Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/5152

Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,


Z dniem 25. 05. 2018r. wprowadza się treść Klauzuli Informacyjnej, o następującym brzmieniu:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określane jako „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Danych jest Gmina Włodowice z siedzibą we Włodowicach,
42- 421 Włodowice, ul. Krakowska 26, tel.:34 3153001, fax.: 34 3153031,
e-mail: urzad@wlodowice.pl, strona internetowa:www.wlodowice.pl,
BIP: www.bip.wlodowice.pl.
2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Gminy Włodowice, 42 - 421 Włodowice, ul. Krakowska 26, tel.: 34 3153001 w.145,
e-mail: iodo@wlodowice.pl.
3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO  - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z w/w rozporządzeniem.
4. Dane osobowe będą przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
5. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.
6. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np. : podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe) oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: administracja rządowa, sądy lub organy ścigania).
8. Administrator Danych nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.
9.  Administrator Danych nie posiada Przedstawiciela.
10. Administrator Danych nie stosuje profilowania.
11. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych w RODO, ma prawo do:


 

Zgodnie z art. 13 RODO administrator danych - Wójt Gminy Włodowice - realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO - wprowadza KLAUZULE INFORMACYJNE dla następujących obszarów przetwarzania danych osobowych:

1. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

4. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z realizacją ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy-realizacja obowiązku prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej)

5. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, o opłacie skarbowej, ordynacja podatkowa, kodeks postępowania administracyjnego, o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz o postępowaniu egzekucyjnym w administracji)

6. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego)
(w celu zawarcia umowy w prowadzonym postępowaniu)

7.  Klauzula informacyjna dot. planowania i zagospodarowania przestrzennego

8. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Transmisja Obrady Rady Gminy)

9.  Klauzula informacyjna dot. wyboru kandydatów na ławników

10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów/kontrahentów w związku z zawarciem umowy