Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Włodowiceśroda, 12 sierpnia 2020 r.

imieniny: Julian, Lech

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym i niezabudowanej położonej w Rudnikach

Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym i niezabudowanej położonej w Rudnikach

WÓJT GMINY WŁODOWICE
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :

nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o powierzchni użytkowej 285 ,45m² o numerach geodezyjnych 1481/33,1481/51 o łącznej pow. 1045m² uregulowanej w KW Nr CZ1M/00065118/5  położonej w Rudnikach  przy ulicy Pomowskiej i Kamiennej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 146 700,00 złotych, zwolnione z VAT .
Działka nr 1481/33
zgodnie z m. p. z. p. przeznaczona pod:
przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy i zabudowy zagrodowej.
Przeznaczenie uzupełniające:
usługi nieuciążliwe, zabudowa letniskowa, obiekty małej architektury, zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa, zadrzewienia, zakrzewienia itp., trasy i urządzenia komunikacyjne, sieci, nieuciążliwe urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
Symbol planu : 5MN1
Działka położona jest w strefie GZWP - ochrony Górnojurajskiego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.
Obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem KD6.
Działka nr 1481/51  przeznaczona  pod :
Przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy i zabudowy zagrodowej.
Przeznaczenie uzupełniające:
usługi nieuciążliwe, zabudowa letniskowa, obiekty małej architektury, zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa, zadrzewienia, zakrzewienia itp. ,trasy i urządzenia komunikacyjne, sieci, nieuciążliwe urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
Symbol planu : 5MN1
oraz w części tj. ok. 2 mb. pod drogę ( poszerzenie) oznaczoną symbolem KD5 :
KD5 – tereny komunikacji - drogi publiczne – ulice i drogi dojazdowe (drogi gminne)
Przeznaczenie podstawowe – droga jednojezdniowa, dwupasowa o szerokości linii rozgraniczających 10,0 m.
Przeznaczenie uzupełniające - zieleń izolacyjna, elementy infrastruktury technicznej (bez budynków), obiekty i urządzenia inżynierskie.
Działka położona jest w strefie GZWP - ochrony Górnojurajskiego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.
Obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem KD5.

Nieruchomości niezabudowanej o numerze geodezyjnym 1283 o pow. 0,2401ha uregulowanej w KW Nr CZ1M/00049370/1 położonej w Rudnikach.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15 083,10 złotych + 23% VAT.
Działka nr 1283
zgodnie z m. p. z. p przeznaczona pod:
w części pod: przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie budownictwa skoncentrowanego, przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe, obiekty małej architektury, zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa, zadrzewienia, zakrzewienia itp., trasy i urządzenia komunikacyjne, sieci, nieuciążliwe urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren. Symbol planu 1MN2.
w części pod projektowaną drogę oznaczoną symbolem KDW

KDW - tereny  komunikacji – drogi wewnętrzne
Przeznaczenie podstawowe- drogi  nie zaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych.
Przeznaczenie uzupełniające: elementy infrastruktury technicznej w części pod  2MN2:
Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie budownictwa skoncentrowanego. Przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe, obiekty małej architektury, zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa, zadrzewienia, zakrzewienia itp. ,trasy i urządzenia komunikacyjne, sieci, nieuciążliwe urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren. Symbol planu  2MN2,
w części pod projektowaną drogę oznaczoną symbolem KD5

KD5 - tereny komunikacji – drogi publiczne - ulice i drogi dojazdowe (drogi gminne)
Przeznaczenie podstawowe – droga jednojezdniowa, dwupasowa o szerokości linii rozgraniczających 10,0 m.
Przeznaczenie uzupełniające - zieleń izolacyjna, elementy infrastruktury technicznej (bez budynków), obiekty i urządzenia inżynierskie,
w części  pod R2:
przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze : grunty orne , łąki i pastwiska, uprawy sadownicze i ogrodnicze. Przeznaczenie uzupełniające: istniejąca zabudowa zagrodowa, urządzenia sportu i rekreacji, obiekty i urządzenia obsługi produkcji rolniczej, istniejące zadrzewienia , zakrzewienia itp., trasy turystyczne , drogi polne, sieci,   nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej.
Przez część działki przechodzi sieć elektroenergetyczna średniego napięcia.
Nieruchomości są  wolne od obciążeń i zobowiązań.


Przetarg odbędzie się  w dniu  28.12.2017r  o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Włodowice ul. Krakowska nr 26 II piętro pokój  nr 27.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść w gotówce na konto Urzędu Gminy Włodowice Nr  97 8277 0002 0059 0000 8794 0003 BS Szczekociny  w terminie do dnia  22. 12.  2017r. oraz okazanie  dowodu wpłaty w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone  w terminie 3 dni od odwołania  lub zamknięcia  przetargu, a kandydatowi na nabywcę, który przetarg wygrał zalicza się na poczet przyszłych należności.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem  negatywnym jeżeli żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. Postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.
Zbywana nieruchomość nie posiada wznowionych granic- brak wytyczenia geodezyjnego.
Wznowienie granic  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ciąży na nowonabywcy.

Dodatkowych informacji o przedmiocie sprzedaży udziela Referat Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska  pokój nr 28 II piętro budynku Urzędu Gminy Włodowice, telefonicznie / 034/ 3153001, 3153030/ lub  pocztą elektroniczną  e-mail: rolnictwo@wlodowice.pl , w godzinach pracy Urzędu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu znajduje się również na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej www.bip.wlodowice.pl

Włodowice dnia 20.11.2017r.

Źródło informacji: Urząd Gminy Włodowice. Data utworzenia: 2017-11-23.
Wprowadził do systemu: Krzysztof Sygiet. Data wprowadzenia: 2017-11-23 11:21:29.
Zatwierdził do publikacji: Krzysztof Sygiet. Data publikacji: 2017-11-23 11:21:29.
czytano: 352 razy, id: 5018
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-01-02
Aktualizacja
Krzysztof Sygiet

2017-11-23
Aktualizacja wiadomości
Krzysztof Sygiet

2017-11-23
Nowa wiadomość
Krzysztof Sygiet

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

WŁODOWICE
GW - gmina wiejska, Krakowska 26 42-421

tel.: (34) 315 30 01, (34) 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Włodowice 2020