Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statut Szkoły Podstawowej w Rudnikach

Wyświetl stronę główną » Szkoła Podstawowa w Rudnikach » Jednostki organizacyjne » Statut Szkoły Podstawowej w Rudnikach

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUDNIKACH
O STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ KLAS I-VI
ORAZ ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY.
(Nowelizacja - tekst jednolity)

Ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( DzU z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2002r r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół( Dz.U. Nr 61,poz.624)


SPIS TREŚCI


Rozdział I - Przepisy ogólne
Rozdział II - Cele i zadania szkoły
Rozdział III – Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów
Rozdział IV – Organy szkoły i ich kompetencje
Rozdział V - Uczniowie – prawa i obowiązki
Rozdział VI – Zakres zadań nauczycieli
Rozdział VII – Organizacja pracy szkoły
Rozdział VIII – Postanowienia końcowe


ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1
1. Nazwa szkoły brzmi:
Szkoła Podstawowa w Rudnikach
ul.Szkolna 9
42-421 Włodowice
2. Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Gminy we Włodowicach.
3. Nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach, delegatura Sosnowiec.
4. Cykl kształcenia trwa 6 lat.
§ 2
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.
4. Szkoła może, na wyodrębnionym rachunku bankowym, gromadzić środki specjalne pochodzące z:
- dobrowolnych wpłat rodziców,
- opłat za kursy, szkolenia, wyżywienie i z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Środki specjalne mogą być przeznaczone na:
- działalność dydaktyczno-wychowawczą,
- zakup pomocy naukowych i wyposażenia,
- zakup materiałów na remonty i konserwacje,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych,
- opłaty za usługi ( remonty, transport, przeglądy...),
- żywienie uczniów, pracowników,
- inne cele wynikające ze statutowej działalności szkoły

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 1
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły, a w szczególności zapewnia uczniom:
a) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
b) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
c) rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
d) znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi ( w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);
e) sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia;
f) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
§ 2
1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:
a) integrację wiedzy nauczanej przez:
- kształcenie zintegrowane w klasach I-III,
- bloki przedmiotowe,
- ścieżki edukacyjne: prozdrowotną , regionalną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, patriotyczno-obywatelską oraz wychowanie do życia w społeczeństwie;
b) oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak:
- pomoc w uzyskaniu orientacji estetycznej i hierarchizacji wartości,
- personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności
- wpajanie zasad kultury życia codziennego;
c) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjnych, kompensacyjno-wyrównawczych, logopedycznych;
d) prowadzenie lekcji religii w szkole;
e) naukę języka obcego w klasach młodszych.
§ 3
1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:
a) dyżury nauczycieli w budynku wg grafiku wywieszanego w pokoju nauczycielskim;
b) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych;
c) przydzielenie jednego opiekuna ( osoby pełnoletniej ): na 30 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z przejazdów, na 15 uczniów – w czasie wycieczki, na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej;
d) zgłaszanie do Policji Drogowej autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli technicznej;
e) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;
f) zapewnianie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas I-VI i oddziału przedszkolnego;
g) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
h) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy;
i) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową; zapewnianie uczniom warunków do spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej;
j) utrzymywanie kuchni, jadalni i urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności i w stałej czystości;
k) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu;
l) różnorodność zajęć w każdym dniu;
ł) nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z
wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.
§ 4
1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc szkoła udziela wsparcia poprzez:
a) pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo;
b) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej;
c) zapewnienie dożywiania w formie drugiego śniadania i obiadów finansowanych przez sponsorów;
d) zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych;
e) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego w formie półkolonii i kolonii.
§ 5
1. Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zawierciu:
a) kierowania na badania uczniów z deficytami rozwojowymi;
b) wydania zaleceń o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego, nauczaniu indywidualnym, rewalidacji indywidualnej, o nauczaniu trybem szkoły specjalnej;
c) spotkań terapeutycznych;

