Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

UCHWAŁA Rady Gminy we Włodowicach w sprawie procedury uchwalania i wykonania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Wyświetl stronę główną » Procedura budżetowa » UCHWAŁA Rady Gminy we Włodowicach w sprawie procedury uchwalania i wykonania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

UCHWAŁA NR 105/XVI/2000
Rady Gminy we Włodowicach
z dnia 30.08.2000r.

w sprawie : procedury uchwalania i wykonania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996r z późn. zm.), art. 119 - 125, art. 135 i art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm)

Rada Gminy Włodowice
uchwala tryb prac nad uchwaleniem i wykonaniem budżetu gminy

§ 1

Projekt budżetu gminy opracowywany jest na każdy rok budżetowy na podstawie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących budżetu oraz przepisów dotyczących jednostek organizacyjnych gminy z uwzględnieniem
1 / wskazówek Rady Gminy do projektu budżetu
2 / stanu organizacyjno - prawnego wraz z przewidywanymi zmianami
3 / zadań finansowanych z budżetu gminy oraz realizowanych przez jednostki organizacyjne
4 / ilości etatów i środków na wynagrodzenia w jednostkach powiązanych z budżetem gminy ( przewidywany stan zatrudnionych i wielkość wynagrodzeń na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy)
5 / założeń i wskaźników wynikających z polityki ekonomicznej Państwa przyjętych do opracowania projektu budżetu Państwa na dany rok (poziomu wynagrodzeń w sferze budżetowej, poziomu cen towarów i usług, wysokość stawek podatkowych, opłat, cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia roku następnego)

§ 2

Projekt budżetu powinien obejmować :
1. ogólną kwotę dochodów wg. ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej
2. wydatki budżetu na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem :
zgodnie z art. 69 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 póz 1014 z późn zm)
a) wydatki bieżące ;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje
b) wydatki majątkowe
3. Przychody i rozchody jednostki budżetowej (Gminy)
4. Plany przychodów i wydatków funduszy celowych
5. plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego i środków specjalnych
6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowalnych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
7. dotacje przekazane z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej
8. zakres upoważnień dla Zarządu do dokonywania zmian w budżecie
9. informacje o stanie mienia komunalnego

§ 3

Uchwala się następujące terminy prac związanych z uchwalaniem budżetu gminy
1. propozycje do projektu budżetu uwzględniające zmiany organizacyjne oraz wytyczne poszczególnych referatów przedkładają Skarbnikowi Gminy Kierownicy referatów oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy na odpowiednich drukach wraz z niezbędnymi materiałami kalkulacyjnymi
ODPOWIEDZIALNI: Wszyscy Kierownicy Referatów Gminy
Wszyscy Dyrektorzy
jednostek organizacyjnych wykonujący budżet gminy
TERMIN: do 30 września

2. Złożone propozycje zadań stanowią materiał dla Referatu Księgowości Budżetu do przedstawienia Zarządowi zbiorczego zestawienia proponowanych dochodów i wydatków stanowiących podstawę do opracowania budżetu
ODPOWIEDZIALNI: Referat Księgowości Budżetowej i Podatkowej
TERMIN: do 15 października

3. Zarząd Gminy dokonuje analizy oraz wydaje stosowne uwagi, propozycje o przedstawionym projekcie i wprowadza ewentualne korekty
ODPOWIEDZIALNI: Zarząd Gminy
TERMIN : do 25 października

4. Skarbnik po uwzględnieniu propozycji i uwag od Zarządu wydaje dyspozycje Referatowi Księgowości Budżetowej do opracowania projektu
ODPOWIEDZIALNI: Referat Księgowości Budżetowej
TERMIN : do 5 listopada

5. Zarząd Gminy przedstawia Radzie Gminy projekt budżetu wraz z objaśnieniami do dochodów i wydatków oraz informacje o stanie mienia komunalnego i przekazuje projekt uchwały budżetowej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zaopiniowania
ODPOWIEDZIALNI: Zarząd Gminy
TERMIN :do 15 listopada

6. Zarząd Gminy informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych

7. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu budżetu Radzie Gminy Zarząd przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektu ich planów finansowych.
Jednostki opracowują projekty planów finansowych w terminie 14 dni od dnia otrzymania danych
ODPOWIEDZIALNI: Zarząd Gminy, Referaty Księgowości Budżetowej, GZEASiP, Komunalny Zakład Budżetowy
TERMIN : do 10 grudnia

8. Przewodniczący Rady Gminy przekazuje projekt budżetu wraz z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym Komisjom Rady.

