Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Inspektora ds. obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Włodowice

Wyświetl stronę główną » Aktualności » OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Inspektora ds. obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Włodowice

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
z dnia 1 września 2017r.

WÓJT GMINY WŁODOWICE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Inspektora ds. obrony cywilnej
w Urzędzie Gminy Włodowice

1.    Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
2)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3)    wykształcenie:
a)    dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub,
b)    dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą uznany w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art.191a ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 1842) albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uznany za równoważny z polskim dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego magistra na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji lub,
c)    dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji,
4)    łącznie, co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,
5)    nieposzlakowana opinia,
6)    znajomość przepisów niżej wymienionych ustaw:
- Prawo o aktach stanu cywilnego,
- Kodeks postępowania administracyjnego,
- Kodeks cywilny,
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
- ustawa o opłacie skarbowej,
- ustawa o ochronie danych osobowych,
- ustawa o ochronie informacji niejawnych,
7)    znajomość przepisów i zagadnień związanych z obroną cywilną i obronnością oraz zarządzaniem kryzysowym, w tym ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
8)    znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,
9)    umiejętność obsługi komputera ( Word, Excel ) oraz urządzeń biurowych,
10)    dyspozycyjność.

2.    Wymagania dodatkowe:
1)    aktualne poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do dokumentów niejawnych o klauzuli „poufne”,
2)    umiejętność samodzielnej organizacji pracy na stanowisku i pracy w zespole,
3)    wysoka kultura osobista, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z obywatelami,
4)    prawo jazdy kat.B.

3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Sprawy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego:
1.    Wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, w szczególności:
a)    przyjmowanie w formie uroczystej oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński w sali ślubów Urzędu i poza salą ślubów,
b)    rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, sporządzanie aktów stanu cywilnego,
c)    odtwarzanie i ustalanie treści aktu stanu cywilnego oraz wydawanie z aktów stanu cywilnego odpisów skróconych i zupełnych,
d)    wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie rejestracji stanu cywilnego,
e)    przyjmowanie dokumentów do ślubu cywilnego i wydawanie zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego wyznaniowego oraz do zawarcia małżeństwa za granicą,
f)    przyjmowanie oświadczeń na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
g)    transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego oraz prostowanie i uzupełnianie treści aktów stanu cywilnego,
h)    wydawanie decyzji administracyjnych o zmianie imienia i nazwiska,
i)    aktualizacja danych dotyczących rejestracji  stanu cywilnego.
2.    Zastępowanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego podczas jego nieobecności.
3.    Prowadzenie korespondencji krajowej i zagranicznej.
4.    Sporządzanie testamentów.
5.    Opracowywanie zbiorczych sprawozdań w zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego.
6.    Obsługa aplikacji informatycznej ŹRÓDŁO.

 Sprawy z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych:                   
          
1.    Ochrona ludności i środowiska przed nadzwyczajnymi zagrożeniami i klęskami żywiołowymi.
2.    Organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej.
3.    Przygotowywanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania.
4.    Opracowywanie planu obrony cywilnej oraz innych dokumentów w zakresie obrony cywilnej i ich aktualizacja.
5.    Planowanie działalności w zakresie zadań obrony cywilnej.
6.    Kierowanie przygotowaniem akcji ratunkowej oraz likwidacją skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.
7.    Dokonywanie stanu przygotowań obrony cywilnej.
8.    Prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej.
9.    Opracowywanie dokumentacji i przygotowywanie organów gminy do funkcjonowania w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
10.    Prowadzenie dokumentacji działań i prac zespołów, a w szczególności planów reagowania kryzysowego, planów ćwiczeń, raportów bieżących i okresowych  oraz innych niezbędnych materiałów.
11.    Planowanie i koordynowanie przedsięwzięć w zakresie zadań obronnych na terenie Gminy.
12.    Wykonywanie zadań związanych z potrzebą natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej Akcji Kurierskiej.
13.    Nakładanie obowiązku świadczeń na rzecz obrony kraju.
14.    Prowadzenie rejestru świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.
15.    Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej oraz organami wojskowymi w sprawach związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony.

4.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1)    praca w budynku Urzędu Gminy i poza nim,
2)    pomieszczenie biurowe usytuowane na parterze budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, toaleta dla niepełnosprawnych na parterze,
3)    stanowisko wyposażone w sprzęt komputerowy, biurko, szafy, telefon, krzesło obrotowe, odpowiednie oświetlenie,
4)    praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
5)    częste kontakty z interesantami,
6)    ścisła współpraca z innymi pracownikami,
7)    praca przy monitorze ekranowym,
8)    wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi na stanowisku,
9)    praca w soboty, w zależności od ilości ślubów.

5.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6.    Wymagane dokumenty:
1)    list motywacyjny,
2)    życiorys CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)    własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
a)    nieposzlakowanej opinii,
b)    braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c)    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
d)    wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U z 2016r. poz.922 z późn. zm.)
e)    posiadanym obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.),
5)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6)    kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę,
7)    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o jakim mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych.

7.    Sposób, termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Własnoręcznie podpisane dokumenty aplikacyjne można składać:
1-    osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26,
pok. nr 21, I piętro,
2-    drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

w terminie do dnia 18 września 2017r. do godz.16⁰⁰

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Inspektora ds. obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Włodowice.”

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po upływie terminu wyznaczonego do ich składania nie będą rozpatrywane.

Informacja  o wyniku naboru zostanie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włodowice.

Z Regulaminem naboru można zapoznać się w siedzibie Urzędu  - Referat Organizacyjny lub na stronie BIP.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34 315-30-01

Informacje dodatkowe:
1.    Wzory oświadczeń, o których mowa w pkt.6 ppkt.3 i 4a-e dostępne są wraz z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Organizacyjnym pok. nr 13, I piętro.
2.    Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Opłata związana z wydaniem zaświadczenia obciąża osobę ubiegającą się o zaświadczenie.
3.    Ogłoszenie o naborze podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włodowice.

Włodowice, dnia 01.09.2017r.

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2017-11-07

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2017-09-04

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-09-04

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-09-04

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-09-04

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-09-04

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-09-04

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-09-04

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-09-04

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-09-04

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-09-04

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-09-04

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-09-04

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2017-09-04

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.