Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/4241

Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie rozgraniczenia działki nr 403/2 z działką nr 403/1 położonych w Rudnikach przy ulicy Kamiennej, gmina Włodowice

Włodowice dnia 19.04.2016r.

R.V. 6830.002.2016

Urząd Gminy Włodowice ul. Krakowska 26,  42-421 Włodowice tel. /034/ 3153001 fax /034/3153031  zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego na podstawie art.4 pkt.8 ustawy – prawo zamówień publicznych i złożenia oferty na wykonanie rozgraniczenia działki nr  403/2  z działką nr 403/1 położonych w Rudnikach przy ulicy Kamiennej, gmina Włodowice   zgodnie z Ustawą z dnia 17.05.1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne/ tekst jednolity Dz. U  z 2015r   poz. 520 z póź. zm. / oraz Rozporządzeniem Ministrów spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14.04.1999r w sprawie rozgraniczania nieruchomości /Dz. U. Nr.45 poz.453 z póź. zm./

1. Uprawniony do kontaktu z oferentami: Opałka Elżbieta tel. /034/ 315 30 01 wew.108 w godzinach  od 7.00 do 15.00
2. Ofertę sporządzoną w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis "rozgraniczenie działek nr 403/2, 403/1" należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  (sekretariat pokój nr.21).
3. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy zaoferują  wykonanie  usługi na warunkach określonych w umowie.
4. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
  4.1. Wypełniony szczegółowo Formularz Oferty /zał. Nr.1 wzór/
  4.2. Dane  dotyczące wiarygodności prawnej, finansowej i technicznej oferenta:

5. Dokumenty wymienione powyżej muszą być podpisane przez osobę/y upoważnione do
    reprezentacji oferenta.
6. Upoważnienie do reprezentacji oferenta musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
7. Wszystkie dokumenty wymienione w pkt.4 ,a także wszelkie miejsca w których oferent naniósł poprawki lub korekty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
8. Oferent składa tylko jedną ofertę.
9. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
10. Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
11. Oferent  ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Termin składania ofert upływa dnia  29.04. 2016r. do godz. 15.00.
13. Otwarcie ofert dnia 02.05. 2016r. o godz. 10.00
14. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który spełniając opisane wyżej wymagania zaoferuję najniższą cenę oferty (cena brutto) podaną w złotych.
15. Termin wymagany realizacji zamówienia  w ciągu  90 dni od daty zawarcia umowy.

W załączeniu :
1. Formularz oferty /wzór/, /załącznik nr.1