Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zaproszenie do składania ofert

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Zaproszenie do składania ofert

Podtytuł: Wyłapywanie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020r bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Włodowice oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt

Włodowice dnia 10.12.2019r.

Zaproszenie do składania ofert

Zgodnie z przepisami art.4 pkt.8 ustawy z dnia  29.01.2004r-  prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 )  do postępowania nie stosuje się w/w przepisów- zmówienie poniżej 30 000 euro.
 
I. Przedmiot zamówienia:
Wyłapywanie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020r  bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Włodowice oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
Pod pojęciem bezdomnych zwierząt należy rozumieć  psa, kota , oraz sukę wraz ze szczeniętami bez względu na ilość.
Wyłapywanie  bezdomnych zwierząt  będzie prowadzone na podstawie zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego , najpóźniej w ciągu 4 godzin od przyjęcia zgłoszenia.
Wyłapywanie i przetrzymywanie w/w zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt odbywać się będzie   zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 poz.122 z póź.zm.) i Rozporządzeniu Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r  w sprawie zasad i warunków  wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U z 1998r Nr 116 poz. 753).
Szacunkowa  liczba odławianych  zwierząt wynosi  - 25 szt.
Zamawiający zastrzega, że ilość odłowionych zwierząt może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu i będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb  na odławianie bezdomnych zwierząt.
 
II. Obowiązki Wykonawcy:
1.  Wyłapywanie zwierząt, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone , nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd przebywały, czyli zwierząt bezdomnych,
2. Transport , umieszczenie i opłacenie pobytu odłowionych zwierząt w schronisku,
3. Prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt  w okresie kwarantanny,
4. Wykonanie zdjęć odłowionym zwierzętom i niezwłoczne przekazanie ich Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego,
5. Sprawdzenie w systemie SAFE ANIMALS odłowionych zwierząt posiadających oznakowanie i w przypadku ustalenia właściciela odłowionego zwierzęcia, podjęcie działań zmierzających do odebrania psa przez właściciela,
6. elektroniczne znakowanie oddanych do schroniska zwierząt w systemie SAFE ANIMALS,
7.  Zapewnienie dozoru weterynaryjnego,
8.  Sterylizacja lub kastracja zwierząt,
9.  Odrobaczanie i kompleksowe szczepienia,
10. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt- adopcja.
11. Prowadzenie ewidencji zwierząt, książki kontroli weterynaryjnej,
12. Przedstawianie Zamawiającemu co miesiąc informacji  na temat stanu zwierząt w schronisku,  adopcji, padnięć,  wykonywanych interwencji i przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych ,
13. Zbiórka i utylizacja martwych zwierząt,
14. Pomoc lekarsko  weterynaryjna  przy wypadkach komunikacyjnych, których ofiarami są
      zwierzęta.

III. Wykaz dokumentów  jakie wykonawca ma dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru alby zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
2. Kopię zezwolenia  na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - jeśli wykonawca posiada własne schronisko.
3. W przypadku braku własnego schroniska dla bezdomnych zwierząt należy dołączyć zapewnienie ze schroniska, że zwierzęta  z terenu gminy Włodowice zostaną przyjęte.
4. Kserokopie umowy zawartej z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku.
5. Kserokopie umowy z zakładem prowadzącym utylizację padłych zwierząt.
6. Oświadczenie o spełnianiu warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.

IV. Termin  wykonania zamówienia.
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia w okresie od  daty podpisania umowy do 31 grudnia 2020roku.

V. Forma płatności:
Przelew bankowy w terminie  30 dni od dnia otrzymania faktury wraz z dokumentami określonymi  w punkcie II  ppunkt 12.

VI. Sposób przygotowania oferty.
Oferta powinna być sporządzona na  załączonym formularzu i być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia , zawierać dokładne dane i czytelny podpis oferenta. Oferta  powinna zawierać informacje potwierdzające przez zamawiającego wymagania.

VII.  Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Oferty należy składać listownie lub osobiście w zamkniętych kopertach  na adres:
Urząd Gminy Włodowice ul. Krakowska 26 , 42-421 Włodowice w terminie: 
do 27. 12. 2019r  do godz. 15.00.  z dopiskiem” Wyłapywanie   bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Włodowice oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt w  2020 roku.”
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  zostanie przekazana oferentom telefonicznie.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII.  Otwarcie ofert: nastąpi  w dniu następnym , po upływie terminu składania ofert.

IX.  Dodatkowe informacje
1. Kryterium ocen ofert :  najniższa cena oraz czas przybycia do zwierzęcia.
2. Kontakt telefoniczny pod numerem  (34) 3153001 wew. 108.
 
X. Załączniki
1. Wzór formularza ofertowego.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2019-12-30

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2019-12-13

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2019-12-12

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2019-12-12

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2019-12-12

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2019-12-11

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2019-12-11

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2019-12-11

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.