Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/4366

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie podziału działek położonych w Zdowie celem wydzielenia działek pod poszerzenie drogi ulicy Wesołej

Włodowice dnia  12.07.2016r

R.V. 6831.015.2016

Urząd Gminy Włodowice  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie podziału działek o numerach geodezyjnych  195, 196, 197, 1424, 1425  położonych w Zdowie celem wydzielenia działek pod poszerzenie drogi  ulicy  Wesołej.

Podziału należy dokonać zgodnie z załączonym projektem  przebudowy drogi ulicy Wesołej w miejscowości Zdów.

Postępowanie stosownie do art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r poz. 907 z póź. zm.) wartość  zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 EURO.

1 Przedmiot  zamówienia :
Wykonanie podziału działek o numerach geodezyjnych 195, 196, 197, 1424, 1425 położonych w Zdowie  celem wydzielenia działek pod poszerzenie drogi ulicy Wesołej.

Podziału należy dokonać zgodnie z załączonym projektem przebudowy drogi ulicy Wesołej w Zdowie.

2. Zawartość oferty :
Oferta winna zawierać :
Cenę netto oraz cenę brutto
Przewidywany termin wykonania zlecenia.

Oferty należy składać  do 26.07.2016roku do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Włodowice ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy Włodowice ul. Krakowska 26 pok.nr.28 tel. (34 3153001, 3153030 wew. 108)  w godzinach pracy Urzędu.