Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę Części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 1284/1 o pow. 15 m2 położonej we Włodowicach

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę Części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 1284/1 o pow. 15 m2 położonej we Włodowicach

Wójt Gminy Włodowice
ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

Części nieruchomości niezabudowanej  oznaczonej numerem geodezyjnym  1284/1 o pow. 15 m² położonej we Włodowicach  karta mapy 12 uregulowanej w KW Nr CZ1M/00073568/3
Sposób zagospodarowania- działka przeznaczona  pod ustawienie garażu przenośnego.
Okres trwania dzierżawy  do 3 lat z możliwością dalszego przedłużenia.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu  wynosi- 4,50 zł za 1m².+ 23%  VAT .
Wadium 10% ceny wywoławczej -  1,00  złotych w formie pieniężnej.
Termin  płatności czynszu- czynsz płatny miesięcznie do 15 każdego miesiąca.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo podwyższania czynszu pisemnym aneksem do  umowy, zaś w przypadku nie wyrażenia zgody na takie podwyższenie przez Dzierżawcę, Wydzierżawiający będzie miał prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.
Minimalne postąpienie:  o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych  złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu  03 lipca 2018 roku w sali narad na II piętrze w budynku Urzędu Gminy Włodowice ul. Krakowska 26 o godzinie 10.00.
Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium   z dopiskiem” przetarg dz. nr 1284/1”  w wysokości określonej powyżej na konto  Gminy Włodowice  Nr  97 8277 0002 0059 0000 8794 0003 BS Szczekociny  w terminie  do 27.06.2018r.
Za  datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Włodowice
.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu.

Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki  mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej 1 postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia  ponad cenę wywoławczą.
Przetarg  zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Zarządzenia Nr 63/2015 Wójta Gminy Włodowice  z dnia 15.06.2015r  w sprawie  ustalenia regulaminu organizowania przetargów na dzierżawę gruntów  stanowiących własność, bądź będących w posiadaniu Gminy Włodowice na okres do 3 lat.
Ostateczny termin podpisania umowy dzierżawy i wpłaty  czynszu dzierżawnego nie może być dłuższy niż 21 dni licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.  W przypadku  nie podpisania umowy dzierżawy w terminie określonym powyżej  wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, ulega przepadkowi na rzecz Gminy Włodowice .
W sprawach nie uregulowanych w Zarządzeniu stosuje się Kodeks Cywilny.
Oferenci mogą zapoznać się  ze wzorem umowy dzierżawy w Referacie Gospodarki Gruntami , Rolnictwa i Ochrony Środowiska w pokoju  nr 28 II piętro.
Dodatkowych informacji o przedmiocie dzierżawy udziela Referat Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska  pokój nr 28 II piętro budynku Urzędu Gminy Włodowice lub pod nr telefonu / 034/ 3153001, 3153030 wewn. 108)  lub pocztą elektroniczną   e-mail: rolnictwo@wlodowice.pl w godzinach pracy urzędu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu znajduje się również na stronie  internetowej biuletynu informacji publicznej www.bip.wlodowice.pl   

Włodowice dnia 28.05.2018r.

Informacje

Rejestr zmian

2018-07-05

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2018-05-30

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.