Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Włodowiceczwartek, 13 sierpnia 2020 r.

imieniny: Elwira, Hipolit

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włodowice, obejmującego obszar w granicach administracyjnych gminy Włodowice

Strona główna » Aktualności » OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włodowice, obejmującego obszar w granicach administracyjnych gminy Włodowice

Włodowice, 2 grudnia 2016 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Włodowice

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włodowice,
 obejmującego obszar w granicach administracyjnych gminy Włodowice


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włodowice,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 grudnia 2016 r. do 12 stycznia 2017 r., w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice, pok. nr 8 w godzinach od 9:00 do 14:00 wraz z publikacją na stronie internetowej Urzędu Gminy Włodowice  www.bip.wlodowice.pl

Granice obszaru opracowania studium stanowią granice administracyjne gminy Włodowice, zgodnie z uchwałą Nr 40/VI/2015 Rady Gminy Włodowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się w dniu 9 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice, pok. nr 27, w godzinach od 11:00 do 15:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Włodowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2017 r.

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. studium, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

Dane o dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).  
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 3 lutego 2017 r. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres email gkomunalna@wlodowice.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Włodowice.

Wójt Gminy Włodowice
Adam Szmukier

Źródło informacji: Urząd Gminy Włodowice. Data utworzenia: 2016-12-02.
Wprowadził do systemu: Krzysztof Sygiet. Data wprowadzenia: 2016-12-02 07:51:48.
Zatwierdził do publikacji: Krzysztof Sygiet. Data publikacji: 2016-12-02 07:51:48.
czytano: 819 razy, id: 4562
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-04-24
Aktualizacja
admin

2016-12-09
Dodanie załącznika/ załączników
Krzysztof Sygiet

2016-12-09
Dodanie załącznika/ załączników
Krzysztof Sygiet

2016-12-09
Dodanie załącznika/ załączników
Krzysztof Sygiet

2016-12-09
Dodanie załącznika/ załączników
Krzysztof Sygiet

2016-12-09
Dodanie załącznika/ załączników
Krzysztof Sygiet

2016-12-09
Dodanie załącznika/ załączników
Krzysztof Sygiet

2016-12-09
Dodanie załącznika/ załączników
Krzysztof Sygiet

2016-12-02
Aktualizacja wiadomości
Krzysztof Sygiet

2016-12-02
Aktualizacja wiadomości
Krzysztof Sygiet

2016-12-02
Nowa wiadomość
Krzysztof Sygiet

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

WŁODOWICE
GW - gmina wiejska, Krakowska 26 42-421

tel.: (34) 315 30 01, (34) 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Włodowice 2020