Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Rejestr uchwał Rady Gminy Włodowice stanowiących akty prawa miejscowego kadencja 2014-2018

Wyświetl stronę główną » Akty prawa miejscowego » Rejestr uchwał Rady Gminy Włodowice stanowiących akty prawa miejscowego kadencja 2014-2018

Rejestr uchwał Rady Gminy Włodowice
stanowiących akty prawa miejscowego

Lp. Numer i data uchwały Rady Gminy Włodowice W sprawie : Ogłoszenie uchwały Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
1.

7/II/2014
z dnia
15 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2014
poz.6555
data ogłoszenia
16 grudnia 2014r.

2.

23/IV/2015
z dnia
17 lutego 2015r.

w sprawie uchwalenia „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Włodowice na lata 2015 – 2019”

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2015
poz.871
data ogłoszenia
19 luty 2015r.

3.

24/IV/2015
z dnia
17 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego z terenu Gminy Włodowice oraz określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2015
poz.855
data ogłoszenia
17 luty 2015r.

4.

30/V/2015
z dnia
31 marca 2015r.

w sprawie ustalenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego z terenu Gminy Włodowice oraz określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2015
poz.2080
data ogłoszenia
7 kwiecień 2015r.

5.

37/V/2015
z dnia
31 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych działających na terenie Gminy Włodowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2015
poz. 2081
data ogłoszenia
7 kwiecień 2015r.

6.

47/VII/2015
z dnia
25 czerwca 2015r.

zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2015
poz.4986
data ogłoszenia
19 luty 2015r.

7.

48/VII/2015
z dnia
25 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2015
poz.4987
data ogłoszenia
19 luty 2015r.

8.

70/X/2015
z dnia
30 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, informacji o gruntach, nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o lasach oraz informacji o współwłaścicielach

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2015
poz. 4987    
data ogłoszenia
2 października 2015r.

9.

71/X/2015
z dnia
30 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportu

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2015
poz. 6452    
data ogłoszenia
8 grudnia 2015r.

10.

72/X/2015
z dnia
30 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2015
poz. 6453    
data ogłoszenia
8 grudnia 2015r.

11.

73/X/2015
z dnia
30 listopada 2015r.

w sprawie opłaty skarbowej

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2015
poz.6454    
data ogłoszenia
8 grudnia 2015r.

12,

74/X/2015
z dnia
30 listopada 2015r.

w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Włodowice oraz nadania jej Statutu

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2015
poz. 6455    
data ogłoszenia
8 grudnia 2015r.

13.

76/X/2015
z dnia
30 listopada 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2015
poz. 6456    
data ogłoszenia
8 grudnia 2015r.

14.

84/XI/2015
z dnia
21 grudnia 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Włodowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2015
poz. 117
data ogłoszenia
8 stycznia 2016r.

15.

96/XII/2016
z dnia
3 marca 2016r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Włodowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2015
poz. 1604    
data ogłoszenia
9 marca 2016r.

16.

99/XIII/2016
z dnia
29 kwietnia 2016r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 2623    
data ogłoszenia
10 maja 2016r.

17.

100/XIII/2016
z dnia
29 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodowicach

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 2624    
data ogłoszenia
10 maja 2016r.

18.

101/XIII/2016
z dnia
29 kwietnia 2016r.

w sprawie opłaty targowej

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 2625    
data ogłoszenia
10 maja 2016r.

19.

111/XIV/2016
z dnia
15 czerwca 2016r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 3392
data ogłoszenia
21 czerwca 2016r.

20.

115/XIV/2016
z dnia
15 czerwca 2016r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włodowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 3393    
data ogłoszenia
21 czerwca 2016r.

21.

116/XIV/2016
z dnia
15 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 3394    
data ogłoszenia
21 czerwca 2016r.

22.

117/XIV/2016
z dnia
15 czerwca 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Włodowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 3395    
data ogłoszenia
21 czerwca 2016r.

23.

120/XV/2016
z dnia
30 sierpnia 2016r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włodowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 4420    
data ogłoszenia
1 września 2016r.

24.

121/XV/2016
z dnia
30 sierpnia 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 4421    
data ogłoszenia
1 września 2016r.

25.

122/XV/2016
z dnia
30 sierpnia 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XIV/2016 Rady gminy Włodowice z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Włodowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 4422    
data ogłoszenia
1 września 2016r.

26.

124/XV/2016
z dnia
30 sierpnia 2016r.

w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 4423    
data ogłoszenia
1 września 2016r.

27.

128/XVI/2016
z dnia
29 września 2016r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Włodowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 4955         
data ogłoszenia
4 października 2016r.

28.

130/XVI/2016
z dnia
29 września 2016r.

w sprawie przyjęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Włodowice od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 4956    
data ogłoszenia
4 października 2016r.

29.

131/XVI/2016
z dnia
29 września 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 120/XV/2016 Rady Gminy Włodowice z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włodowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 4957    
data ogłoszenia
4 października 2016r.

30.

132/XVI/2016
z dnia
29 września 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/XV/2016 Rady Gminy Włodowice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 4958    
data ogłoszenia
4 października 2016r.

31.

139/XVII/2016
z dnia
25 listopada 2016r.

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych we Włodowicach

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 6194
data ogłoszenia
30 listopada 2016r.

32.

141/XVII/2016
z dnia
25 listopada 2016r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 6195
data ogłoszenia
30 listopada 2016r.

33.

142/XVII/2016
z dnia
25 listopada 2016r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 6196
data ogłoszenia
30 listopada 2016r.

34.

143/XVII/2016
z dnia
25 listopada 2016r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Włodowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 6197
data ogłoszenia
30 listopada 2016r.

35.

