Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włodowice, obejmującego obszar w granicach administracyjnych gminy Włodowice

Wyświetl stronę główną » Aktualności » OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włodowice, obejmującego obszar w granicach administracyjnych gminy Włodowice

Włodowice, 2 grudnia 2016 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Włodowice

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włodowice,
 obejmującego obszar w granicach administracyjnych gminy Włodowice


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włodowice,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 grudnia 2016 r. do 12 stycznia 2017 r., w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice, pok. nr 8 w godzinach od 9:00 do 14:00 wraz z publikacją na stronie internetowej Urzędu Gminy Włodowice  www.bip.wlodowice.pl

Granice obszaru opracowania studium stanowią granice administracyjne gminy Włodowice, zgodnie z uchwałą Nr 40/VI/2015 Rady Gminy Włodowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się w dniu 9 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice, pok. nr 27, w godzinach od 11:00 do 15:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Włodowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2017 r.

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. studium, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

Dane o dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).  
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 3 lutego 2017 r. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres email gkomunalna@wlodowice.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Włodowice.

Wójt Gminy Włodowice
Adam Szmukier

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2017-04-24

Edycja artykułu - Angelika Radosz

2016-12-09

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2016-12-09

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2016-12-09

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2016-12-09

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2016-12-09

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2016-12-09

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2016-12-09

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2016-12-02

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2016-12-02

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2016-12-02

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.