Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice

Wyświetl stronę główną » Zagospodarowanie przestrzenne » OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice

Podtytuł: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Rudniki i Parkoszowice w Gminie Włodowice

Włodowice, 22 marca 2024 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice
o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Rudniki i Parkoszowice w Gminie Włodowice.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Włodowice  uchwały nr 352/XXXVIII/2022 Rady Gminy Włodowice z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Rudniki i Parkoszowice w Gminie Włodowice, zmienionej uchwałą nr 439/XLVIII/2024 Rady Miejskiej we Włodowicach z dnia 31 stycznia 2024 r. oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Granice obszarów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Rudniki i Parkoszowice w Gminie Włodowice zostały określone na załącznikach graficznych nr 1 i nr 2 do wyżej wymienionych uchwał.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko sporząd zanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r. za pomocą formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509).

Formularz do wypełnienia dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy Włodowice, 42 - 421 Włodowice, ul. Krakowska 26, pokój nr 7 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Włodowice na stronie internetowej pod adresem: https://www.bip.wlodowice.pl/artykuly/8746 lub https://www.bip.wlodowice.pl/dokumenty/formularz_dotyczacy_aktu_planowania_przestrzennego.pdf.

Na ww. formularzu składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem lub uwagą, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wnioski na formularzu należy składać w postaci papierowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Włodowice, 42 - 421 Włodowice, ul. Krakowska 26 lub przesłać listownie na adres Urzędu lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@wlodowice.pl albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej urzędu na platformie ePUAP:/rmiq17m57p/skrytka w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Włodowice.

                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Włodowice
                                                                                                  Adam Szmukier

 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Zagospodarowanie przestrzenne.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2024-06-17

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2024-03-22

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2024-03-22

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2024-03-22

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2024-03-22

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2024-03-22

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.