Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Włodowicesobota, 19 września 2020 r.

imieniny: Konstancja, Leopold

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WŁODOWICE W 2017r. Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Strona główna » Aktualności » SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WŁODOWICE W 2017r. Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Celem  głównym  Programu było  zaspokajanie  potrzeb  społecznych  mieszkańców   Gminy  Włodowice  oraz budowanie  i  umacnianie  partnerstwa pomiędzy Gminą Włodowice a organizacjami pozarządowymi   oraz  podmiotami, o których  mowa w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie.

Cele  szczegółowe:
- poprawa  jakości  życia  mieszkańców  Gminy  Włodowice  poprzez  pełniejsze  zaspokojenie ich  potrzeb;
- stworzenie warunków dla zwiększania aktywności  społecznej  mieszkańców Gminy  Włodowice;
- wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji;
- podniesienie efektywności  działań  w  sferze  wykonywania  zadań publicznych;
- podniesienie standardów współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w oparciu o realizację zasad: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności oraz wzajemnego poszanowania;

Współpraca  Gminy  Włodowice  z  organizacjami  odbywa  się  na  zasadach  pomocniczości, suwerenności, partnerstwa, efektywności, uczciwej  konkurencji, jawności.
Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami  jest prowadzenie  przez nie działalności na terenie Gminy Włodowice i na rzecz jej mieszkańców.
Program określa formę, zadania publiczne, zasady oraz zakres współpracy Gminy Włodowice z organizacjami.
Współdziałanie Gminy Włodowice z organizacjami obejmuje współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym.
- Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych Gminy Włodowice organizacjom poprzez wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji;
- Współpraca pozafinansowa polega na wzajemnym informowaniu  się  o planowanych kierunkach działalności,  prowadzeniu działań informacyjnych w zakresie wspólnych przedsięwzięć Gminy Włodowice i organizacji, pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami spoza Gminy Włodowice.

W  2017 roku  w/w  Program  obejmował  zadanie  publiczne ze sfery:    
                                
1. Wspierania i upowszechniania kultury  fizycznej  na terenie Gminy  Włodowice w 2017 roku poprzez:
ZADANIE:
I. „ Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Włodowice poprzez popularyzację gry w piłkę nożną”
W  Otwartym  Konkursie  Ofert  na  realizację  zadania  wpłynęła 1 oferta złożona przez Ludowy  Klub  Sportowy „ OLIMPIA” Włodowice;
Wysokość  środków   przeznaczonych  na  realizację  zadania - 18.000,00 zł,  Ludowy Klub Sportowy  wykorzystał kwotę 17.993,01 zł, część niewykorzystaną dotacji, w wysokości 6,99 zł, zwrócono.  
W  ramach  realizacji  zadania  Klub  przeznaczył  dotację,  m.in. na: zakup  sprzętu  sportowego, wynagrodzenie trenera, transport, opłaty ligowe, badania lekarskie, ubezpieczenie, delegacje sędziowskie, opłaty bankowe. Dotacja była  przekazana w dwóch  transzach, Klub  złożył  sprawozdania: częściowe oraz końcowe z  realizacji  zadania.

II. „ Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włodowice  ze szczególnym uwzględnieniem piłki siatkowej”.
W  Otwartym  Konkursie  Ofert  na  realizację  zadania  wpłynęła 1 oferta, złożona przez Uczniowski  Klub  Sportowy  Włodowice.
Wysokość  środków   przeznaczonych  na  realizację  zadania  - 8.500,00 zł
UKS Włodowice wykorzystał dotację w całości.
W  ramach  realizacji  zadania  Klub  przeznaczył  dotację,  m.in. na: zakup  sprzętu  sportowego, wynagrodzenie trenerów, transport, opłaty bankowe, zakup  nagród.
Dotacja  była  przekazana w dwóch  transzach, Klub  złożył sprawozdania: częściowe oraz końcowe  z  realizacji  zadania.

2. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy Włodowice w 2017 roku poprzez:
 „ Organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych mających na celu zachowanie i rozwój lokalnej tożsamości, tradycji i obyczajów oraz upowszechnianie wiedzy historycznej i kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włodowice”.
W  Otwartym  Konkursie  Ofert  na  realizację  zadania  wpłynęła 1 oferta, złożona przez Stowarzyszenie KGW Hucisko.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 3.000,00 zł
KGW Hucisko wykorzystało dotację w całości.
W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie przeznaczyło dotację, m.in. na: zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów oraz na zakup namiotu.
Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie końcowe z realizacji zadania.

Źródło informacji: Urząd Gminy Włodowice. Data utworzenia: 2018-04-24.
Wprowadził do systemu: Krzysztof Sygiet. Data wprowadzenia: 2018-04-24 08:59:03.
Zatwierdził do publikacji: Krzysztof Sygiet. Data publikacji: 2018-04-24 08:59:03.
czytano: 235 razy, id: 5223
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-04-24
Nowa wiadomość
Krzysztof Sygiet

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

WŁODOWICE
GW - gmina wiejska, Krakowska 26 42-421

tel.: (34) 315 30 01, (34) 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Włodowice 2020