Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Włodowicesobota, 15 sierpnia 2020 r.

imieniny: Maria, Napoleon

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

OGŁOSZENIE - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej we Włodowicach

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej we Włodowicach

Wójt Gminy Włodowice
ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

nieruchomości rolnej  niezabudowanej  oznaczonej numerem geodezyjnym   1147 o pow. 0,3296 ha położonej we Włodowicach karta mapy nr 11 uregulowanej w KW Nr CZ1M/00048671/4.

Działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Włodowice przeznaczona jest pod – tereny rolnicze: grunty orne łąki i pastwiska, uprawy sadownicze i ogrodnicze. Symbol planu – R2.

Sposób zagospodarowania- użytkowanie rolnicze.

Okres trwania dzierżawy  do 3 lat z możliwością dalszego przedłużenia.

Termin  płatności czynszu- czynsz płatny jednorazowo do 15 marca każdego roku, w roku zawarcia umowy do 15 dnia miesiąca następującego po dacie zawarcia umowy.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo podwyższania czynszu pisemnym aneksem do  umowy, zaś w przypadku nie wyrażenia zgody na takie podwyższenie przez Dzierżawcę, Wydzierżawiający będzie miał prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.
                                                
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi- 53,36 zł.( zwolnione z VAT).

Minimalne postąpienie:  o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych   złotych.

Wadium 10% ceny wywoławczej -  5, 33 złotych w formie pieniężnej.

Przetarg odbędzie się w dniu  01 grudnia 2016 roku w sali narad na II piętrze w budynku Urzędu Gminy Włodowice ul. Krakowska 26  o godzinie 11.00.
Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium   z dopiskiem” przetarg dz. nr 1147 Włodowice ”  w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Gminy Włodowice Nr  97 8277 0002 0059 0000 8794 0003 BS Szczekociny  w terminie  do 28.11.2016r.
Za  datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Włodowice.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu.

Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki  mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej 1 postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia  ponad cenę wywoławczą.

Przetarg  zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Zarządzenia Nr 63/2015 Wójta Gminy Włodowice  z dnia 15.06.2015r  w sprawie  ustalenia regulaminu organizowania przetargów na dzierżawę gruntów  stanowiących własność, bądź będących w posiadaniu Gminy Włodowice na okres do 3 lat.
Ostateczny termin podpisania umowy dzierżawy i wpłaty  czynszu dzierżawnego nie może być dłuższy niż 21 dni licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.  W przypadku  nie podpisania umowy dzierżawy w terminie określonym powyżej  wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, ulega przepadkowi na rzecz Gminy Włodowice .
W sprawach nie uregulowanych w Zarządzeniu stosuje się Kodeks Cywilny.
Oferenci mogą zapoznać się  ze wzorem umowy dzierżawy w Referacie Gospodarki Gruntami , Rolnictwa i Ochrony Środowiska w pokoju  nr 28 II piętro.
Dodatkowych informacji o przedmiocie dzierżawy udziela Referat Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska  pokój nr 28 II piętro budynku Urzędu Gminy Włodowice lub pod nr telefonu / 034/ 3153001, 3153030 wewn. 108)  lub pocztą elektroniczną e-mail:rolnictwo@wlodowice.pl w godzinach pracy urzędu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu znajduje się również na stronie  internetowej biuletynu informacji publicznej www.bip.wlodowice.pl   

Włodowice dnia 31.10.2016r.

Źródło informacji: Urząd Gminy Włodowice. Data utworzenia: 2016-11-02.
Wprowadził do systemu: Krzysztof Sygiet. Data wprowadzenia: 2016-11-02 14:16:55.
Zatwierdził do publikacji: Krzysztof Sygiet. Data publikacji: 2016-11-02 14:16:55.
czytano: 501 razy, id: 4487
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-12-02
Aktualizacja
Krzysztof Sygiet

2016-11-02
Nowa wiadomość
Krzysztof Sygiet

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

WŁODOWICE
GW - gmina wiejska, Krakowska 26 42-421

tel.: (34) 315 30 01, (34) 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Włodowice 2020