Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych we Włodowicach

Wyświetl stronę główną » Nabór na stanowiska pracy » OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych we Włodowicach

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
z dnia 29 stycznia 2019r.

WÓJT GMINY WŁODOWICE
ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze
Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych we Włodowicach

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
2) nieposzlakowana opinia,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1311 ).
5) wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane techniczne w zakresie inżynierii środowiska lub ekonomiczne,
6) co najmniej 5 – letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
7) znajomość zasad funkcjonowania jednostek samorządu gminnego, prawa finansów publicznych, procedur administracyjnych, procedur udzielania zamówień publicznych, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisów z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

2.Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach samorządowych,
2) doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim,
3) umiejętność pracy w zespole,
4) umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi,
5) zdolności organizacyjne,
6) umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia oraz podejmowania decyzji,
7) dyspozycyjność,
8) wysoka kultura osobista,
9) komunikatywność,
10) prawo jazdy kat.B.

3.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) organizowanie i nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych we Włodowicach,
2) wyznaczanie kierunków działania i rozwoju Zakładu w ramach działań statutowych zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług,
3) załatwianie spraw i podejmowanie decyzji w granicach posiadanych upoważnień,
4) gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe i zgodne z prawem wykorzystanie,
5) opracowywanie informacji i sprawozdań z działalności Zakładu,
6) opracowywanie materiałów do projektu budżetu gminy,
7) określanie organizacji wewnętrznej oraz wykonywanie zadań zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników kierowanej jednostki,
8) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy Włodowice,
9) reprezentowanie Zakładu na zewnątrz,
10) obsługa mieszkańców gminy w zakresie interwencji w sprawach objętych działalnością Zakładu,
11) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Dyrektora przez przepisy prawa, uchwały Rady Gminy Włodowice i zarządzenia Wójta Gminy Włodowice oraz wynikających z postanowień Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Zakładu.

4.Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca w budynku Zakładu Usług Komunalnych we Włodowicach, ul. Krakowska 28,
2) budynek bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie biurowe usytuowane na I piętrze, brak windy,
3) stanowisko wyposażone w sprzęt komputerowy, biurko, szafy, telefon, krzesło obrotowe, odpowiednie oświetlenie,
4) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
5) forma zatrudnienia: umowa o pracę,
6) nawiązanie stosunku pracy: od dnia 1 kwietnia 2019r.
7) praca przy monitorze ekranowym,
8) wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi na stanowisku.
 
5.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6.Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
a) nieposzlakowanej opinii,
b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz.1000 ).
e) posiadanym obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm. ),
f) braku karalności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1311 ).
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6) kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę,
7) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o jakim mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych

7.Sposób, termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Własnoręcznie podpisane dokumenty aplikacyjne można składać:
1- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, pok. nr 21, I piętro,
2- drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

w terminie do dnia 11 lutego 2019r. do godz.15⁰⁰

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu  Usług Komunalnych we Włodowicach.”

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po upływie terminu wyznaczonego do ich składania nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włodowice oraz w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych we Włodowicach, ul. Krakowska 28.

Z Regulaminem naboru można zapoznać się w siedzibie Urzędu - Referat Organizacyjny lub na stronie BIP.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34 315-30-01


Informacje dodatkowe:
1. Wzory oświadczeń, o których mowa w pkt.6 ppkt.3 i 4a-e dostępne są wraz z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Referacie Organizacyjnym pok. nr 13, I piętro.
2. Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Opłata związana z wydaniem zaświadczenia obciąża osobę ubiegającą się o zaświadczenie.
3. Ogłoszenie o naborze podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włodowice, a także w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych we Włodowicach.

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2019-02-18

Edycja artykułu - admin

2019-01-29

Dodanie załącznika/ załączników - admin

2019-01-29

Dodanie załącznika/ załączników - admin

2019-01-29

Dodanie załącznika/ załączników - admin

2019-01-29

Edycja artykułu - admin

2019-01-29

Dodanie załącznika/ załączników - admin

2019-01-29

Dodanie załącznika/ załączników - admin

2019-01-29

Dodanie załącznika/ załączników - admin

2019-01-29

Dodanie załącznika/ załączników - admin

2019-01-29

Dodanie załącznika/ załączników - admin

2019-01-29

Dodanie załącznika/ załączników - admin

2019-01-29

Dodanie załącznika/ załączników - admin

2019-01-29

Dodanie załącznika/ załączników - admin

2019-01-29

Dodanie załącznika/ załączników - admin

2019-01-29

Dodanie załącznika/ załączników - admin

2019-01-29

Dodanie załącznika/ załączników - admin

2019-01-29

Dodanie załącznika/ załączników - admin

2019-01-29

Dodanie załącznika/ załączników - admin

2019-01-29

Dodanie załącznika/ załączników - admin

2019-01-29

Dodanie artykułu - admin

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.