Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/5021

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości, środków transportowych oraz uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Włodowice  w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości, uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek  podatku od środków transportowych oraz uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

1. Termin przeprowadzenia konsultacji:
Zgodnie z zarządzeniem Nr 306/2017 Wójta Gminy Włodowice z dnia 10.11.2017 r. w okresie od dnia 10 listopada 2017 r. do 16 listopada 2017 r. przeprowadzono konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości, uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

2. Forma przeprowadzonych konsultacji:
Na stronie internetowej gminy Włodowice w Biuletynie Informacji Publicznej  i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włodowice  zostało umieszczone ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości, uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

Projekty uchwał zostały wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Rady Gminy Włodowice oraz zostały umieszczone na stronie internetowej gminy Włodowice. W ogłoszeniu podano termin zgłaszania opinii na piśmie.

3. Wyniki konsultacji:
Projekt uchwały Rady Gminy Włodowice  w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości, uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej -  brak uwag.

Wyniki konsultacji wraz z projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości, uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej zostaną przekazane  Radzie Gminy Włodowice.

Protokół niniejszy zostanie umieszczony na stronie internetowej gminy Włodowice w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włodowice.

 

Wójt Gminy Włodowice
Adam B. Szmukier