Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Hucisku przy ulicy Kasztanowej

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Hucisku przy ulicy Kasztanowej

WÓJT GMINY WŁODOWICE
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej o numerze geodezyjnym 336 pow. 459m² uregulowanej w KW Nr CZ1M/00062483/3 położonej w Hucisku przy ulicy Kasztanowej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  5 967,00 złotych.
Cenę  należy powiększyć o 23% podatku VAT.
Działka nr 336 zgodnie z m. p. z. p. przeznaczona pod:
przeznaczenie podstawowe-
tereny zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy i zabudowy zagrodowej.
Przeznaczenie uzupełniające - usługi nieuciążliwe, zabudowa letniskowa, obiekty małej architektury, zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa, zadrzewienia, zakrzewienia itp., trasy i urządzenia komunikacyjne, sieci, nieuciążliwe urządzenia i obiekty  infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane  jako teren. Symbol planu 13MN1.
oraz w części  tj. 2mb pod poszerzenie drogi oznaczonej symbolem KD5

KD2 – Tereny komunikacji- Drogi publiczne- ulice i drogi dojazdowe (drogi gminne).

Działka  położona jest na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd,  strefie GZWP.

Przetarg odbędzie się  w dniu  14. 01 . 2016r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Włodowice ul. Krakowska nr 26 II piętro pokój  nr 27.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść w gotówce na konto Urzędu Gminy Włodowice Nr  97 8277 0002 0059 0000 8794 0003 BS Szczekociny  w terminie do dnia  11. 01.  2016r. oraz okazanie  dowodu wpłaty w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone  w terminie 3 dni od odwołania  lub zamknięcia  przetargu, a kandydatowi na nabywcę, który przetarg wygrał zalicza się na poczet przyszłych należności.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem  negatywnym jeżeli żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. Postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.
Zbywane nieruchomości nie posiadają wznowionych granic- brak wytyczenia geodezyjnego.
Wznowienie granic  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ciąży na nowonabywcy.
Dodatkowych informacji o przedmiocie sprzedaży udziela Referat Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska  pokój nr 28 II piętro budynku Urzędu Gminy Włodowice, telefonicznie / 034/ 3153001, 3153030/ lub  pocztą elektroniczną  e-mail: rolnictwo@wlodowice.pl , w godzinach pracy Urzędu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu znajduje się również na stronie  internetowej biuletynu informacji publicznej www.bip.wlodowice.pl

Włodowice dnia 02.12.2015r.

Informacje

Rejestr zmian

2016-01-18

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2015-12-03

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2015-12-03

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.