Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/8266

WAŻNY KOMUNIKAT

Podtytuł: Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego

    Zgodnie z art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz  o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 877), Urząd Miasta i Gminy Włodowice informuje, że z dniem 10 maja 2023 r. przystępuje do sprzedaży końcowej węgla.

    Wnioski o zakup końcowy paliwa stałego należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, pok. Nr 21 sekretariat (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

    Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej wynosi łącznie 160 ton, w tym: 75 ton ekogroszku, 85 ton węgla grubego w sortymencie orzech/kosztka,  w cenie 1.850,55 zł za 1 tonę.

    Sprzedaż skierowana jest do osób fizycznych w gospodarstwach domowych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Włodowice, którym został wypłacony dodatek węglowy lub wniosek o wypłatę dodatku węglowego został rozpatrzony pozytywnie oraz do osób fizycznych zamieszkałych poza terenem Miasta i Gminy Włodowice po przedłożeniu zaświadczenia potwierdzające wypłatę na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego, albo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystawionego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

    Wnioski o zakup końcowy paliwa stałego rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do urzędu do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

    Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości zakupu węgla dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego.

    Sprzedaż końcowa węgla prowadzona będzie do wyczerpania ilości węgla przeznaczonej do sprzedaży końcowej nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2023 r.