Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Włodowicewtorek, 15 października 2019 r.

imieniny: Jadwiga, Teresa

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42 - 421 Włodowice

Strona główna » Nabór na stanowiska pracy » Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42 - 421 Włodowice

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY WŁODOWICE
na podstawie art. 11-13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2014 poz. 1202 ze zm.)
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy
w Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42 – 421 Włodowice

Konkurs składa się z trzech etapów:
1. Etapu pierwszego  – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
2.  Etapu drugiego - praktycznego sprawdzenia umiejętności oraz wypełnieniu testu sprawdzającego posiadana wiedzę konieczną na wskazanym stanowisku;
3.  Etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej oceniającej wiedzę dotyczącą ogólnych zasad gospodarki finansowej oraz księgowości  jednostki budżetowej oraz oceni predyspozycje kandydata na wskazane stanowisko.

1. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:
a) nazwa stanowiska – KSIĘGOWY;
b) wymiar czasu pracy – NIEPEŁNY ETAT tj. 20 godzin tygodniowo;
c) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, z możliwością zawarcia w  umowy o pracę na czas nieokreślony;
2.Wymagania podstawowe:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
a) posiada obywatelstwo polskie,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wymagane wykształcenie:
– ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości budżetowej,
– ukończona średnia,  policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6 letnia praktyka w księgowości budżetowej,
e) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
f) jej stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku księgowego.
3. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
a) posiada znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości, samorządzie gminnym, systemie oświaty, Karty Nauczyciela, prawa pracy,
b)ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
c) ogólna znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego,
d) umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
e) obsługi komputera (Word, Excel,  Internet, SIO, Bestia, preferowana znajomość programu Finanse DDJ)
i umiejętności ich właściwego stosowania,
f) obsługa księgowa projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
g) posiadanie cech osobowości takich jak: umiejętność pracy w zespole, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, dyspozycyjność, komunikatywność, sumienność i rzetelność;
 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
a) sprawdzanie, dekretowanie i księgowanie wydatków i dochodów jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice;
b) miesięczne uzgadnianie kont oraz wydatków z kosztami;
c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
e) sporządzanie wszelkich sprawozdań finansowych oraz analiz i informacji;
f) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych oraz ich archiwizowanie;
g) wykonywanie innych czynności oraz poleceń służbowych przełożonego.
5. Informacje o warunkach pracy na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
Praca w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice.  Praca administracyjno - biurowa
z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w niepełnym wymiarze czasu pracy - 20 godzin tygodniowo.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
a)nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
b)pomieszczenie biurowe znajduje się na 2 piętrze – brak windy,
c)do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych,
d)w budynku na parterze są toalety dostosowane dla niepełnosprawnych.
6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w CUW Gminy Włodowice w miesiącu pażdziernik 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej nie wynosi co najmniej 6%.
7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem /list motywacyjny,
b) CV/ życiorys z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej,
c) kwestionariusz osobowy,
d) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, wymagane kwalifikacje i umiejętności ( potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, certyfikatów, świadectw),
e) kopie świadectw pracy potwierdzające praktykę w księgowości lub zaświadczenie o obecnie wykonywanej pracy w księgowości,
f) pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych;
g) pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
h) kopia dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie;
i) zaświadczenie lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku księgowego,
j) kopie innych dokumentów, które mogą mieć znacznie przy rozpatrywaniu oferty
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem “Dotyczy naboru na stanowisko księgowego CUW” – do Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42 – 421 Włodowice, pok. 24 (w godzinach urzędowania) w terminie do dnia 30 października 2017 r. do godz. 15.00 - liczy się data wpływu. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.
8. Pozostałe zobowiązania:
– Kandydaci, którzy spełnią wymagania wskazane powyżej jako niezbędne oraz złożą komplet dokumentów potwierdzających i wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu.
– II etapem będzie  praktyczne sprawdzenie umiejętności oraz  test sprawdzający wiedzę.
– III etapem będzie rozmowa kwalifikacyjna, do której zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy wykonali zadania praktyczne w 100% oraz na teście sprawdzającym uzyskali wynik minimum 60%.
– O terminie i miejscu testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą informowani telefonicznie.
– Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi.
– Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu i zostaną umieszczone w protokole, będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru.
– Aplikacje, które wpłyną do CUW po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i w przypadku nie odebrania ich osobiście do 30 dni – zostaną komisyjnie zniszczone.
– Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
– Informacja z listą kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Włodowice i na stronie www.bip.wlodowice.pl do dnia 31 października 2017 r.
– Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)
9. Dodatkowe informacje na temat wymagań i zakresu wykonywanych zadań można uzyskać pod numerem telefonu 034 315 30 56.

Włodowice, dnia 16 październik 2017r.

Źródło informacji: Urząd Gminy Włodowice. Data utworzenia: 2017-10-17.
Wprowadził do systemu: Krzysztof Sygiet. Data wprowadzenia: 2017-10-17 10:43:17.
Zatwierdził do publikacji: Krzysztof Sygiet. Data publikacji: 2017-10-17 10:43:17.
czytano: 657 razy, id: 4991
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-11-07
Aktualizacja
Krzysztof Sygiet

2017-10-17
Aktualizacja wiadomości
Krzysztof Sygiet

2017-10-17
Aktualizacja wiadomości
Krzysztof Sygiet

2017-10-17
Aktualizacja wiadomości
Krzysztof Sygiet

2017-10-17
Dodanie załącznika/ załączników
Krzysztof Sygiet

2017-10-17
Aktualizacja wiadomości
Krzysztof Sygiet

2017-10-17
Nowa wiadomość
Krzysztof Sygiet

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

WŁODOWICE
GW - gmina wiejska, Krakowska 26 42-421

tel.: (34) 315 30 01, (34) 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Włodowice 2019