Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Włodowiceczwartek, 13 sierpnia 2020 r.

imieniny: Elwira, Hipolit

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Włodowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Strona główna » Aktualności » OGŁOSZENIE Wójta Gminy Włodowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Włodowice, 6 września 2019 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Włodowice

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Morsko w Gminie Włodowice,
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Góra Włodowska w Gminie Włodowice,
3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Rudniki w Gminie Włodowice,
4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Skałka w Gminie Włodowice,
5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Rzędkowice w Gminie Włodowice,
6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Parkoszowice w Gminie Włodowice.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie następujących uchwał:
1) uchwały nr 236/XXVIII/2018 Rady Gminy Włodowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Morsko w Gminie Włodowice,
2) uchwały nr 238/XXVIII/2018 Rady Gminy Włodowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Góra Włodowska w Gminie Włodowice,
3) uchwały nr 239/XXVIII/2018 Rady Gminy Włodowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Rudniki w Gminie Włodowice,
4) uchwały nr 240/XXVIII/2018 Rady Gminy Włodowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Skałka w Gminie Włodowice,
5) uchwały nr 241/XXVIII/2018 Rady Gminy Włodowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Rzędkowice w Gminie Włodowice,
6) uchwały nr 243/XXVIII/2018 Rady Gminy Włodowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Parkoszowice w Gminie Włodowice,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów:

1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Morsko w Gminie Włodowice
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Góra Włodowska w Gminie Włodowice
3) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Rudniki w Gminie Włodowice
4) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Skałka w Gminie Włodowice
5) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Rzędkowice w Gminie Włodowice
6) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Parkoszowice w Gminie Włodowice

wraz z prognozami oddziaływania ww. 6 planów miejscowych na środowisko oraz uzasadnieniami, w dniach od 16.09.2019 r. do 14.10.2019 r.,  w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice,42 - 421 Włodowice, ul. Krakowska 26, pok. nr 8, w godzinach od 9:00 do 14:00.
Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projektach 6 planów miejscowych odbędą się w dniu 10.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice, 42 - 421 Włodowice, ul. Krakowska 26, pok. nr 27 (duża sala narad), od godziny 10:00 do 14:30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projektach 6 planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Włodowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.10.2019 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniach w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. projektów 6 planów miejscowych, z możliwością zapoznania się z niezbędnymi dokumentacjami spraw, w miejscu i terminach podanych powyżej.
Dane o dokumentach stanowiących dokumentacje spraw zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.). Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniach dotyczących strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dotyczących ww. 6 planów miejscowych w terminie do dnia 29.10.2019 r.:
w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice, 42 - 421 Włodowice, ul. Krakowska 26, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@wlodowice.pl 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Włodowice.
   
W związku z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania ww. projektów planów miejscowych niezbędne informacje zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) zawiera poniżej zamieszczona klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119/1) z późn. zmianami zwane dalej „RODO” informuję, iż: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Włodowice z siedzibą we Włodowicach, 42- 421 Włodowice, ul. Krakowska 26, tel.:34 3153001, fax.: 34 3153031, e-mail: urzad@wlodowice.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możliwy jest kontakt tel. 34 3153001 w.145 lub e-mail: iodo@wlodowice.pl.  
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów art.17 pkt …* Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  
Referat Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług, któremu udostępniona zostanie dokumentacja przy procedowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice,  
osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, nie dłużej niż przez okres wynikający z JRWA (jednolitego rzeczowego wykazu akt) obowiązującego u administratora, w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018r., poz. 217). 
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym  w przepisach prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych. 
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
9. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania. 
10. Posiada Pani/Pan: 
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
nie przysługuje Pani/Panu: 
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
Uwaga : *art. wymienione poniżej wynikające z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy podejmowaniu stosownych czynności ulegają zmianie: z art. 17 pkt 9 wskazanej ustawy - wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu i organizowaniu dyskusji publicznej,
1) z art. 17 pkt 11 wskazanej ustawy - wnoszeniem uwag do projektu planu,  
2) z art. 17 pkt 12 wskazanej ustawy - rozpatrywaniem uwag, 
3) z art. 17 pkt 13 wskazanej ustawy – wprowadzaniem  zmian do projektu planu miejscowego wynikających z rozpatrzenia uwag,  
4) z art. 17 pkt 14 wskazanej ustawy -  przedstawianiem radzie gminy projekt planu miejscowego wraz  z listą nieuwzględnionych uwag. 
Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, prawo informacji o źródle danych przysługuje, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.


Wójt  Gminy Włodowice 
Adam Szmukier

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Włodowice. Data utworzenia: 2019-09-06.
Wprowadził do systemu: Krzysztof Sygiet. Data wprowadzenia: 2019-09-06 07:24:46.
Zatwierdził do publikacji: Krzysztof Sygiet. Data publikacji: 2019-09-06 07:24:46.
czytano: 502 razy, id: 6181
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-09-06
Aktualizacja wiadomości
Krzysztof Sygiet

2019-09-06
Aktualizacja wiadomości
Krzysztof Sygiet

2019-09-06
Nowa wiadomość
Krzysztof Sygiet

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

WŁODOWICE
GW - gmina wiejska, Krakowska 26 42-421

tel.: (34) 315 30 01, (34) 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Włodowice 2020