Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/4687

PROTOKÓŁ z konsultacji projektu uchwały RGW w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włodowice ...

Włodowice, dnia  27.03.2017r.

PROTOKÓŁ
z dnia 27.03.2017

dotyczący przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Włodowice w sprawie: określenia kryteriów drugiego etapu  postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włodowice  i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej  liczby punktów  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzeniem nr 260/2017 z dnia 17.03.2017r. Wójt Gminy Włodowice ogłosił przeprowadzenie w dniach od 17.03.2017r. do 24.03.2017r. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Włodowice w sprawie: określenia kryteriów drugiego etapu  postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włodowice  i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej  liczby punktów.
Ogłoszenie wraz z załącznikami zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Włodowice oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włodowice.

Wyniki konsultacji:
W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy Włodowice nie wpłynęła żadna uwaga od podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Wyniki konsultacji zostaną przekazane Radzie Gminy Włodowice.
Protokół niniejszy zostanie umieszczony na stronie internetowej Gminy Włodowice w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włodowice.

Wójt Gminy Włodowice
Adam B. Szmukier