Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektora ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowo - Księgowym w Urzędzie Gminy Włodowice

Wyświetl stronę główną » Nabór na stanowiska pracy » OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektora ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowo - Księgowym w Urzędzie Gminy Włodowice

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
z dnia 28 maja 2018r.

WÓJT GMINY WŁODOWICE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
Podinspektora ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowo – Księgowym
w Urzędzie Gminy Włodowice

1.    Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
2)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3)    wykształcenie: wyższe administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne,
4)    staż pracy: preferowane  doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
5)    nieposzlakowana opinia,
6)    znajomość przepisów niżej wymienionych ustaw:
- o samorządzie gminnym,
- o podatkach i opłatach lokalnych,
- o podatku rolnym,
- o podatku leśnym,
- ordynacja podatkowa,
- o opłacie skarbowej,
- kodeks postępowania administracyjnego.
7)    umiejętność obsługi komputera ( Word, Excel ) oraz urządzeń biurowych,
8)    dyspozycyjność.

2.    Wymagania dodatkowe:
1)    umiejętność samodzielnej organizacji pracy na stanowisku i pracy w zespole,
2)    wysoka kultura osobista, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z obywatelami.

3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1)    prowadzenie rejestrów podatkowych, ewidencji i wykazów,
2)    prowadzenie akt podatkowo – wymiarowych  i księgowości podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od środków transportowych,
3)    przygotowywanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,
4)    księgowanie opłaty skarbowej,
5)    sporządzanie obowiązujących sprawozdań w zakresie podatków i opłat lokalnych.
    
4.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1)    praca w budynku Urzędu Gminy,
2)    budynek z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie biurowe usytuowane na I piętrze, toaleta dla niepełnosprawnych na parterze, brak windy,
3)    stanowisko wyposażone w sprzęt komputerowy, biurko, szafy, telefon, krzesło obrotowe, odpowiednie oświetlenie,
4)    praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
5)    forma zatrudnienia: umowa o pracę,
6)    nawiązanie stosunku pracy: od dnia 1 sierpnia 2018r.
7)    częste kontakty z interesantami,
8)    praca przy monitorze ekranowym,
9)    wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi na stanowisku.
 
5.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6.    Wymagane dokumenty:
1)    list motywacyjny,
2)    życiorys CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)    własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
a)    nieposzlakowanej opinii,
b)    braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c)    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
d)    wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U z 2016r. poz.922 z późn. zm.)
e)    posiadanym obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm. ),
5)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6)    kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę,
7)    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o jakim mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych.

7.    Sposób, termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Własnoręcznie podpisane dokumenty aplikacyjne można składać:
1-    osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, pok. nr 21, I piętro,
2-    drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice w terminie do dnia 8 czerwca 2018r. do godz.15⁰⁰
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowo – Księgowym w Urzędzie Gminy Włodowice.”
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po upływie terminu wyznaczonego do ich składania nie będą rozpatrywane.

Informacja  o wyniku naboru zostanie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włodowice.

Z Regulaminem naboru można zapoznać się w siedzibie Urzędu - Referat Organizacyjny lub na stronie BIP.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34 315-30-01

Informacje dodatkowe:
1.    Wzory oświadczeń, o których mowa w pkt.6 ppkt.3 i 4a-e dostępne są wraz z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Organizacyjnym pok. nr 13, I piętro.
2.    Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Opłata związana z wydaniem zaświadczenia obciąża osobę ubiegającą się o zaświadczenie.
3.    Ogłoszenie o naborze podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włodowice.

Włodowice, dnia 28.05.2018r. 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2018-06-11

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2018-05-28

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2018-05-28

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2018-05-28

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2018-05-28

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2018-05-28

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2018-05-28

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2018-05-28

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2018-05-28

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2018-05-28

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2018-05-28

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.