144/XVII/2016
z dnia
25 listopada 2016r.

w sprawie zmiany uchwały nr 75/IX/2011 Rady Gminy Włodowice z dnia 29 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 6254    
data ogłoszenia
30 listopada 2016r.

36.

148/XVII/2016
z dnia
25 listopada 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomość, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 6198    
data ogłoszenia
30 listopada 2016r.

37.

153/XVIII/2016
z dnia
16 grudnia 2016r.

w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 141/XVII/2016 Rady Gminy Włodowice z dnia 25.11.2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 6955    
data ogłoszenia
16 grudnia 2016r.

38.

158/XIX/2016
z dnia
29 grudnia 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 7310    
data ogłoszenia
30 grudnia 2016r.

39.

159/XIX/2016
z dnia
29 grudnia 2016r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 7311    
data ogłoszenia
30 grudnia 2016r.

40.

160/XIX/2016
z dnia
29 grudnia 2016r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr 11/XIV/2016 Rady Gminy Włodowice z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 7312    
data ogłoszenia
30 grudnia 2016r.

41. 161/XIX/2016
z dnia
29 grudnia 2016r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 117/XIV/2016 Rady Gminy Włodowice z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Włodowice Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 7313    
data ogłoszenia
30 grudnia 2016r.
42. 162/XIX/2016
z dnia
29 grudnia 2016r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 148/XVII/2016 Rady Gminy Włodowice z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 7314    
data ogłoszenia
30 grudnia 2016r.
43. 168/XX/2017
 z dnia     
17 lutego 2017r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2017
poz.1095
data publikacji
21 luty 2017r.
44,

170/XX/2017
 z dnia
17 lutego 2017r.

 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włodowice Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2017
poz.1096
data publikacji
21 luty 2017r.
45. 174/XXI/2017
z dnia
31 marca 2017r.
w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodowicach Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2017
poz.2280
data publikacji
5 kwietnia 2017r.
46. 175/XXI/2017
z dnia
31 marca 2017r.
w sprawie określenia kryteriów II etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Włodowice i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2017
poz.2281
data publikacji
5 kwietnia 2017r.

 

47. 176/XXI/2017
z dnia
31 marca 2017r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Włodowice dla kandydatów zamieszkałych  poza obwodami tych szkół oraz określeniu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2017
poz.2282
data publikacji
5 kwietnia 2017r.
48.

179/XXI/2017
z dnia
31 marca 2017r.

w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2017
poz.2283
data publikacji
5 kwietnia 2017r.
49. 180/XXI/2017
z dnia
31 marca 2017r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2017
poz.2284
data publikacji
5 kwietnia 2017r.
50. 188/XXIII/2017
z dnia
31 sierpnia 2017r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włodowice dla obszaru położonego w miejscowościach Rzędkowice i Hucisko w rejonie drogi łączącej drogę wojewódzką nr 792 z ul. Modrzewiową Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2017
poz.4817
data publikacji
8 września 2017r.
51. 199/XXIV/2017
z dnia
29 września 2017r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2017
poz.5220
data publikacji
4 październik 2017r.
52. 211/XXV/2017
z dnia
30 listopada 2017r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 216/XXVII/2005 Rady Gminy we Włodowicach z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Włodowice Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2017
poz.6469
data publikacji
1 grudnia 2017r.
53. 203/XXV/2017
z dnia
30 listopada 2017r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2017
poz.6466
data publikacji
1 grudnia 2017r.
54. 204/XXV/2017
z dnia
30 listopada 2017r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2017
poz.6467
data publikacji
1 grudnia 2017r.
55. 205/XXV/2017
z dnia
30 listopada 2017r.
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2017
poz.6468
data publikacji
1 grudnia 2017r.
56. 220/XXVII/2018
z dnia
6 lutego 2018r.
w sprawie zmiany uchwały nr 30/V/2015 Rady Gminy Włodowice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego z terenu Gminy Włodowice oraz określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2018
poz.876
data publikacji
6 luty  2018r.
57. 225/XXVIII/2018
 z dnia     
26 marca 2018r.
w sprawie podziału Gminy Włodowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2018
poz.2222
data publikacji
4 kwietnia 2018r.
58. 226/XXVIII/2018
 z dnia
26 marca 2018r.
w sprawie podziału Gminy Włodowice na stałe obwody głosowania Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2018
poz.2223
data publikacji
4 kwietnia 2018r.
59. 253/XXIX/2018
z dnia
28 czerwca 2018r.
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2018
poz.4490
data publikacji
6 lipca 2018r.
60. 256/XXIX/2018
z dnia     
28 czerwca 2018r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zdów Gminy Włodowice Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2018
poz.4491
data publikacji
6 lipca 2018r.
61. 257/XXIX/2018
z dnia
28 czerwca 2018r
.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zdów Gminy Włodowice Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2018
poz.4492
data publikacji
6 lipca 2018r.
62. 260/XXIX/2018
z dnia
28 czerwca 2018r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2018
poz.4493
data publikacji
6 lipca 2018r.
63. 261/XXIX/2018
z dnia
28 czerwca 2018r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włodowice Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2018
poz.4494
data publikacji
6 lipca 2018r.
64. 263/XXIX/2018
z dnia
28 czerwca 2018r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 75/IX/2011 Rady Gminy Włodowice z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2018
poz.4495
data publikacji
6 lipca 2018r.
65. 274/XXX/2018
z dnia
17 sierpnia 2018r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Włodowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2018
poz.5140
data publikacji
21 sierpnia 2018r.

66. 275/XXX/2018
z dnia
17 sierpnia 2018r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Włodowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2018
poz.5141
data publikacji
21 sierpnia 2018r.

Informacje

Rejestr zmian

2018-09-26

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2018-09-26

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2018-09-26

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2018-09-26

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2018-09-26

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2018-09-26

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.