.
30. 77/IX/2019
z dnia 
22 sierpnia 2019r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w zakresie zadań własnych gminy poz.5701
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
27 sierpnia 2019r.
31. 78/IX/2019
z dnia 
22 sierpnia 2019r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy, na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu poz.5702
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
27 sierpnia 2019r.
32. 79/IX/2019
z dnia 
22 sierpnia 2019r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włodowice poz.5703
Dz. Urz. Woj. Śl.
data publikacji
27 sierpnia 2019r.
33. 90/XI/2019
z dnia 
10 grudnia 2019r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszarów miejscowości Morsko w gminie Włodowice poz.8859
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
13 grudnia 2019r.
34. 91/XI/2019
z dnia 
10 grudnia 2019r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszarów miejscowości Góra Włodowska w gminie Włodowice poz.8860
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
13 grudnia 2019r.
35. 92/XI/2019
z dnia 
10 grudnia 2019r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszarów miejscowości Rudniki w gminie Włodowice poz.8861
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
13 grudnia 2019r.
36. 93/XI/2019
z dnia 
10 grudnia 2019r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszarów miejscowości Skałka w gminie Włodowice poz.8862
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
13 grudnia 2019r.
37. 94/XI/2019
z dnia 
10 grudnia 2019r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszarów miejscowości Rzędkowice w gminie Włodowice poz.8863
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
13 grudnia 2019r.
38. 95/XI/2019
z dnia 
10 grudnia 2019r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszarów miejscowości Parkoszowice w gminie Włodowice poz.8864
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
13 grudnia 2019r.
39. 101/XI/2019
z dnia 
10 grudnia 2019r.
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Włodowice poz.8865
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
13 grudnia 2019r.
40. 102/XI/2019
z dnia 
10 grudnia 2019r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości poz.8866
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
13 grudnia 2019r.
41. 103/XI/2019
z dnia 
10 grudnia 2019r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych poz.8867
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
13 grudnia 2019r.
42. 105/XI/2019
z dnia 
10 grudnia 2019r.
w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poz.8868
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
13 grudnia 2019r.
43. 106/XI/2019
z dnia 
10 grudnia 2019r.
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty podwyższonej poz.8869
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
13 grudnia 2019r.
44. 107/XI/2019
z dnia 
10 grudnia 2019r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości  wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz opłaty podwyższonej

poz.8870
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
13 grudnia 2019r.
45. 108/XI/2019
z dnia 
10 grudnia 2019r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego  zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

poz.8871
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
13 grudnia 2019r.
46. 115/XII/2019
z dnia 
30 grudnia 2019r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Włodowice poz.419
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
13 stycznia 2020r.
47. 116/XII/2019
z dnia 
30 grudnia 2019r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Włodowice na rok szkolny 2019/2020 poz.9295
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
31 grudnia 2019r.
48. 117/XII/2019
z dnia 
30 grudnia 2019r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Włodowice poz.420
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
13 stycznia 2020r.
49. 131/XIV/2020
z dnia 
24 lutego 2020r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włodowice w 2020r. poz.1740
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
28 luty 2020r.
50. 137/XV/2020
z dnia 
13 maja 2020r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Hucisko w gminie Włodowice poz.4021
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
13 maja 2020r.
51. 138/XV/2020
z dnia 
13 maja 2020r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze gminy Włodowice poz.4022
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
14 maja 2020r.
52. 139/XV/2020
z dnia 
13 maja 2020r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy poz.4023
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
14 maja 2020r.
53. 140/XV/2020
z dnia 
13 maja 2020r.
w sprawie przyznania pomocy de minimis uczestnikom projekty pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych – etap II poz.4024
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
14 maja 2020r.
54. 141/XV/2020
z dnia 
13 maja 2020r.
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 poz.3991
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
13 maja 2020r.
55. 154/XVI/2020 
z dnia 
23 czerwca 2020r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 138/XV/2020 z dnia 13 maja 2020r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze gminy Włodowice poz.5056
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
26 czerwca 2020r.
56. 155/XVI/2020 
z dnia 
23 czerwca 2020r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 139/XV/2020 z dnia 13 maja 2020r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy poz.5057
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
26 czerwca 2020r.
57. 160/XVII/2020
z dnia 
12 sierpnia 2020r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Włodowice na rok szkolny 2020/2021  poz.6071
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
14 sierpnia 2020r.
58. 161/XVII/2020
z dnia 
12 sierpnia 2020r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Włodowice poz.6072
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
14 sierpnia 2020r.
59. 162/XVII/2020
z dnia 
12 sierpnia 2020r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  poz.6073
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
14 sierpnia 2020r.
60. 163/XVII/2020
z dnia 
12 sierpnia 2020r. 
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty podwyższonej poz.6074
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
14 sierpnia 2020r.
61. 164/XVII/2020
z dnia 
12 sierpnia 2020r.
w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym  poz.6075
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
14 sierpnia 2020r.
62. 165/XVII/2020
z dnia 
12 sierpnia 2020r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Włodowice poz.6076
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
14 sierpnia 2020r.
63. 175/XIX/2020
z dnia 
9 listopada 2020r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 162/XVII/2020 Rady    Gminy Włodowice z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  poz.8035
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
16 listopada 2020r
64. 177/XIX/2020
z dnia 
9 listopada 2020r.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania poz.8036
Dz. Urz. Woj. Śl. 
data publikacji
16 listopada 2020r.

 

Informacje

Rejestr zmian

2020-11-30

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2020-07-16

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2020-07-15

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2020-07-15

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2020-07-15

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2020-07-15

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2020-07-15

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2020-07-15

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2019-09-25

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2019-09-25

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2019-07-03

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2019-07-03

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2019-07-03

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2019-07-03

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2019-03-12

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2019-03-05

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2019-03-05

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2019-02-28

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2019-02-28

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2019-02-28

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.