Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/8210

Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
– Edycja Nr 3 PGR

Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja Nr 3 PGR,
Gmina Włodowice uzyskała dofinansowanie dla zadania pn.:
Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach.

Przedmiotem inwestycji jest zadanie polegające na modernizacji infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę instalacji elektrycznej oraz budowę instalacji fotowoltaicznej w szkołach, obejmujące:

1) Wymianę instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Rudnikach, poprzez:
wyminę instalacji elektrycznej gniazd, oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego, tablic rozdzielczych, instalacji połączeń wyrównawczych, instalacji wyłącznika głównego, instalacji dzwonkowej, instalacji komputerowej, w całym budynku szkoły z koniecznymi robotami odtworzeniowymi tynków i malowań;                                                                                                            
2) Budowę instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Rudnikach i Budowę instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej we Włodowicach, poprzez:
budowę instalacji fotowoltaicznej dla produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne, z możliwością przekazania nadwyżki prądu do sieci elektroenergetycznej.

Na terenie Gminy Włodowice funkcjonowało zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej. Zgodnie z opinią KOWR, miejscowości: Rudniki oraz Włodowice (lokalizacje przedmiotowej inwestycji) znajdują się w wykazie obrębów w których zostały przejęte do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa działki ewidencyjne po byłych PPGR. Realizacja inwestycji w budynkach szkół podstawowych, jakie znajdują się na terenie Gminy Włodowice, będzie miała znaczący wpływ na mieszkańców miejscowości objętych PGR. Z efektów inwestycji korzystać będą mieszkańcy miejscowości Włodowice oraz Rudniki, jak również mieszkańcy pozostałych miejscowości, ponieważ do tych szkół uczęszczają uczniowie z terenu całej Gminy. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, dostosowania instalacji do wymogów przepisów Unii Europejskiej, oraz podniesienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Założenie instalacji fotowoltaicznej umożliwi pokrycie części zapotrzebowania na energię elektryczną w budynkach szkoły oraz przełoży się na obniżenie bieżących kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy warunków życia na obszarze Gminy Włodowice.

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura edukacyjna, Odnawialne źródła energii
Przewidywany okres realizacji inwestycji:  powyżej 12 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31.12.2024
Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 2 000 000,00
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 40 000,00
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2%
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 1 960 000,00

Dnia 03.08.2022r. Bank Gospodarstwa Krajowego wystawił dla Gminy Włodowice Wstępną Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z którą Gmina Włodowice została zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej, do kwoty 1 960 000,00 zł na realizację inwestycji: Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach.