Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Włodowiceśroda, 20 marca 2019 r.

imieniny: Joachim, Maurycy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Obwieszczenie Wójta Gminy Włodowice z dnia 01.03.2019 r.

Strona główna » Ochrona Środowiska » Obwieszczenie Wójta Gminy Włodowice z dnia 01.03.2019 r.

Obwieszczenie
Wójta Gminy Włodowice
z dnia 01.03.2019 r.

o przystąpieniu do opracowania projektu Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice na lata 2019-2022 z perspektywą do 2032 roku

Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.:

“Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice na lata 2019-2022 z perspektywą do 2032 roku”
(w załączniku)

Projekt “Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice na lata 2019-2022 z perspektywą do 2032 roku” nie wyznacza ram dla realizacji późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Działania określone w Projekcie Programu prowadzone będą na terenach zabudowanych, w związku z tym nie przewiduje się negatywnego wpływu tych prac na środowisko przyrodnicze, w tym na położone w granicach gminy obszary chronione, w tym Obszary Natura 2000. Z uwagi na lokalizację planowanych zadań na terenach zurbanizowanych w granicach jednej gminy oraz proekologiczny charakter działań planowanych do podjęcia można uznać, że realizacja postanowień Programu nie wpłynie znacząco negatywnie na środowisko przyrodnicze Gminy.
Wystąpiono w wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu i uzyskano Opinię Sanitarną Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znak: NS-NZ.042.5.2019 z dnia 08 lutego 2019 r. i opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.410.38.2019.AOK z dnia 11 lutego 2019 r., którzy uzgodnili odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. dokumentu.

W terminie do 22.03.2019 r. można składać uwagi i wnioski do projektu dokumentu:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu (ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice, pok. nr 28, w godz. 8.00-15.00, nr tel. (34) 315 30 01 lub (34) 315 30 30),
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres poczty elektronicznej: srodowisko@wlodowice.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków Wójt Gminy Włodowice. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Kopiowanie, przetwarzanie, skanowanie i zapisywanie całości lub fragmentów niniejszego opracowania wymaga podania nazwy dokumentu oraz jego autora IGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Barbary 21a, 40 - 053 Katowice.

Wójt Gminy Włodowice
/-/ Adam Szmukier

Źródło informacji: Urząd Gminy Włodowice. Data utworzenia: 2019-03-01.
Wprowadził do systemu: Krzysztof Sygiet. Data wprowadzenia: 2019-03-01 12:26:47.
Zatwierdził do publikacji: Krzysztof Sygiet. Data publikacji: 2019-03-01 12:26:47.
czytano: 215 razy, id: 5830
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-03-01
Aktualizacja wiadomości
Krzysztof Sygiet

2019-03-01
Dodanie załącznika/ załączników
Krzysztof Sygiet

2019-03-01
Dodanie załącznika/ załączników
Krzysztof Sygiet

2019-03-01
Dodanie załącznika/ załączników
Krzysztof Sygiet

2019-03-01
Dodanie załącznika/ załączników
Krzysztof Sygiet

2019-03-01
Nowa wiadomość
Krzysztof Sygiet

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

WŁODOWICE
GW - gmina wiejska, Krakowska 26 42-421

tel.: (34) 315 30 01, (34) 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Włodowice 2019