ROZDZIAŁ III
OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW
( ustalony na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. ) oraz rozporządzenia z dnia 24 kwietnia 2002r. ( Dz.U.Nr 48, poz.446)
§ 1
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;
c) motywowanie ucznia do dalszej pracy;
d) dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców ( prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.
4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców ( prawnych opiekunów). Na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić
5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom ( prawnych opiekunów).
§ 2
1. Nauczyciel jest obowiązany ,na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne , o których mowa w ust. 2 § 1 , do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust.1a i 1b.
1a. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w §1 ust.2,do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art.71 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zwaną dalej ustawą, z zastrzeżeniem ust.1b
1b. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych o których mowa w §1 ust.4, do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia..
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, sztuki (plastyki , muzyki ),należy w szczególności brać od uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wychowania fizycznego na podstawie opinii o
ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „zwolniony”
§ 3
Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne.
1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w § 4, oraz oceny zachowania z zastrzeżeniem ust. 1a.
1a. Klasyfikowanie śródroczne uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, zgodnie z § 4 ust. 2 i 3.
2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się jeden raz w ciągu roku w miesiącu styczniu przed feriami. .Dokładną datę ustala Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w miesiącu sierpniu
3. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz zachowania , zgodnie z § 4 ust. 2 i § 6 ust. 4 z zastrzeżeniem ust. 3a
3a. Klasyfikowanie końcoworoczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania , zgodnie § 4 ust 2 § 6 ust. 4a.
4. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach IV -VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania , zgodnie z § 4 ust.
4 i § 6 ust. 3 z zastrzeżeniem ust. 4a
4a. Klasyfikowanie końcoworoczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym od klasy IV ,polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania , zgodnie z § 4 ust 2 i § 6 ust. 4a.
5. Nauczyciele przedmiotów oraz wychowawcy klas ustalają w końcu każdego semestru w terminie określonym przez dyrektora ocenę klasyfikacyjną oraz ocenę zachowania.
6. Podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej końcoworocznej należy uwzględnić osiągnięcia i umiejętności ucznia z poprzedniego semestru.
7. Na miesiąc przed końcoworocznym ( semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.
8. Ustalona przez nauczyciela ocena semestralna lub końcoworoczna może być podwyższona w wyniku sprawdzianu na podwyższenie oceny przeprowadzonego zgodnie z § 6.
9. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego przeprowadzonego zgodnie z § 7.
10. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.
§ 4
1. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
3. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena zachowania jest oceną opisową.
4. Nauczyciele uczący w klasach I-III odnotowują w dzienniku lekcyjnym osiągnięcia edukacyjne stosując oznaczenia :
S - super – otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasy, twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych zawartych w programie nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program klasy.
A – wspaniale – otrzymuje uczeń który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania w danej klasie , sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania danej klasy , potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
B – dobrze – otrzymuje uczeń , który nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie , ale poprawnie stosuje zdobyte wiadomości do rozwiązywania samodzielnie typowych zadań teoretycznych lub praktycznych.
C- musisz popracować - otrzymuje uczeń , który częściowo opanował umiejętności i wiadomości zawarte w programie nauczania w danej klasie , w stopniu wystarczającym do rozwiązywania (wykonywania ) typowych zadań teoretycznych lub praktycznych o średnim stopniu trudności.
D- popraw się - otrzymuje uczeń , który ma braki w wiadomościach i umiejętnościach przewidzianych programem nauczania danej klasy , które jednak nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy w ciągu dalszej edukacji , uczeń rozwiązuje ( wykonuje) zadania typowe o niewielkim stopniu trudności.
N- nie opanowałeś materiału - otrzymuje uczeń , który nie opanował podstaw edukacji zawartych w programie nauczania danej klasy , braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy oraz nie jest on w stanie rozwiązać ( wykonać) zadań o elementarnym stopniu trudności.
