Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/4393

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włodowice, obejmującego obszar w granicach administracyjnych gminy Włodowice

 Włodowice, 21 lipca 2016 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Włodowice

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włodowice,
obejmującego obszar w granicach administracyjnych gminy Włodowice


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włodowice,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r., w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice, pok. nr 8 w godzinach od 9:00 do 14:00 wraz z publikacją na stronie internetowej Urzędu Gminy Włodowice  www.bip.wlodowice.pl

Granice obszaru opracowania studium stanowią granice administracyjne gminy Włodowice, zgodnie z uchwałą Nr 40/VI/2015 Rady Gminy Włodowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice, pok. Nr 27 (duża sala narad) w godzinach od 11:00 do 15:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Włodowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
22 września 2016 r.

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. studium, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

Dane o dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353).  
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 22 września 2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Włodowice.

Wójt Gminy Włodowice
Adam Szmukier