9. Komisje Rady w terminie 14 dni odbywają posiedzenia na których formułowane są na piśmie opinie o projekcie budżetu.
W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku bądź zwiększenia przewidzianego w projekcie, istnieje obowiązek wskazania przez komisję źródła jego finansowania.
Bez zgody Zarządu Gminy Rada Gminy nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zwiększenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu,
10. Opinie do projektu budżetu względnie wnioski o jego korektach Komisje Rady Gminy przedkładają Zarządowi Gminy w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy z kopią dla komisji budżetu.
ODPOWIEDZIALNI: Przewodniczący Komisji Rady Gminy
TERMIN: do 30 listopada
11. Po rozpatrzeniu opinii i korekt o których mowa w pkt. 12 Zarząd Gminy udziela Komisjom wyjaśnień w terminie 10 dni oraz wnosi ewentualną autopoprawkę do projektu budżetu.
Kopię wyjaśnień i autopoprawkę do projektu budżetu w tym samym terminie otrzymuje Komisja Budżetu,
12.Komisja Budżetu przedstawia Radzie Gminy opinię dotyczącą projektu budżetu.
13.Projekt uchwały budżetowej na Sesji Rady Gminy przedstawia Zarząd Gminy.
Uchwała budżetowa jest sporządzana zgodnie z art. 124 ustawy o finansach publicznych.
14. Rada, Gminy rozpatruje projekt budżetu i uchwala go na sesji, która winna być zwołana przed końcem roku poprzedzającego rok budżetowy.
ODPOWIEDZIALNI ; Rada Gminy
TERMIN : do 31 grudnia
W przypadku nie uchwalenia budżetu w tym terminie, (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) wówczas ostatecznym terminem jest dzień 31 marca, a podstawą gospodarki finansowej Gminy jest projekt budżetu przedstawiony Radzie.

15. W terminie 21 dni od podjęcia uchwały budżetowej Zarząd Gminy :
a) opracowuje układ wykonawczy budżetu szczegółowości określonej w art. 89 ust. 2 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 z 1998 póz. 1014 )
b) przekazuje podległym jednostkom ostatecznie informacje o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek
c) opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wykonywanych przez gminę przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w danym roku,

16. Plany poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Zatwierdza Przewodniczący Zarządu i Skarbnik za zgodność z uchwałą Zarządu Gminy o wykonawczym układzie budżetu Gminy.

§ 4

Uchwala się następujące terminy obowiązujące przy założeniu sprawozdań dla Rady Gminy z wykonania budżetu gminy.
1. Skarbnik Gminy na podstawie danych z księgowości i sprawozdań z jednostek organizacyjnych Gminy oraz złożonego do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu sporządza dla Zarządu informację z wykonania budżetu za I półrocze do 07 sierpnia
2. Zarząd jednostki gminy przedstawia Radzie informacje z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w terminie do 31 sierpnia
3. Zarząd przedstawia 2-gi egzemplarz informacji za I półrocze Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania.
4. Rada Gminy wydaje opinie o przedłożonej informacji.
5. Skarbnik Gminy na podstawie sprawozdań rocznych przekazanych do
Regionalnej Iżby Obrachunkowej oraz części opisowej złożonej przez dysponentów środków, sporządza dla Zarządu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w terminie do 10 marca
6. Zarząd przekazuje sprawozdanie z wykonania budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Przewodniczącemu Rady Gminy w terminie do 15 marca
7. Przewodniczący przekazuje sprawozdanie Komisjom Rady do zaopiniowania.
Komisje wydają opinie w terminie do 30 marca
Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową
8. Rada po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi w terminie do 30 kwietnia.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 6

Traci moc Uchwała Rady Gminy we Włodowicach Nr 9/IV/94 z dnia 14.11.1994r. w sprawie : procedury uchwalenia budżetu Gminy Włodowice.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
/ Ryszard Biały /

Informacje

Rejestr zmian

2016-10-14

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2005-05-27

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2003-11-06

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.