Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Włodowiceczwartek, 4 czerwca 2020 r.

imieniny: Helga, Karol

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Skarbnika Gminy Włodowice

Strona główna » Aktualności » Ogłoszenie o naborze na stanowisko Skarbnika Gminy Włodowice


Wójt Gminy Włodowice
poszukuje kandydata na stanowisko
Skarbnika Gminy Włodowice


1. Kandydaci ubiegający się o stanowisko Skarbnika Gminy muszą spełniać następujące warunki :

1.1. obywatelstwo polskie,
1.2. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego zgodnie z art.45 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm. ) tj. kandydat powinien spełniać jeden z poniższych warunków :
- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie , ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe oraz co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,
- ukończoną średnią , policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną oraz co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości,
- wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
1.3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
1.4. kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego , przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
1.5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku skarbnika gminy.

2. Wymagania dodatkowe :

2.1. znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych , rachunkowości, podatków, ubezpieczeń społecznych,
2.2. znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej , zasad inwentaryzacji,
2.3. umiejętność obsługi programu księgowości budżetowej,
2.4. umiejętność zarządzania,
2.5. umiejętność kierowania zespołem,
2.6. łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
2.7. nieposzlakowana opinia.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku skarbnika gminy :

3.1. zadania głównego księgowego określone w art. 45 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych tj.
- prowadzenie rachunkowości jednostki,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
3.2. kierowanie pracą Referatu Finansowo – Księgowego ,
3.3. opracowywanie projektu budżetu gminy,
3.4. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy,
3.5. nadzorowanie prawidłowego wykonania budżetu i organizowanie gospodarki finansowej gminy,
3.6. czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
3.7. kontrasygnata czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
3.8. opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy i przedstawienie ich Wójtowi i Radzie Gminy,
3.9. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla gminy,
3.10. dokonywanie wszelkich rozliczeń finansowych oraz analizowanie całokształtu gospodarki finansowej urzędu,
3.11. kontrolowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy.

4. Wymagane dokumenty :

4.1. list motywacyjny i curriculum vitae ( zawierające życiorys wraz z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawieniem dodatkowych umiejętności ),
4.2. dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia,
4.3. dokumenty potwierdzające ukończenie innych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
4.4. kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
4.5. zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia pracy na stanowisku skarbnika gminy,
4.6. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
4.7. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
4.8. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

5. Termin i miejsce składania dokumentów :

- wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy Włodowice w terminie do dnia 15 września 2009r. do godz. 15:00,
- aplikacje, które wpłyną po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane,
- dokumenty należy składać w zamkniętej i zaadresowanej kopercie wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby składającej ofertę oraz dopiskiem :
„Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy Włodowice”
- oferty mogą być składane osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Włodowice ( pok. nr 18, I piętro ) lub za pośrednictwem poczty na adres :
Urząd Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list i curriculum vitae należy opatrzyć klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( j.t Dz.U. z 2002r. Nr101 poz.926 z późn. zm. )

Włodowice, dnia 28 sierpnia 2009r.

Wójt Gminy Włodowice
/-/ mgr Krzysztof Szlachta


Źródło informacji: Urząd Gminy Włodowice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Krzysztof Sygiet. Data wprowadzenia: 2009-08-31 07:59:29.
Zatwierdził do publikacji: Krzysztof Sygiet. Data publikacji: 2009-08-31 07:59:29.
czytano: 3765 razy, id: 837
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2012-06-05
Aktualizacja wiadomości
Krzysztof Sygiet

2009-08-31
Nowa wiadomość
Krzysztof Sygiet

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

WŁODOWICE
GW - gmina wiejska, Krakowska 26 42-421

tel.: (34) 315 30 01, (34) 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Włodowice 2020