Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁODOWICE

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁODOWICE

Podtytuł: Wójt Gminy Włodowice informuje o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn. „AKTUALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WŁODOWICE NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2032 ROKU”

 

Włodowice dn.08.04.2019r.

R.V.6232.014.2019


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁODOWICE


   Na podstawie art. 39 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.2081), Wójt Gminy Włodowice informuje o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn. „AKTUALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WŁODOWICE NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2032 ROKU”
Jednocześnie zawiadamia się o możliwości zapoznania się z projektem Programu, dodatkowymi dokumentami oraz składaniu uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w dniach od 09.04.2019r. do 02.05.2019r. w Urzędzie Gminy Włodowice ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice w godzinach pracy Urzędu lub na adres e-mail: urzad@wlodowice.pl
Dokumentacja sprawy jest wyłożona do wglądu w Ref. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie  Gminy  Włodowice  ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice   (pok. nr 28, II p.).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Włodowice.
Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włodowice oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włodowice.

Wójt Gminy Włodowice
/-/ Adam B. Szmukier

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2019-05-08

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2019-04-10

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2019-04-10

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.