Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wyświetl stronę główną » Nabór na stanowiska pracy » OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podtytuł: Podinspektora ds. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Włodowice

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
z dnia 11 grudnia 2019r.
WÓJT GMINY WŁODOWICE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
Podinspektora ds. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Włodowice

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
2) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) wykształcenie: wyższe administracyjne, prawnicze, rolnicze, z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki nieruchomościami,
4) staż pracy: minimum 3 – letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
5) nieposzlakowana opinia,
6) znajomość przepisów prawa związanych z problematyką na stanowisku, a w szczególności niżej wymienionych ustaw:
- o samorządzie gminnym,
- o gospodarce nieruchomościami,
- prawo wodne,
- o ochronie przyrody,
- prawo ochrony środowiska,
- o ochronie zwierząt,
- o kształtowaniu ustroju rolnego,
- o ochronie roślin,
- o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- kodeks postępowania administracyjnego,
- kodeks cywilny.
7) umiejętność obsługi komputera ( Word, Excel ) oraz urządzeń biurowych,
8) dyspozycyjność.
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność samodzielnej organizacji pracy na stanowisku i pracy w zespole,
2) wysoka kultura osobista, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z obywatelami.
 
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) gospodarowanie gruntami i nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne,
2) załatwianie spraw związanych z gospodarowaniem wspólnot gruntowych,
3) wnioskowanie o przekazanie gminie nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa,
4) współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa,
5) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o:
a) stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie,
b) wpis w księdze wieczystej,
c) założenie księgi wieczystej,
6) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości, organizowanie przetargów,
7) oddawanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, przekazywanie w użytkowanie, dzierżawę lub najem,
8) ustalanie rocznych opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i użytkowanie,
9) przygotowywanie propozycji stawek za najem i dzierżawę nieruchomości,
10) przyjmowanie wniosków o przyjęcie na rzecz gminy nieruchomości lub ich części,
11) przyjmowanie nieodpłatnie na własność gminy budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży i infrastruktury mieszkaniowej wraz z przynależnymi gruntami,
12) wywłaszczanie nieruchomości na rzecz gminy,
13) zamiana gruntów,
14) scalanie i podział nieruchomości,
15) rozgraniczenia nieruchomości,
16) tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy,
17) przygotowywanie terenów pod budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne,
18) zbywanie nieruchomości osobom fizycznym i prawnym, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, a które są najemcami lokalu mieszkalnego,
19) ustalanie propozycji wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na rzecz gminy dla nowych nieruchomości wydzielonych w wyniku scalenia i podziału,
20) wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,
21) przeprowadzanie rokowań o nabycie praw w drodze umowy przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego,
22) ustalanie propozycji opłat adiacenckich każdorazowo po urządzeniu lub modernizacji drogi,
23) ustalanie propozycji opłat adiacenckich po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości  do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej,
24) rozkładanie na raty opłat adiacenckich na wniosek właściciela nieruchomości,
25) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych będących dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi,
26) przyjmowanie wniosków i dokumentów o przekształcenie praw użytkowania wieczystego w prawo własności,
27) wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
28) nabycie nieruchomości podlegających komunalizacji,
29) nadawanie numeracji porządkowej budynków,
30) sporządzanie wykazów nazw ulic i aktualizacja numeracji porządkowej,
31) przygotowywanie uchwał w sprawach nazewnictwa ulic i placów,
32) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, a w szczególności:
a) poświadczanie oświadczeń w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
b) podejmowanie działań w zakresie aktywizacji terenów wiejskich,
c) współpraca z organizacjami zajmującymi się rozwojem terenów wiejskich,
d) współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa,
e) przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów,
f) przyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniu lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną,
g) prowadzenie spraw z zakresu produkcji roślinnej,
h) prowadzenie spraw związanych z organizacją i przygotowaniem spisu rolnego,
33) współpraca z kołami łowieckimi,
34) współpraca z nadleśnictwem w zakresie gospodarki leśnej i ochrony przeciwpożarowej w lasach,
35) podejmowanie działań mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami,
36) prowadzenie spraw związanych z kanalizacją gminy,
37) prowadzenie spraw związanych z ochroną przed powodzią i suszą,
38) przygotowywanie programu opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy,
39) realizacja zadań wynikających z programu, o którym mowa w pkt 38,
40) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z tereny gminy poprzez organizowanie ich wyłapywania i umieszczania w schronisku, poszukiwanie nowych właścicieli, umieszczanie we wskazanych przez gminę gospodarstwach rolnych.
 
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca w budynku Urzędu Gminy,
2) budynek z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie biurowe usytuowane na II piętrze, toaleta dla niepełnosprawnych na parterze, brak windy,
3) stanowisko wyposażone w sprzęt komputerowy, biurko, szafy, telefon, krzesło obrotowe, odpowiednie oświetlenie,
4) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
5) forma zatrudnienia: umowa o pracę,
6) nawiązanie stosunku pracy: od dnia 1 lutego 2020r.
7) częste kontakty z interesantami,
8) praca przy monitorze ekranowym,
9) wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi na stanowisku,
10) wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r.w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U. z 2018r. poz.936 ).
 
5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
a) nieposzlakowanej opinii,
b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019r. poz.1781 ).
e) posiadanym obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1282 z późn. zm.),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6) kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę,
7) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o jakim mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych.
 
7. Sposób, termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Własnoręcznie podpisane dokumenty aplikacyjne można składać:
1- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, pok. nr 21, I piętro,
2- drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice w terminie do dnia 23 grudnia 2019r. do godz.15°°
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Włodowice.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po upływie terminu wyznaczonego do ich składania nie będą rozpatrywane.
Informacja  o wyniku naboru zostanie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włodowice.
Z Regulaminem naboru można zapoznać się w siedzibie Urzędu  - Referat Organizacyjny lub na stronie BIP.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34 315-30-01
 
Informacje dodatkowe:
1. Wzory oświadczeń, o których mowa w pkt.6 ppkt.3 i 4a-e dostępne
są wraz z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Organizacyjnym pok. nr 13, I piętro.
2. Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Opłata związana z wydaniem zaświadczenia obciąża osobę ubiegającą się o zaświadczenie.
3. Ogłoszenie o naborze podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włodowice.
 
Włodowice, dnia 11.12.2019r.   

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2019-12-27

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2019-12-11

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2019-12-11

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2019-12-11

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2019-12-11

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2019-12-11

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2019-12-11

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2019-12-11

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2019-12-11

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2019-12-11

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2019-12-11

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2019-12-11

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2019-12-11

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2019-12-11

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2019-12-11

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.