Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie rozgraniczenia działki nr 403/2 z działką nr 403/1 położonych w Rudnikach przy ulicy Kamiennej, gmina Włodowice

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie rozgraniczenia działki nr 403/2 z działką nr 403/1 położonych w Rudnikach przy ulicy Kamiennej, gmina Włodowice

Włodowice dnia 23.03.2016r.

R.V. 6830.002.2016

Urząd Gminy Włodowice ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice tel. /034/ 3153001 fax /034/3153031 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego na podstawie art.4 pkt.8 ustawy – prawo zamówień publicznych i złożenia oferty na wykonanie rozgraniczenia działki nr  403/2  z działką nr 403/1 położonych w Rudnikach przy ulicy Kamiennej, gmina Włodowice zgodnie z Ustawą z dnia 17.05.1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne/ tekst jednolity Dz. U z 2015r poz. 520 z póź. zm. / oraz Rozporządzeniem Ministrów spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14.04.1999r w sprawie rozgraniczania nieruchomości /Dz. U. Nr.45 poz.453 z póź. zm./
1. Uprawniony do kontaktu z oferentami: Opałka Elżbieta tel. /034/ 315 30 01 wew.108 w godzinach od 7.00 do 15.00
2. Ofertę sporządzoną w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis "rozgraniczenie działek nr 403/2, 403/1" należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  (sekretariat pokój nr.21).
3. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy zaoferują  wykonanie  usługi na warunkach określonych w umowie.
4. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
4.1. Wypełniony szczegółowo Formularz Oferty /zał. Nr.1 wzór/
4.2. Dane  dotyczące wiarygodności prawnej, finansowej i technicznej oferenta:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające , że profil działania  oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia, oraz wskazujące osobę  upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu oferenta /wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert i złożone formie oryginału lub kserokopii poświadczonej  za zgodność   z oryginałem przez dostawcę.
- kserokopia uprawnień geodezyjnych.
5. Dokumenty wymienione powyżej muszą być podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentacji oferenta.
6. Upoważnienie do reprezentacji oferenta musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
7. Wszystkie dokumenty wymienione w pkt.4 ,a także wszelkie miejsca w których oferent naniósł poprawki lub korekty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
8. Oferent składa tylko jedną ofertę.
9. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
10. Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
11. Oferent  ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Termin składania ofert upływa dnia  15.04. 2016r. do godz. 9.30.
13. Otwarcie ofert dnia 15.04.2016r. o godz. 10.00.
14. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który spełniając opisane wyżej wymagania zaoferuję najniższą cenę oferty (cena brutto) podaną w złotych.
15. Termin wymagany realizacji zamówienia w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy.

W załączeniu :
1.Formularz oferty /wzór/, /załącznik nr.1/

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2016-04-18

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2016-03-23

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2016-03-23

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.