Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WÓJT GMINY WŁODOWICE
ogłasza  I przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż :

Nieruchomości  zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o powierzchni użytkowej 285 ,45m² o numerach geodezyjnych 1481/33,1481/51 o łącznej pow. 1045m² uregulowanej w KW Nr CZ1M/00065118/5  położonej w Rudnikach  przy ulicy Pomowskiej i Kamiennej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  120 000,00 złotych, zwolnione z VAT .
Działka nr 1481/33
 zgodnie z m. p. z. p. przeznaczona pod:
przeznaczenie podstawowe- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy i zabudowy zagrodowej.
Przeznaczenie uzupełniające:
usługi nieuciążliwe, zabudowa letniskowa, obiekty małej architektury, zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa, zadrzewienia, zakrzewienia itp. ,trasy i urządzenia komunikacyjne, sieci, nieuciążliwe urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
Symbol planu : 5MN1
Działka położona jest w strefie GZWP- ochrony Górnojurajskiego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. 
Obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem KD6. 
Działka nr 1481/51  przeznaczona  pod : 
Przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy i zabudowy zagrodowej.
Przeznaczenie uzupełniające:
usługi nieuciążliwe, zabudowa letniskowa, obiekty małej architektury, zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa, zadrzewienia, zakrzewienia itp. ,trasy i urządzenia komunikacyjne, 
sieci, nieuciążliwe urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
Symbol planu : 5MN1
oraz w części tj. ok. 2 mb. pod drogę (poszerzenie) oznaczoną symbolem KD5 :
KD5 – tereny komunikacji- drogi publiczne – ulice i drogi dojazdowe (drogi gminne)
Przeznaczenie podstawowe – droga jednojezdniowa, dwupasowa o szerokości linii rozgraniczających 10,0 m.
Przeznaczenie uzupełniające - zieleń izolacyjna, elementy infrastruktury technicznej (bez budynków), obiekty i urządzenia inżynierskie.
Działka położona jest w strefie GZWP- ochrony Górnojurajskiego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. 
Obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem KD5. 

Nieruchomości  niezabudowanej o numerach geodezyjnych 2/3, 3/6, 4/3, 5/3 o łącznej pow. 898m² w tym 466m² teren zabudowy produkcyjnej, usługowo -wytwórczej i  432m² teren rolny, uregulowanej w KW Nr CZ1M/00048671/4 położonej we Włodowicach przy ulicy Robotniczej.
Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi 10 726,00zł z tym 5 566,00zł+ 23% VAT  i 5 160,00zł zwolnione z VAT.
Działki nr 2/3, 3/6 przeznaczone pod: w części:
przeznaczenie podstawowe- teren zabudowy produkcyjnej, usługowo- wytwórczej.
Przeznaczenie uzupełniające: składy, bazy i magazyny, obiekty i urządzenia obsługi produkcji rolniczej, usługi komercyjne, zieleń izolacyjna, zadrzewienia, zakrzewienia itp.,  trasy i urządzenia komunikacyjne, sieci, urządzenia i obiekty infrastrukury  technicznej i komunalnej. Symbol planu 3P2 w części: tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich wraz z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do ich funkcjonowania. Symbol planu 1RU.   
Działka nr 4/3 przeznaczona w całości pod teren zabudowy produkcyjnej, usługowo wytwórczej,
Przeznaczenie uzupełniające: składy, bazy i magazyny, obiekty i urządzenia obsługi produkcji rolniczej, usługi komercyjne, zieleń izolacyjna, zadrzewienia, zakrzewienia itp.,  trasy i urządzenia komunikacyjne, sieci, urządzenia i obiekty infrastrukury  technicznej i komunalnej. Symbol planu 3P2
Działka  nr 5/3
przeznaczona w całości pod: tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych,ogrodniczych,leśnych i rybackich wraz z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do ich funkcjonowania. Symbol planu 1RU.
Działki położone są na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, w strefie GZWP- ochrony Górnojurajskiego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.Działki nie są położone  na obszarze rewitalizacji ani też  w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
Działki nie posiadają  dostępu do drogi.

Przetarg odbędzie się  w dniu  14. 11  . 2019r   o godz.12.00 w Urzędzie Gminy Włodowice ul. Krakowska nr 26 II piętro pokój  nr 27.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść w gotówce na konto Urzędu Gminy Włodowice Nr  97 8277 0002 0059 0000 8794 0003 BS Szczekociny  w terminie do dnia  08. 11.  2019r.
oraz okazanie  dowodu wpłaty w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone  w terminie 
3 dni od odwołania  lub zamknięcia  przetargu, a kandydatowi na nabywcę, który przetarg wygrał zalicza się na poczet przyszłych należności. 
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem  negatywnym jeżeli żaden 
z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. Postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.
Dodatkowych informacji o przedmiocie sprzedaży udziela Referat Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska  pokój nr 28 II piętro budynku Urzędu Gminy Włodowice, telefonicznie / 034/ 3153001, 3153030/ lub pocztą elektroniczną  e-mail: rolnictwo@wlodowice.pl , w godzinach pracy Urzędu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu znajduje się również na stronie  internetowej biuletynu informacji publicznej www.bip.wlodowice.pl 

Wójt Gminy Włodowice
Adam B. Szmukier

Włodowice dnia 04.10.2019r. 

Informacje

Rejestr zmian

2019-11-18

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2019-10-08

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.