Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/4979

Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej

Gmina Włodowice dn. 29 lipca 2016r. zawarła z Samorządem Województwa Śląskiego umowę przyznania pomocy na operację pn. „Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej”, w zakresie operacji typu „Budowa  lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: przebudowa drogi gminnej, co wpłynie na bezpieczeństwo komunikacji oraz na uatrakcyjnienie  wizerunku i rozwój miejscowości i gminy. Operacja przyczyni się do poprawy warunków życia na obszarach wiejskich poprzez zapewnienie społeczności dostępu do niezbędnej infrastruktury drogowej.

Wartość wskaźnika, którego osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji: przebudowa drogi 0,565 km.

Zakres operacji:
1. Roboty budowlane remontu i przebudowy drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej
- prace przygotowawcze i ziemne,
- elementy ulic,
- nawierzchnie z asfaltobetonu,
- zjazdy do posesji,
- roboty pozostałe.
2. Koszty ogólne:
- dokumentacja projektowa,
- nadzór inwestorski,
- promocja projektu - tablice informacyjno-pamiątkowe.

Szacunkowy całkowity koszt operacji to: 349 612,72 zł
Wysokość dofinansowania EFRROW (63,63% kosztów kwalifikowalnych) to: 222 458 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”