Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/5239

Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny

„Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny”

Gmina Włodowice dnia 22.06.2017r. zawarła z Zarządem Województwa Śląskiego umowę przyznania pomocy na operację pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kopaniny”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Perła Jury”.
Operacja ma na celu rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej służącej społeczności lokalnej gminy oraz obszaru LGD. Projekt  przyczyni się do poszerzenia oferty rekreacyjnej, wpłynie na urozmaicenie spędzania wolnego czasu, zaspokajanie potrzeb oraz wyższą jakość życia.
Zakres operacji obejmuje:
1.    Opracowanie dokumentacji projektowej,
2.    Roboty budowlane z podziałem na elementy:
1)    roboty ziemne i pomiarowe i przygotowawcze,
2)    Roboty fundamentowe,
3)     Zagospodarowanie terenu,
4)    Konstrukcję zadaszenia oraz pokrycia,
5)    Mała architektura,
6)    Wyposażenie placu zabaw.
3.    Prowadzenie nadzoru inwestorskiego.

W ramach zadania wykonano:
1) zadaszone miejsce jako wiata rekreacyjna wraz z wyposażeniem (ławy z oparciem szt. 4 i stoły szt. 2;
2) nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 77,18 m2;
3) nawierzchnię trawiastą o pow. 400,00 m2;
4) elementy małej architektury, w tym: kosze na śmieci szt. 3, ławki zewnętrzne bez oparcia szt. 5, ławkę z oparciem szt. 1;
5) krąg paleniskowy murowany z kamienia o średnicy 320 cm i wysokości 40 cm;
Zabudowano:
1) urządzenia placu zabaw, w tym: 3 bujaki;
2) urządzenia siłowni, w tym: wahadło, wioślarz, narciarz biegowy, wyciąg górny;
3) regulamin placu zabaw - tablica informacyjna szt. 1.

Wartość zadania to: 70 356 zł, w tym: środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowią 44 767 zł oraz wkład własny gminy: 25 589 zł.