Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Włodowicesobota, 15 sierpnia 2020 r.

imieniny: Maria, Napoleon

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie rozgraniczenia działki nr 1702/6 z działką nr 1701/6 położonych we wsi Góra Włodowska

Strona główna » Przetargi » Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie rozgraniczenia działki nr 1702/6 z działką nr 1701/6 położonych we wsi Góra Włodowska

Włodowice dnia 24.08.2017r.

R.V. 6830.001.2017

Urząd Gminy Włodowice ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice tel. /034/ 3153001 fax /034/3153031 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego na podstawie art.4 pkt.8 ustawy – prawo zamówień publicznych i złożenia oferty na wykonanie rozgraniczenia działki nr   1702/6  z działką nr 1701/6 położonych we wsi Góra Włodowska, gmina Włodowice   zgodnie z Ustawą z dnia 17.05.1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne/ tekst jednolity Dz. U z 2016r poz. 1629 z póź. zm. / oraz Rozporządzeniem Ministrów spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14.04.1999r w sprawie rozgraniczania nieruchomości /Dz. U. Nr.45 poz.453 z póź. zm./

1. Uprawniony do kontaktu z oferentami: Opałka Elżbieta tel. /034/ 315 30 01 wew.108 w godzinach od 7.00 do 15.00

2. Ofertę sporządzoną w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis ”rozgraniczenie działek nr 1702/6, 1701/6 należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  (sekretariat pokój nr.21).

3. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy zaoferują  wykonanie  usługi na warunkach określonych w umowie.

4. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
  4.1. Wypełniony szczegółowo Formularz Oferty /zał. Nr.1 wzór/
  4.2. Dane  dotyczące wiarygodności prawnej, finansowej i technicznej oferenta:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania  oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia, oraz wskazujące osobę  upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu oferenta /wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert i złożone formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dostawcę.
  • kserokopia uprawnień geodezyjnych.

5. Dokumenty wymienione powyżej muszą być podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentacji oferenta.

6. Upoważnienie do reprezentacji oferenta musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

7. Wszystkie dokumenty wymienione w pkt.4 ,a także wszelkie miejsca w których oferent naniósł poprawki lub korekty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

8. Oferent składa tylko jedną ofertę.

9. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

10. Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

11. Oferent  ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12. Termin składania ofert upływa dnia  08.09. 2017r. do godz. 15.00.

13. Otwarcie ofert dnia 11.09. 2017r. o godz. 10.00

14. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który spełniając opisane wyżej wymagania zaoferuję najniższą cenę oferty (cena brutto) podaną w złotych.

15. Termin wymagany realizacji zamówienia  w ciągu  90 dni od daty zawarcia umowy.

W załączeniu :
1. Formularz oferty /wzór/, /załącznik nr.1/

Źródło informacji: Urząd Gminy Włodowice. Data utworzenia: 2017-08-28.
Wprowadził do systemu: Krzysztof Sygiet. Data wprowadzenia: 2017-08-28 08:21:59.
Zatwierdził do publikacji: Krzysztof Sygiet. Data publikacji: 2017-08-28 08:21:59.
czytano: 394 razy, id: 4840
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-09-11
Aktualizacja
Krzysztof Sygiet

2017-08-28
Aktualizacja wiadomości
Krzysztof Sygiet

2017-08-28
Dodanie załącznika/ załączników
Krzysztof Sygiet

2017-08-28
Nowa wiadomość
Krzysztof Sygiet

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

WŁODOWICE
GW - gmina wiejska, Krakowska 26 42-421

tel.: (34) 315 30 01, (34) 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Włodowice 2020