Oprócz w/w wymienionych ocen będzie również stosowana inna forma oceniania bieżącego – ustna ocena opisowa, w nagradzaniu uśmiechem , pochwała, gestem mającym na celu pomóc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju oraz motywowanie ucznia do pracy.
8. W klasach I-III obowiązuje ocena klasyfikacyjna opisowa. Na koniec semestru nauczyciele sporządzają ocenę opisową, która jednocześnie jest informacją dla rodziców o postępach dziecka.
9. Oceny z lekcji religii ustala się w/g skali przyjętej w klasach IV-VI
10. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne począwszy od IV klasy szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
stopień celujący – 6
stopień bardzo dobry – 5
stopień dobry – 4
stopień dostateczny – 3
stopień dopuszczający – 2
stopień niedostateczny – 1
11. Ocena ucznia może być wyrażona stopniem lub słowem ( pochwałą lub naganą)
12. Dopuszcza się wpisywania ocen w dzienniku lekcyjnym różnymi kolorami.
13. Oceny dzielą się na:
- cząstkowe, określające osiągnięcia edukacyjne ucznia ze zrealizowanej części
programu nauczania,
- klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ucznia za dany okres ( rok szkolny).
14. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu, uwzględniając wkład pracy ucznia. Oceny te nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych.
15. Kryteria ocen:
a) ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:
- rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,
- korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy,
- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;
b) ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania,
- potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmuje decyzje, interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach,
- samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i nietypowych;
c) ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
- posiada wiedzę określoną kryteriami oceny dobrej,
- potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak i partner, wyciągać wnioski, różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób uczenia się,
- rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień;
d) ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości i umiejętności określone kryteriami oceny dostatecznej,
- współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować, podjąć decyzję jaką przyjąć postawę,
- rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne;
e) ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiedzę określoną kryteriami oceny dopuszczającej,
- rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny, współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi dostosować się do decyzji grupy, rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy kolegi lub nauczyciela;
f) ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:
- posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że uniemożliwiają one dalsze zdobywanie wiedzy,
- nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.
16. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, chęć do pracy, zaangażowanie, aktywność.
17. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w zakresie wiedzy i umiejętności, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostaniu wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
§ 5
1. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:
- prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu, (lub dużą część działu),
- testy,
- kartkówki z trzech ostatnich tematów,
- prace domowe,
- zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji,
- sprawdziany,
- wypowiedzi ustne,
- prace w zespole,
- testy sprawnościowe,
- prace plastyczne i techniczne,
- działalność muzyczna.
2. W pracy pisemnej ocenie podlega:
- zrozumienie tematu,
- znajomość opisywanych zagadnień,
- sposób prezentacji,
- konstrukcja pracy i jej forma graficzna.
Ilość prac pisemnych przewidzianych w semestrze jest zależna od specyfiki
przedmiotu, ustala ją i podaje każdy z nauczycieli.
3. Wypowiedź ustna to: udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójna odpowiedź na pytanie nauczyciela. W wypowiedzi ustnej ocenie podlega:
- znajomość zagadnienia,
- samodzielność wypowiedzi,
- kultura języka,
- precyzja,jasność,oryginalność ujęcia tematu.
4. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają umiejętności:
- planowanie i organizacja pracy grupowej,
- efektywne współdziałanie,
- wywiązywanie się z powierzonych ról,
- rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.
5. W tygodniu mogą się odbywać najwyżej trzy prace klasowe lub testy, przy czym nie więcej niż jedna dziennie, zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast ustnej formy odpowiedzi i może jej nie zapowiadać. Kartkówki sprawdzają wiadomości i umiejętności najwyżej z trzech ostatnich lekcji.
6. Termin zwrotu ocenionych testów i kartkówek nie może być dłuższy niż jeden tydzień, prac klasowych – dwa tygodnie.
7. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagań jakim będzie musiał sprostać.
8. Rodzice są powiadamiani o osiągnięciach dziecka w czasie spotkań z wychowawcą ( dwa razy w semestrze) i podczas konsultacji z nauczycielami przedmiotu ( raz w miesiącu) podczas dni otwartych
9. Każdy uczeń klasy szóstej przystępuje do powszechnego i obowiązkowego sprawdzianu kończącego drugi etap edukacji mającego na celu diagnozę poziomu opanowania umiejętności na drugim etapie kształcenia. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej , przy czym wynik nie ma wpływu na jej ukończenie.
10. Organizację i przebieg sprawdzianu określają odrębne przepisy .
§ 6
OCENA ZACHOWANIA
1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
- funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
- respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm estetycznych.
2. Ocenę zachowania śródroczną ustala się według zasad oceniania ust 8.z zastrzeżeniem. ust 4a
3. Ocenę zachowania końcoworoczną ,począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali : wzorowe ,dobre. poprawne, nieodpowiednie, z zastrzeżeniem ust. 4a
4. W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową z zastrzeżeniem ust 4a
4a. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena zachowania jest oceną opisową
5. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły
6. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w toku narady klasowej, w czasie której powinna nastąpić:
- samoocena ucznia,
- ocena zespołu klasowego,
- ocena wychowawcy skonsultowana wcześniej z innymi nauczycielami i pedagogami.
7. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
8. Zasady oceniania zachowania:
Ocenę WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który:
- we wszystkich sprawach przestrzega regulaminu szkolnego,
- w kulturze zachowania, frekwencji i stosunku do nauki może być wzorem dla innych,
- wykazuje własną inicjatywę i samodzielne wykonuje prace na rzecz klasy lub szkoły,
- godnie reprezentuje klasę lub szkołę na zewnątrz.
Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
- pracuje na rzecz klasy i szkoły,
- dba o wygląd klasy, szkoły, sprzętu szkolnego,
- swoim zachowaniem daje dobry przykład,
- drobne uchybienia w swoim zachowaniu stara się szybko naprawić,
- dba o swoje zdrowie i higienę osobista ( nie stosuje używek ),
- stara się nie spóźniać na lekcje, a w razie nieobecności systematycznie przynosi usprawiedliwienia.
Ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który:
- z małymi uchybieniami przestrzega regulaminu szkoły, a stosowane środki zaradcze odnoszą pozytywny skutek,
- dba o swoje zdrowie i higienę osobistą ( nie stosuje używek ),
- czasami spóźnia się na lekcje, nie wszystkie godziny ma usprawiedliwione.
Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który:
- dopuszcza się poważnych wykroczeń przeciwko regulaminowi i statutowi szkoły, nie wykazuje chęci poprawy, a stosowane środki zaradcze nie odnoszą skutku,
- notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji,
- ulega nałogom,
- dewastuje mienie szkoły,
- często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia,
- wywiera negatywny wpływ na rówieśników,
- stosuje przemoc fizyczna i psychiczną,
- jest arogancki, niekulturalny w stosunku do innych osób.
Uczeń, który dopuszcza się kradzieży i rozboju, otrzymuje ocenę zachowania
nieodpowiednią, a jego postępowanie zgłaszane jest na policję.
§ 7
POPRAWIANIE OCENY KLASYFIKACYJNEJ
1. Uczeń ma prawo do poprawiania oceny klasyfikacyjnej, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona.
2. Prawo do poprawienia oceny klasyfikacyjnej nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż dwie oceny niedostateczne z obowiązujących przedmiotów nauczania.
3. Sprawdzian poprawiający ocenę klasyfikacyjną przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców, zgłoszoną do nauczyciela uczącego danego przedmiotu. Termin przeprowadzenia egzaminu ustala nauczyciel, przy czym nie może to być termin późniejszy niż przedostatni dzień przed radą klasyfikacyjną danego etapu edukacyjnego.
4. Nauczyciel przeprowadzający sprawdzian poprawkowy informuje dyrektora o przewidywanym terminie sprawdzianu oraz, po jego przeprowadzeniu, dostarcza pracę ucznia i ustaloną ocenę.
5. W sprawdzianie poprawiającym ocenę klasyfikacyjną w uzasadnionych przypadkach może uczestniczyć inny nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, a także bez prawa głosu, wychowawca klasy.
6. Nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu może być zwolniony na jego prośbę z obowiązku przeprowadzania sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną. Wówczas dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela tego lub pokrewnego przedmiotu.
7. Sprawdzian poprawiający ocenę klasyfikacyjną przeprowadza się w formie pisemnej lub ustnej uzgodnionej z uczniem, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, elementy informatyki i wychowanie fizyczne, z których sprawdzian powinien mieć przede wszystkim formę zajęć praktycznych.
8. Pytania ( ćwiczenia, zadania praktyczne) sprawdzające proponuje nauczyciel danego przedmiotu w porozumieniu z innym nauczycielem tego samego lub pokrewnego przedmiotu. Stopień trudności pytań ( ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryterium oceny, o którą ubiega się uczeń.
9. Nauczyciel na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną może:
- podwyższyć ocenę – w przypadku pozytywnego wyniku,
- pozostawić ocenę ustaloną wcześniej – w przypadku negatywnego wyniku.
10. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną, może przystąpić do niego w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
11. Od oceny ustalonej w wyniku sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną odwołanie nie przysługuje.
§ 8
EGZAMIN POPRAWKOWY
1. Począwszy od IV klasy szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki ( techniki) oraz wychowania fizycznego, z którego egzamin powinien mieć formę zajęć praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
- dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji,
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek.
5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych okolicznościach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłe informacje o ustnych odpowiedziach ucznia.
7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 10, p. 5.
§ 9
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny w terminie, który wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami przedmiotu, z materiału programowego zrealizowanego w danym okresie. W przypadku ucznia nie klasyfikowanego w ostatnim semestrze, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
3. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców ( prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów.
4. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki(techniki)oraz wychowania fizycznego, z którego egzamin powinien mieć formę zajęć praktycznych.
5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze-jako przewodniczący komisji,
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne-jako członek.
7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych okolicznościach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
10. Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się w terminie trzech dni od daty egzaminu do dyrektora szkoły, który w uzasadnionych przypadkach powołuje nową komisję egzaminacyjną.
§10
KOMISYJNY EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
1. Komisyjny egzamin klasyfikacyjny, na podstawie którego dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą
a) zostaje przyjęte do jednej z klas szkoły podstawowej ;
b) może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, wyznacza –w terminie uzgodnionym z tym dzieckiem i jego rodzicami –dyrektor szkoły,
który wyraził zgodę na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
2. Dla przeprowadzenia komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
- dyrektor –jako przewodniczący,
- egzaminatorzy przedmiotów obowiązkowych przewidzianych planem nauczania odpowiedniej klasy szkoły podstawowej.
W egzaminie mogą uczestniczyć –w charakterze obserwatorów –rodzice dziecka.
3. Komisyjny egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje przedmiotów:technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne. Uczniowi składającemu komisyjny egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
4. Tryb przeprowadzenia egzaminu komisyjnego, a w szczególności liczbę przedmiotów, z których dziecko może być egzaminowane w ciągu jednego dnia, ustala przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.
5. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządzą się protokół zawierający:skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.Do protokołu załączą się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
6. Pytania egzaminacyjna ustalają egzaminatorzy w porozumieniu z przewodniczącym komisji. Stopień trudności pytań powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen.
7. Na podstawie przeprowadzonego komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminatorzy w porozumieniu z przewodniczącym komisji ustalają ocenę według skali ocen przyjętej w szkole.
§11
PROMOCJA
1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
2. Ucznia klasy I-III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami dziecka (prawnymi opiekunami).
3. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej , uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia , w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami)
4. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania,uzyskał oceny klasyfikacyjne końcowo-roczne wyższe od stopnia niedostatecznego
5. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, od klasy IV, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen z wszystkich przedmiotów obowiązkowych ponad 4,75 i co najmniej dobrą ocenę z zachowania .Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem „ z wyróżnieniem”.
