Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/4679

Konsultacje projektu uchwały RGW w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodowice

Zarządzeniem Nr 262/2017 z dnia 17.03.2017r. Wójt Gminy Włodowice ustalił przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Włodowice w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodowicach.      
Czas rozpoczęcia konsultacji ustalono na dzień 21.03.2017r. a zakończenia na dzień 28.03.2017r.
     Celem konsultacji jest zapoznanie z projektem uchwały Rady Gminy Włodowice w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodowicach.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem zamieszczony jest w pliku na stronie BIP oraz wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady Gminy Włodowice.
     Uwagi można zgłaszać na piśmie osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Włodowice (pok. nr 21, I piętro), w Biurze Obsługi Rady Gminy (pok. nr 13, I piętro), pocztą elektroniczną na adres: urzad@wlodowice.pl bądź drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice (decyduje data wpływu do urzędu).