Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/7278

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Morsku

„Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Morsku”

Gmina Włodowice, na podstawie złożonego wniosku o środki budżetu Województwa Śląskiego na rok 2021, pozyskała dofinansowanie dla zadania pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Morsku.
Dnia 13.07.2021r. Gmina Włodowice zawarła z Województwem Śląskim umowę dotyczącą finansowania środkami budżetu województwa budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na realizację zadania: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga dojazdowa do pól w Morsku dz. nr 47/1 obręb Morsko gm. Włodowice o długości – 0,341 km.
Szacunkowa wartość zadania (roboty budowlane): 246 000,00 zł
Dofinansowanie do wysokości 60% kosztów zadania, przy czym kwota dofinansowania nie może przekroczyć przyznanej kwoty: 85 250,00 zł
Planowany zakres prac:
a) opracowanie dokumentacji projektowej
b) Wykonanie robót budowlanych (w tym obsługa geodezyjna):
Droga dojazdowa do pól o długości ok. 341 m. W ramach zadnia planuje się przebudowę drogi poprzez wykonanie uzupełnienia konstrukcji (podbudowy drogi) wraz z nawierzchnią asfaltową jezdni o szer. 4,50 m i utwardzenie poboczy drogi. Przewiduje się powierzchniowe odwodnienie drogi.  
c) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych

Planowany termin wykonania i rozliczenia zadania: do dnia 30 listopada 2021r.

Zadanie pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Morsku współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.