Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁODOWICACH

Wyświetl stronę główną » Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach » Jednostki organizacyjne » GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁODOWICACH

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁODOWICACH
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice
tel. fax. 34/3156166
tel. 34/3153049
e-mail: gops@gopswlodowice.pl
epuap:/pomocwlodow/skrytka 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek od 7.00 do 15.00

Struktura organizacyjna
Dyrektor - Barbara Okraska
Starszy specjalista pracy socjalnej:  Henryka Kołodziej,
Starszy pracownik socjalny: Urszula Mazanek – Zaremba,
Starszy pracownik socjalny: Monika Kubarek
Inspektor ds. Świadczeń socjalnych: Joanna Gubas 
St. Ref. ds. Świadczeń socjalnych: Sylwia Jęderko 
Pomoc administracyjna: Jolanta Gluza 
Asystent rodziny: Małgorzata Smoleń

Zakres działalności
1. Pomoc Społeczna
2. Świadczenia rodzinne
3. Karta Dużej Rodziny
4. Dodatek mieszkaniowy
5. Dodatek energetyczny
6. Fundusz alimentacyjny
7. Stypendium socjalne (szkolne)
8. Świadczenie wychowawcze 500+
9. Świadczenie Dobry start 300+
10. Zespół interdyscyplinarny
11. Pomoc żywnościowa w naturze

Ad 1. Pomoc Społeczna
Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej własne i zlecone gminie. 

1. Zadania własne 
2. Zadania własne o charakterze obowiązkowym 

Zadania własne
♦  przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze
♦ prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki
♦  podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych
♦  współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Zadania własne o charakterze obowiązkowym
♦  opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grupy szczególnego ryzyka
♦  udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
♦  przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i celowych
♦  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
♦  opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobowej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem
♦ organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
♦  prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych
♦  tworzenie gminnego systemu profilaktyki  i opieki nad dzieckiem i rodziną
♦  dożywianie dzieci
♦  sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
♦  kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu
♦  pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

Więcej na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-spoleczna

Ad. 2 świadczenia rodzinne
Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego zależne jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego, którego przeciętny miesięczny dochód rodziny  w przeliczeniu na osobę  albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00zł, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością kryterium wynosi 764,00 zł.

Świadczeniami rodzinnymi są: 
1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy
4. świadczenie rodzicielskie
5. świadczenie za życiem

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenia-rodzinne

Ad. 3 Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.
Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Ad. 4 Dodatek mieszkaniowy
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami. 
1. Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego: 
a) tytuł prawny do lokalu 
Dodatek mieszkaniowy może być przyznany: 
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, 
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, 
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, 
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, 
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym). 
b) Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu 

Ad. 5 Dodatek energetyczny
Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu.
Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży  energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania  energii elektrycznej.

Ad. 6 Fundusz alimentacyjny
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest całkowicie bezskuteczna tzn. za okres dwóch ostatnich miesięcy nie wyegzekwowano należnych dziecku alimentów. 
Fundusz przysługuje na dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia albo w przypadku, gdy się uczą w szkole lub w szkole wyższej, do 25 roku życia. 
W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bez względu na wiek.
Fundusz przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.   Świadczenia z funduszu przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, nie więcej niż po 500 zł miesięcznie na każde z uprawnionych dzieci. 

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusz-alimentacyjny.

Ad. 7 Stypendium szkolne
Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 528,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: 

 • bezrobocie, 
 • niepełnosprawność, 
 • ciężka lub długotrwała choroba, 
 • wielodzietność, 
 • alkoholizm lub narkomania, 
 • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
 • gdy rodzina jest niepełna. 

Ad 8. Świadczenie wychowawcze 500+
Świadczenie wychowawcze 500+ jest wypłacane rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich. W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązuje kryterium dochodowe 800 zł lub 1200 zł jeśli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. Na drugie i kolejne dzieci kryterium dochodowe nie obowiązuje.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Ad 9. "Dobry start" dla ucznia
300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka bez względu na dochody.
Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. 
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Wnioski można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Więcej informacji pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Ad. 10 Zespół interdyscyplinarny
Przemoc w rodzinie była i jest obecna we wszystkich społeczeństwach bez względu na panujący ustrój polityczny czy też poziom rozwoju gospodarczego. Występuje często i przybiera najróżniejsze formy. W Krajowym Programie Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie przyjęto następującą definicję przemocy w rodzinie: „Przemoc domowa, zwana też przemocą w rodzinie, jest to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie, skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste powodujące cierpienie i szkody”.

Termin przemoc w rodzinie jest na tyle ogólny, że do bardziej szczegółowych analiz, konieczne jest uwzględnienie typu relacji w jakiej występuje, stąd wyróżnić można:

 • przemoc rodziców wobec dziecka,
 • przemoc wobec partnera w związku,
 • przemoc wobec osób starszych.   

Wspólne elementy występujące w różnych określeniach przemocy są następujące:

 • przemoc dotyczy relacji z bliskimi, w której istnieje nierówny układ sił, 
 • dochodzi do wykorzystywania władzy i siły fizycznej przez silniejszego nad słabszym
 • obie strony traktują siebie przedmiotowo
 • spoiwem związku jest lęk ofiary i manipulowanie tym lękiem przez sprawcę, bez liczenia się z prawami, potrzebami i pragnieniami ofiary, w celu jej kontrolowania i posiadania.

Najczęściej wyróżnia się następujące formy przemocy:

 • Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem, niosącym ryzyko uszkodzenia ciała czy zdrowia. 
 • Przemoc psychiczna występuje często i jest trudna do udowodnienia. Niszczy poczucie własnej wartości i godności, a same ofiary mówią, że jest bardziej raniąca niż fizyczne znęcanie się. Przemoc psychiczna przejawia się poprzez zastraszanie, emocjonalne wykorzystywanie, manipulowanie poczuciem winy itp. 
 •  Przemoc seksualna jest rozpoznawana rzadziej niż przemoc fizyczna. Do niedawna nie mówiło się w kontekście relacji małżeńskich o przemocy seksualnej. Użycie siły do wymuszenia współżycia seksualnego było prawnie i społecznie sankcjonowane. Przemoc seksualna współwystępuje z fizycznym i psychicznym znęcaniem się, groźbami użycia siły, lub emocjonalnym szantażem. 
 • Zaniedbywanie rozumiane jest najogólniej, jako niezapewnienie lub uniemożliwienie zaspokojenia potrzeb jednostce zależnej. Jest zjawiskiem obejmującym bardzo szeroką skalę zachowań. Może dotyczyć zarówno działań nieświadomych jak i świadomej niemożności działania. 
 • Coraz częściej spotykamy się również z pojęciem przemocy ekonomicznej, którą rozumiemy poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny itp.

Informacje

Rejestr zmian

2019-05-20

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2019-05-20

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2019-05-17

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2006-06-22

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2003-06-30

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.