Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/6488

Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

Podtytuł: nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 310 o łącznej pow. 1,2162 ha położonej w Hucisku karta mapy nr 3 uregulowanej w KW Nr CZ1M/00048934/6

Wójt Gminy Włodowice
ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
 
 nieruchomości rolnej  niezabudowanej  oznaczonej numerem geodezyjnym 310 o łącznej pow. 1,2162 ha położonej w Hucisku karta mapy nr 3 uregulowanej w KW Nr CZ1M/00048934/6
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi - 195,00 zł ( zwolnione z VAT).
Wadium 10% ceny wywoławczej -  20,00 złotych w formie pieniężnej.
 
Sposób zagospodarowania - działkę przeznacza się  do użytkowania rolniczego.
Okres trwania dzierżawy  do 3 lat z możliwością dalszego przedłużenia.
 
Termin  płatności czynszu- czynsz płatny jednorazowo do 15 marca każdego roku, w roku zawarcia umowy do 15 dnia miesiąca następującego po dacie zawarcia umowy.
 
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo podwyższania czynszu pisemnym aneksem do  umowy, zaś w przypadku nie wyrażenia zgody na takie podwyższenie przez Dzierżawcę, Wydzierżawiający będzie miał prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.
Minimalne postąpienie:  o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych  złotych.
 
Przetarg odbędzie się w dniu  15 kwietnia 2020r. roku w sali narad na II piętrze w budynku Urzędu Gminy Włodowice ul. Krakowska 26 o godzinie 10.00.
Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium z dopiskiem ”przetarg dz. Nr 310” w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Gminy Włodowice  Nr  97 8277 0002 0059 0000 8794 0003 BS Szczekociny  w terminie  do 09.04.2020r.
Za  datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Włodowice.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu.
 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej 1 postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia  ponad cenę wywoławczą.
Przetarg  zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Zarządzenia Nr 63/2015 Wójta Gminy Włodowice  z dnia 15.06.2015r  w sprawie  ustalenia regulaminu organizowania przetargów na dzierżawę gruntów  stanowiących własność, bądź będących w posiadaniu Gminy Włodowice na okres do 3 lat.
Dzierżawiona nieruchomość nie posiada wznowionych granic-obowiązek ten ciąży na dzierżawcy.
Ostateczny termin podpisania umowy dzierżawy i wpłaty  czynszu dzierżawnego nie może być dłuższy niż 21 dni licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.  W przypadku  nie podpisania umowy dzierżawy w terminie określonym powyżej  wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, ulega przepadkowi na rzecz Gminy Włodowice .
W sprawach nie uregulowanych w Zarządzeniu stosuje się Kodeks Cywilny.
Oferenci mogą zapoznać się  ze wzorem umowy dzierżawy w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w pokoju  nr 28 II piętro.
Dodatkowych informacji o przedmiocie dzierżawy udziela Referat Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska  pokój nr 28 II piętro budynku Urzędu Gminy Włodowice lub pod nr telefonu / 034/ 3153001, 3153030 wewn. 108)  lub pocztą elektroniczną  e-mail: rolnictwo@wlodowice.pl w godzinach pracy urzędu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu znajduje się również na stronie  internetowej biuletynu informacji publicznej www.bip.wlodowice.pl  
 
Włodowice dnia 09.03.2020r.