6. Uczeń klasy szóstej otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen z wszystkich przedmiotów obowiązkowych ponad 4,75 , i co najmniej dobrą ocenę z zachowania .Do średniej oceny nie wlicza się ocen z dodatkowych zajęć edukacyjnych. Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na otrzymanie świadectwa z wyróżnieniem.
7. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.
8. Uczeń promowany warunkowo ma obowiązek uzupełnienia w czasie ferii letnich braków w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach wskazanych przez nauczyciela oraz przedstawić w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego wyniki swojej pracy do oceny. Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, która może stanowić podstawę do ustalenia niedostatecznego stopnia klasyfikacyjnego.
9. Warunkową promocję ucznia odnotowuje się w jego arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym zamieszczając klauzulę „uchwałą rady pedagogicznej z dnia... promowany warunkowo do klasy ..”.
10. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy szóstej rada pedagogiczna ,uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia , w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami)
§12
SRAWDZIAN OPANOWANIA UNIEJĘTNOŚCI W KL. VI.
1. W klasie VI przeprowadza się sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań , ustalonych odrębnymi przepisami . Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy z zastrzeżeniem punktu 2........
2. Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej , w tym niepublicznej poradni specjalistycznej spełniającej warunki o których mowa w art.71b ust 3b ustawy , z zastrzeżeniem ust. 1a. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego w którym odbywa się sprawdzian.
1a. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia
1b. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.
1c. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niesprawnością posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej , może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na wniosek rodziców, zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
3. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora CKE
4. Sprawdzian trwa 60 minut, dla uczniów o których mowa w ust.1czas trwania sprawdzianu można przedłużyć o 30 minut.
5. Uczeń , który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w kwietniu albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku , w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej
6. Uczeń ,który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku , powtarza klasę szóstą oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku z zastrzeżeniem ust.7
7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych ,uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu do 20 sierpnia danego roku , dyrektor komisji okręgowej. Na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły , może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.
8. W sali w której przeprowadzamy jest, przebywa co najmniej 3 członków zespołu nadzorującego
9. W czasie trwania sprawdzianu członkowie zespołu nadzorującego nie mogą komentować zadań, a także udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązywania.
10. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki musza być ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.
11. W czasie trwania sprawdzianu , uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnych przypadkach, przewodniczący zespołu nadzorującego, może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami , z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
12. W sali .w której przeprowadzany jest sprawdzian, nie można korzystać z żadnych środków łączności.
13. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zestawu zadań przez ucznia przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę ucznia i przerywa jego sprawdzian. .Informację o unieważnieniu pracy ucznia zamieszcza się w protokole. Protokół przekazuje się właściwej komisji okręgowej.
14. Uczeń na sprawdzianie może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
15. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie punktów wystawionych przez egzaminatorów.
16. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
17. Na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów), sprawdzona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom ( prawnym opiekunom).
18. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym.
19. Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu , które wydaje komisja okręgowa , dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom ( prawnym opiekunom).
20. W czasie trwania sprawdzianu mogą być obecni delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz delegowani przedstawiciele Komisji Centralnej.
§13
1. Wewnątrzszkolny system oceniania będzie podlegał ewaluacji. O zmianach uczniowie i rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni na początku każdego nowego roku szkolnego.

