Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Włodowice



sobota, 15 sierpnia 2020 r.

imieniny: Maria, Napoleon

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Włodowice w 2017r.

Strona główna » Przetargi » Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Włodowice w 2017r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Włodowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: ,,Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Włodowice w 2017r.”


1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór wraz z załadunkiem, transport oraz unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości, z terenu Gminy Włodowice.
Szacunkowa ilość odpadów azbestowych do usunięcia z nieruchomości z terenu Gminy Włodowice wyniesie około 11 Mg.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – w Urzędzie Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice Ref. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. nr 28, tel.34 3153001 wew. 108 w godzinach pracy Urzędu.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Insp. Ewa Miśkiewicz.

3. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany  termin  realizacji  zamówienia   –   od podpisania umowy do 31.07.2017r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3) dysponują odpowiednim potencjałem technologicznym (w tym wagę) oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków należy przedłożyć stosowne dokumenty i oświadczenia.
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zadania.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
2) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności składa następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, inne dokumenty wymagane, uprawniające do wykonania zamówienia,
b) aktualną umowę  z  firmami  przyjmującymi  wyroby zawierające azbest do  utylizacji,
c) uprawnienia  wydane przez  właściwy organ w zakresie wytworzenia i transportu odpadów  niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie  z  ustawą o  odpadach.
3) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia składa oświadczenie.
Uwaga! Dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczone za zgodność  z oryginałem przez wykonawcę.

6. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Jedynym kryterium oceny ofert (100%) będzie cena całkowita za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. 1 wynikająca z oferty cenowej sporządzonej przez wykonawcę.

7.  Opis sposobu przygotowania ofert.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamówienie nie może być powierzone do realizacji podwykonawcy.
3. Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej w języku polskim.
4. Do oferty należy dołączyć komplet dokumentów żądanych w punkcie 5 niniejszego zaproszenia. Wszelkie kserokopie zaświadczeń i innych dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu firmy.
5. Oferta musi zawierać cenę (netto, brutto) za Mg.
6. Wszelkie poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.
7. Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty zawierające informacje były ponumerowane i połączone w sposób gwarantujący jej nienaruszalność.
Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
8. Ofertę  należy  złożyć  w  jednej  kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy oraz zaadresowanej i podpisanej w sposób następujący:
,,Oferta na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Włodowice w 2017r.
9. Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną: urzad@wlodowice.pl

8. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice, pokój nr 21.
Termin składania ofert upływa dnia 20.04.2017 roku do godz. 15:00 .
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice, pokój nr 28 w dniu 21.04.2017 roku o godz. 10°°.

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana telefonicznie.

10. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Wójt Gminy Włodowice
/-/ Adam B. Szmukier

Źródło informacji: Urząd Gminy Włodowice. Data utworzenia: 2017-04-14.
Wprowadził do systemu: admin. Data wprowadzenia: 2017-04-14 10:11:12.
Zatwierdził do publikacji: admin. Data publikacji: 2017-04-14 10:11:12.
czytano: 443 razy, id: 4714
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-04-24
Aktualizacja
admin

2017-04-14
Nowa wiadomość
admin

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategorii



Archiwum:

 Informacje

 Newsletter

WŁODOWICE
GW - gmina wiejska, Krakowska 26 42-421

tel.: (34) 315 30 01, (34) 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Włodowice 2020