Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Włodowice

Wyświetl stronę główną » Aktualności » OGŁOSZENIE Wójta Gminy Włodowice

Podtytuł: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 Włodowice, 26 sierpnia 2022 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Włodowice

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

⦁    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości
Góra Włodowska w Gminie Włodowice,
⦁    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru miejscowości Parkoszowice w Gminie Włodowice.
⦁    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Rzędkowice w Gminie Włodowice,
⦁    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Włodowice  w Gminie Włodowice.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz na podstawie następujących uchwał:
⦁    uchwały nr 239/XXV/2021 Rady Gminy Włodowice z dnia 2 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości  Góra Włodowska w Gminie Włodowice,
⦁    uchwały nr 240/XXV/2021 Rady Gminy Włodowice z dnia 2 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru miejscowości Parkoszowice w Gminie Włodowice,
⦁    uchwały nr 241/XXV/2021 Rady Gminy Włodowice z dnia 2 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Rzędkowice w Gminie Włodowice,
⦁    uchwały nr 242/XXV/2021 Rady Gminy Włodowice z dnia 2 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Włodowice w Gminie Włodowice.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów:
1)    projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Góra Włodowska w Gminie Włodowice,
2)    projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru miejscowości Parkoszowice w Gminie Włodowice,
3)    projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Rzędkowice w Gminie Włodowice,
4)    projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Włodowice  w Gminie Włodowice,

wraz z prognozami oddziaływania ww. 4 projektów planów miejscowych na środowisko oraz uzasadnieniami, w dniach od 5 września 2022 r. do 3 października 2022 r.,  w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice, 42 - 421 Włodowice, ul. Krakowska 26, pok. nr 10, w godzinachod 9:00 do 14:00 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Włodowice w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.wlodowice.pl/

Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projektach 4 planów miejscowych odbędą się w dniu 27 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice,
42 - 421 Włodowice, ul. Krakowska 26, pok. nr 27 (duża sala narad):
⦁    od godz. 9.00 do 9.50 – dyskusja dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Góra Włodowska w Gminie Włodowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem,
⦁    od godz. 10.00 do 10.50 – dyskusja dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru miejscowości Parkoszowice w Gminie Włodowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem,
⦁    od godz. 11.00 do 11.50 – dyskusja dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Rzędkowice w Gminie Włodowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem,
⦁    od godz. 12.00 do 12.50 – dyskusja dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Włodowice w Gminie Włodowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projektach 4 planów miejscowych, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie w formie papierowej do Wójta Gminy Włodowice na adres Wójt Gminy Włodowice, 42 - 421 Włodowice, ul. Krakowska 26 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzad@wlodowice.pl albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej urzędu na platformie ePUAP:/rmiq17m57p/skrytka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2022 r.

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniach w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. projektów 4 planów miejscowych, z możliwością zapoznania się z niezbędnymi dokumentacjami spraw, w miejscu i terminach podanych powyżej.
Dane o dokumentach stanowiących dokumentacje spraw zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.). Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniach dotyczących strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dotyczących ww. 4 planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 18 października 2022 r.:
⦁    w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice,
42 - 421 Włodowice, ul. Krakowska 26,
⦁    za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email : ⦁    urzad@wlodowice.pl albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej urzędu na platformie ePUAP:/rmiq17m57p/skrytka

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Włodowice.


Wójt  Gminy Włodowice
Adam Szmukier


W związku z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania ww. projektów planów miejscowych niezbędne informacje zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) zawiera poniżej zamieszczona klauzula informacyjna.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119/1) z późn. zmianami zwane dalej „RODO” informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Włodowice z siedzibą we Włodowicach, 42- 421 Włodowice, ul. Krakowska 26, tel.:34 3153001, fax.: 34 3153031, e-mail: urzad@wlodowice.pl.   
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możliwy jest kontakt tel. 34 3153001 w.145 lub e-mail: iodo@wlodowice.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów art.17 pkt …* Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 503). 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
• Referat Gospodarki Komunalnej, Działalności Gospodarczej i Planowania Przestrzennego, któremu udostępniona zostanie dokumentacja przy procedowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice, 
• osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, 
• osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, nie dłużej niż przez okres wynikający z JRWA (jednolitego rzeczowego wykazu akt) obowiązującego u administratora, w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164).
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowy jest wymogiem ustawowym określonym  w przepisach prawach.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.
10. Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Uwaga : *art. wymienione poniżej wynikające z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy podejmowaniu stosownych czynności ulegają zmianie:
1) z art. 17 pkt 9 wskazanej ustawy - wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu i organizowaniem dyskusji publicznej,
2) z art. 17 pkt 11 wskazanej ustawy - wnoszeniem uwag do projektu planu, 
3) z art. 17 pkt 12 wskazanej ustawy - rozpatrywaniem uwag,
4) z art. 17 pkt 13 wskazanej ustawy – wprowadzaniem  zmian do projektu planu miejscowego wynikających z rozpatrzenia uwag, 
5) z art. 17 pkt 14 wskazanej ustawy -  przedstawianiem radzie gminy projektu planu miejscowego wraz  z listą nieuwzględnionych uwag.
Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, prawo informacji o źródle danych przysługuje, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-08-03

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2022-09-03

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2022-09-03

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2022-09-03

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2022-09-03

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2022-09-03

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2022-09-03

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2022-09-03

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2022-09-03

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2022-09-03

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2022-09-03

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2022-09-03

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2022-09-03

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2022-09-03

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2022-09-03

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2022-09-03

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2022-09-03

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2022-09-03

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2022-09-03

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2022-09-03

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2022-09-03

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2022-08-27

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2022-08-27

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.