ROZDZIAŁ IV
ORGANA SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§1
1. Organami szkoły są:
- dyrektor szkoły,
- rada pedagogiczna,
- samorząd uczniowski,
- rada rodziców.
2. Dyrektor szkoły:
a) kieruje bieżąca działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
b) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i zatrudnionych w szkole pracowników;
c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psycho-fizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;
d) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły;
e) realizuje uchwały rady pedagogicznej;
f) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący;
g) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły;
h) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
3. Dyrektor decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
b) przyznawania nagród oraz przyznawania kar porządkowych;
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników;
d) decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
§2
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania.
2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a) przygotowanie projektu statutu szkoły bądź projektu jego zmian oraz jego zatwierdzenie po zaopiniowaniu przez radę rodziców;
b) zatwierdzenie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców;
c) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promowania uczniów;
d) ustalenie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz trybu odwoławczego od tych ocen;
e) wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych;
f) uchwalanie warunkowej promocji ucznia;
g) ustalenie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom klas I-III;
h) zatwierdzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców.
i) Uchwala po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego program wychowawczy szkoły.
3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych;
b) plan finansowy szkoły;
c) przydział godzin nauczania i innych czynności dla nauczycieli;
d) wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
e) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia.
§3
1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły; władzami samorządu są:
- na szczeblu klas: samorządy klasowe,
- na szczeblu szkoły: rada uczniowska.
2. Do zadań rady uczniowskiej należy:
a) przygotowanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego;
b) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania;
c) gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego;
d) wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły;
e) proponowanie kandydata na opiekuna samorządu.
3. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie szkoły,radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania;
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
c) prawo do organizowania życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań;
d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
e) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
4. Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin samorządu uczniowskiego.
5. Na wniosek dyrektora samorząd wyraża opinie o pracy nauczyciela.
6. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.
§4
1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do organów szkoły w tym zakresie, a w szczególności:
a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
b) współpraca ze środowiskiem szkoły, lokalnym i zakładami pracy;
c) gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy;
d) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z nauczycielami szkoły prawa do:
- znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i w klasie,
- uzyskanie w wyznaczonym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności,
- znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
- uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
- wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.
2. W szkole może działać rada szkoły,którą do życia powołuje dyrektor szkoły na łączny wniosek dwóch spośród następujących podmiotów:
- rady rodziców,
- rady pedagogicznej,
- samorządu uczniowskiego.
3. Rada szkoły winna składać się z co najmniej 6 osób, a kadencja jej trwa 3 lata.
4. W skład rady wchodzą w równej liczbie przedstawiciele uczniów, rodziców i nauczycieli, wybrani przez zgromadzenie ogólne tych gremiów.
5. Skład rady może się zmieniać, w 1/3 składu, w każdym roku szkolnym.
6. W posiedzeniach rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor szkoły.
7. Rada szkoły decyduje w sprawach:
a) uchwalania regulaminu swojej działalności oraz wybierania przewodniczącego;
b) ustanawiania odznak dla uczniów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami.
8. Rada szkoły opiniuje w szczególności:
a) roczny plan finansowy szkoły oraz wnioskuje w sprawie planu środków specjalnych;
b) plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów;
c) powierzenie funkcji wicedyrektora szkoły i innych stanowisk kierowniczych, a także może wnioskować o odwołanie z funkcji kierowniczych;
d) wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
e) organizację tygodnia pracy szkoły;
f) warunki i zasady przyznawania wyróżnień uczniom klas I-III;
g) inne istotne –w/g rady szkoły- sprawy dla szkoły.
9. Rada szkoły może wystąpić z inicjatywami w sprawie zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych
10. Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł, a ich wydatkowanie określone winno być w regulaminie rady.
11. Przedstawiciele rodziców wchodzących w skład rady maja prawo uczestniczyć w pracach zespołu rozpatrującego odwołanie:
- nauczyciela od ustalonej mu przez dyrektora szkoły oceny pracy (1 przedstawiciel),
- dyrektora od ustalonej mu oceny pracy (2 przedstawicieli).
§5
1. Organa szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności szkoły poprzez:
a) uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych;
b) opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły;
c) informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły.
2. Rada pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
3. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
4. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku, w terminie 2 tygodni uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę.
5. Rada szkoły może wnioskować do organu nadzoru pedagogicznego o zbadanie i dokonanie oceny pracy szkoły, jej dyrektora lub nauczyciela.

