Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej niezabudowanej

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej niezabudowanej

Wójt Gminy Włodowice

ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

 Nieruchomości rolnej  niezabudowanej  oznaczonej numerem geodezyjnym 303/2 o pow. 0,1381 ha położonej w Parkoszowicach karta mapy nr 2 uregulowanej w KW Nr CZ1M/00050505/7.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi- 34,05  zł.( zwolnione z VAT).
Wadium 10% ceny wywoławczej -  3,40  złotych w formie pieniężnej.

Sposób zagospodarowania-  działkę przeznacza się  do użytkowania rolniczego.
Okres trwania dzierżawy do 3 lat z możliwością dalszego przedłużenia.

Termin  płatności czynszu- czynsz płatny jednorazowo do 15 marca każdego roku, w roku zawarcia umowy do 15 dnia miesiąca następującego po dacie zawarcia umowy.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo podwyższania czynszu pisemnym aneksem do  umowy, zaś w przypadku nie wyrażenia zgody na takie podwyższenie przez Dzierżawcę, Wydzierżawiający będzie miał prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.
Minimalne postąpienie:  o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu  17 maja 2016 roku w sali narad na II piętrze w budynku Urzędu Gminy Włodowice ul. Krakowska 26 o godzinie 10.00.
Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium z dopiskiem” przetarg dz. nr 303/2 ”  w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Gminy Włodowice Nr 97 8277 0002 0059 0000 8794 0003 BS Szczekociny  w terminie  do 13.05.2016r.
Za  datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Włodowice
.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu.

Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki  mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej 1 postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia  ponad cenę wywoławczą.
Przetarg  zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Zarządzenia Nr 63/2015 Wójta Gminy Włodowice z dnia 15.06.2015r  w sprawie  ustalenia regulaminu organizowania przetargów na dzierżawę gruntów  stanowiących własność, bądź będących w posiadaniu Gminy Włodowice na okres do 3 lat.
Dzierżawiona nieruchomość nie posiada wznowionych granic- obowiązek ten ciąży na dzierżawcy.
Ostateczny termin podpisania umowy dzierżawy i wpłaty  czynszu dzierżawnego nie może być dłuższy niż 21 dni licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.  W przypadku  nie podpisania umowy dzierżawy w terminie określonym powyżej  wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, ulega przepadkowi na rzecz Gminy Włodowice .
W sprawach nie uregulowanych w Zarządzeniu stosuje się Kodeks Cywilny.
Oferenci mogą zapoznać się ze wzorem umowy dzierżawy w Referacie Gospodarki Gruntami , Rolnictwa i Ochrony Środowiska w pokoju  nr 28 II piętro.
Dodatkowych informacji o przedmiocie dzierżawy udziela Referat Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska  pokój nr 28 II piętro budynku Urzędu Gminy Włodowice lub pod nr telefonu / 034/ 3153001, 3153030 wewn. 108)  lub pocztą elektroniczną e-mail: rolnictwo@wlodowice.pl w godzinach pracy urzędu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu znajduje się również na stronie  internetowej biuletynu informacji publicznej www.bip.wlodowice.pl

Włodowice dnia 07.04.2016r.

Informacje

Rejestr zmian

2016-05-19

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2016-04-13

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.