Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/7702

ZAPROSZENIE do debaty nad Raportem o stanie Gminy Włodowice za 2021 rok.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Włodowice,

     Zgodnie z art.28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  samorządzie gminnym  (j.t. Dz.U. z 2022r. poz.559 ) Wójt Gminy Włodowice w terminie do 31 maja 2022r. przedłożył Radzie Gminy Włodowice Raport o stanie Gminy Włodowice za 2021 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Włodowice w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów i strategii oraz uchwał podejmowanych przez Radę Gminy Włodowice.
    Nad przedstawionym Raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której mogą zabrać głos mieszkańcy gminy na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym. Sesja Rady Gminy Włodowice, na której przeprowadzona będzie debata nad Raportem odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022r. o godz.10⁰⁰ w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Włodowice (sala nr 27, II piętro).
    W związku z powyższym uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania się do udziału w debacie. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Włodowice pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób – mieszkańców Gminy Włodowice. Zgłoszenie do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.    W związku z powyższym zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do wtorku 28 czerwca 2022r. (do godz.15.00). Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
    Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
1) drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice (decyduje data wpływu do urzędu),
2) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice (sekretariat pokój nr 21, I piętro).
Zgłoszenia można dokonać w godzinach pracy Urzędu Gminy  tj. od poniedziałku  do piątku od 7.00 – 15.00.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Stanisław Ibek