ROZDZIAŁ V
UCZNIOWIE –PRAWA I OBOWIĄZKI
§1
1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.
2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat.
3. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
4. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej oraz do oddziału przedszkolnego z rocznym wyprzedzeniem.
5. Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się:
- z urzędu-dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły,
- na prośbę rodziców (prawnych opiekunów)-dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca. Przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.
§2
1. Każdy uczeń klasy szóstej przystępuje do powszechnego i obowiązkowego sprawdzianu kończącego drugi etap edukacji mającego na celu diagnozę poziomu opanowania umiejętności na drugim etapie kształcenia. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej , przy czym wynik nie ma wpływu na jej ukończenie.
§3
2. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia , zgodnie z zasadami higieny umysłowej;
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności ;
c) poszanowanie swej godności, przekonań i własności;
d) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
f) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
g) korzystania z pomieszczeń szkolnych , sprzętu , środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych;
h) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
i) nauki religii w szkole na podstawie ustnej deklaracji rodziców lub opiekunów, dni wolnych od zajęć dydaktycznych bez pracy domowej (nie dotyczy przedmiotów odbywających się tylko w poniedziałek i piątek).
3. Uczeń ma prawo do jednego dnia w semestrze tzw.”osobistego”, w którym może być nieprzygotowany do zajęć szkolnych:
a) uczeń zgłasza zamiar wykorzystania „dnia osobistego” na początku swojej pierwszej lekcji;
b) nauczyciel jest zobowiązany odnotować fakt zgłoszenia „dnia osobistego” w dzienniku;
c) nie wykorzystany w semestrze „dzień osobisty” przepada.
4. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządowa,pod opieką wychowawcy organizować imprezy klasowe i szkolne:
- Dzień Wiosny – wyjście poza szkołę wymaga zgłoszenia imprezy i wypełnienia karty wycieczki,
- Prima Aprilis – dopuszcza się w tym dniu kulturalne i w dobrym tonie żarty na terenie szkoły,
- Dzień Dziecka i Sportu,
- imprezy klasowe :Dzień Chłopca, Andrzejki, Mikołajki, Walentynki itp., po zajęciach lekcyjnych.
5. Samowolne opuszczanie szkoły w trakcie w/w. imprez jest niedozwolone.
6. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i właściwą poradnię, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego w domu.
7. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego, rady rodziców-zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań.
8. W szczególnych przypadkach ( dłuższa,usprawiedliwiona nieobecność ucznia) uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym.
9. Po zakończeniu klasyfikacji w I semestrze ( przed feriami zimowymi), nauczyciel nie wpisuje do dziennika ocen na nowy semestr.
§4
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza:
a) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
b) szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób;
c) przeciwstawiać się przejawom brutalności;
d) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów;
e) dbać o dobro , ład i porządek w szkole;
f) brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu;
g) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia(pracownie , świetlica, biblioteka , szatnia, zajęcia w-f,...);
h) zostawiać okrycia wierzchnie w szatni.
2. Uczeń korzystający z prawa do nauki religii w szkole przyjmuje na siebie prawa i obowiązki wynikające z rozdziału VI §6.
3. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.
4. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ja wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania.
5. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach.
6. W okresie ustalonym przez dyrekcję szkoły, każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży.
7. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.
8. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica.
9. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania przy sobie dzienniczka,jako podstawowego dokumentu umożliwiającego kontakt ze szkołą. Wszystkie zwolnienia powinny być odnotowane w dzienniczku lub w wyznaczonym miejscu w zeszycie przedmiotowym.
10. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.
§5
1. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:
- uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,
- grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,
- imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada pedagogiczna.
2. Przez strój galowy należy rozumieć:
a) dla dziewcząt-ciemna spódnica i biała bluzka;
b) dla chłopców-ciemne spodnie i biała koszula.
3. Ubiór codzienny ucznia jest dowolny przy zachowaniu następujących ustaleń:
- w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy,
- na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie nie zagrażające zdrowiu(np. niedopuszczalne są wysokie obcasy),
-

Informacje

Rejestr zmian

2015-02-10

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2010-01-14

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2003-07-01

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.