Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

  WÓJT GMINY WŁODOWICE

ogłasza I przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż :

  • nieruchomości  niezabudowanej o numerze geodezyjnym 409 pow.  319m² uregulowanej w KW Nr CZ1M/00049370/1  położonej w Rudnikach przy drodze powiatowej w kierunku Włodowic.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  5 503,00 złotych.
Cenę  należy powiększyć o 23% podatku VAT.

  • nieruchomości rolnej niezabudowanej o numerze geodezyjnym  545/13 o pow. 6165 m² uregulowanej w KW Nr CZ1M/00048671/4 położonej we Włodowicach.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  30 024,00 złotych.
Zgodnie z m.p.z.p działki przeznaczone są pod:
Działka nr 409 zgodnie z m. p. z. p. przeznaczona pod:
przeznaczenie podstawowe
- tereny zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy i zabudowy zagrodowej.
przeznaczenie uzupełniające - usługi nieuciążliwe, zabudowa letniskowa, obiekty małej architektury, zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa, zadrzewienia, zakrzewienia itp., trasy i urządzenia komunikacyjne, sieci, nieuciążliwe urządzenia i obiekty  infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane  jako teren. Symbol planu 5MN1.
oraz w części  tj. 2mb pod poszerzenie drogi oznaczonej symbolem KD2
KD2 - TERENY KOMUNIKACJI - DROGI PUBLICZNE - ULICE I DROGI ZBIORCZE (DROGI POWIATOWE)

Przeznaczenie podstawowe – droga        jednojezdniowa, dwupasowa.
Przeznaczenie uzupełniające - zieleń izolacyjna, elementy infrastruktury technicznej (bez budynków), obiekty i urządzenia inżynierskie.

Działka  położona jest strefie GZWP.

Działka nr 545/13  zgodnie z m. p. z. p. przeznaczona pod:
Przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze, grunty orne, łąki i pastwiska, uprawy sadownicze i ogrodnicze.
Przeznaczenie uzupełniające- istniejąca zabudowa zagrodowa, urządzenia sportu i rekreacji, obiekty i urządzenia obsługi produkcji rolniczej, zadrzewienia, zakrzewienia itp., trasy turystyczne, drogi polne, sieci, nieuciążliwe urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej. Symbol planu : R2
Działka  położona  jest w otulinie  Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, w strefie GZWP, w strefie K – ochrony konserwatorskiej walorów widokowych i ekspozycji  dominant krajobrazowych. Przez część działki przechodzi sieć elektroenergetyczna średniego napięcia.
Nieruchomości są  wolne od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się  w dniu  21. 05  . 2015r   o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Włodowice ul. Krakowska nr 26 II piętro pokój  nr 27.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść w gotówce na konto Urzędu Gminy Włodowice Nr  97 8277 0002 0059 0000 8794 0003 BS Szczekociny  w terminie do dnia  18. 05.  2015r. oraz okazanie  dowodu wpłaty w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone  w terminie 3 dni od odwołania  lub zamknięcia  przetargu, a kandydatowi na nabywcę, który przetarg wygrał zalicza się na poczet przyszłych należności.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem  negatywnym jeżeli żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. Postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.
Zbywane nieruchomości nie posiadają wznowionych granic- brak wytyczenia geodezyjnego.
Wznowienie granic  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ciąży na nowonabywcy.
W przypadku  nabywcy nieruchomości rolnej, który nie spełnia warunków określonych
w art.5 i 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r o kształtowaniu ustroju rolnego / Dz. U. Nr 64 poz. 592/ zostanie sporządzona przez Notariusza umowa warunkowa na okres 1 miesiąca, w którym to czasie Agencja Nieruchomości  Rolnej będzie miała możliwość skorzystania z prawa pierwokupu.
Dodatkowych informacji o przedmiocie sprzedaży udziela Referat Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska  pokój nr 28 II piętro budynku Urzędu Gminy Włodowice, telefonicznie / 034/ 3153001, 3153030/ lub  pocztą elektroniczną  e-mail:
rolnictwo@wlodowice.pl , w godzinach pracy Urzędu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu znajduje się również na stronie  internetowej biuletynu informacji publicznej www.bip.wlodowice.pl

Włodowice dnia 13.04.2015r.
 

Informacje

Rejestr zmian

2015-05-25

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2015-04-15

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.