Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WŁODOWICE W 2013r. Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Wyświetl stronę główną » Aktualności » SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WŁODOWICE W 2013r. Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Celem  głównym  Programu było  zaspokajanie  potrzeb  społecznych  mieszkańców   Gminy  Włodowice  oraz budowanie  i  umacnianie  partnerstwa pomiędzy Gminą Włodowice a organizacjami pozarządowymi   oraz  podmiotami, o których  mowa w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie.
Cele  szczegółowe:
- poprawa  jakości  życia  mieszkańców  Gminy  Włodowice  poprzez  pełniejsze  zaspokojenie ich  potrzeb;
- stworzenie warunków dla zwiększania aktywności  społecznej  mieszkańców Gminy  Włodowice;
- wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji;
- podniesienie efektywności  działań  w  sferze  wykonywania  zadań publicznych;
Współpraca  Gminy  Włodowice  z  organizacjami  odbywa  się  na  zasadach  pomocniczości, suwerenności, partnerstwa, efektywności, uczciwej  konkurencji, jawności.
Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami  jest prowadzenie  przez nie działalności na terenie Gminy Włodowice i na rzecz jej mieszkańców.
Program określa formę, zadania publiczne, zasady oraz zakres współpracy Gminy Włodowice z organizacjami.
Współdziałanie Gminy Włodowice z organizacjami obejmuje współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym.
- Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych Gminy Włodowice organizacjom poprzez wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji;
- Współpraca pozafinansowa polega na wzajemnym informowaniu  się  o planowanych kierunkach działalności,  prowadzeniu działań informacyjnych w zakresie wspólnych przedsięwzięć Gminy Włodowice i organizacji, pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami spoza Gminy Włodowice.
W  2013 roku  w/w  Program  obejmował  zadanie  publiczne ze sfery:                                   
a) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy w 2013 roku poprzez:
ZADANIE:
„Organizowanie spotkań związanych z wydarzeniami historycznymi, świętami okolicznościowymi,  organizowanie wyjazdów z elementami edukacji historycznej, krzewienie tradycji kultury polskiej, poznawanie i propagowanie tradycji narodowej, lokalnej”.
Wysokość  środków   przeznaczonych  na  realizację  zadania  - 5.500,00 zł
W  Otwartym  Konkursie  Ofert  na  realizację  zadania  wpłynęły 2 oferty:
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa i Skautów SKAUTING JURAJSKI - wysokość  środków przeznaczonych  na  realizację  zadania 3.000,00 zł.
Stowarzyszenie wykorzystało 3.000,00 zł, w ramach realizacji zadania Stowarzyszenie zorganizowało spotkania integrujące podczas, których  przygotowywano wianki oktawalne, wieniec dożynkowy, odbył się również rajd jesienny i uroczystość z okazji odzyskania niepodległości.
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Hucisku –wysokość  środków   przeznaczonych na  realizację  zadania 2.500,00 zł.
Stowarzyszenie wykorzystało 2.428,02 zł, część dotacji której nie wykorzystano zwrócono, w ramach zadania odbyło się spotkanie z historią oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, zorganizowana została wycieczka do Krakowa, wykonano prezentacje multimedialną.
Stowarzyszenia złożyły sprawozdania z rozliczenia zadania.
b) Wspierania i upowszechniania kultury  fizycznej  na terenie Gminy  w 2013 roku poprzez:
ZADANIE:
I. Organizowanie  zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz promowanie aktywności fizycznej wśród dorosłych,  w celu  rozbudzania i zaspakajania potrzeb w zakresie kultury  fizycznej  wśród społeczności lokalnej  z terenu Gminy Włodowice.
W  Otwartym  Konkursie  Ofert  na  realizację  zadania  wpłynęła 1 oferta – Ludowego  Klubu  Sportowego „ OLIMPIA” Włodowice.
Wysokość  środków   przeznaczonych  na  realizację  zadania  - 18.000,00 zł
Klub wykorzystał 17.819,30 zł, część dotacji której nie wykorzystano zwrócono. 
W  ramach  realizacji  zadania  Klub  przeznaczył  dotację,  m.in. na: zakup  sprzętu  sportowego, wynagrodzenie instruktora, transport, opłaty bankowe, opłaty ligowe, badania lekarskie, ubezpieczenie.
Dotacja  była  przekazana w dwóch  transzach, Klub  złożył  dwa  sprawozdania  częściowe i jedno końcowe  z  realizacji  zadania.
II. Organizowanie  zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz promowanie aktywności  fizycznej wśród dzieci  i młodzieży  z terenu Gminy Włodowice.
Wysokość  środków   przeznaczonych  na  realizację  zadania  - 8.500,00 zł
W  Otwartym  Konkursie  Ofert  na  realizację  zadania  wpłynęła 1 oferta- Uczniowskiego  Klubu  Sportowego  przy  Gimnazjum  we  Włodowicach.
Wysokość  przyznanych środków – 8.500,00 zł
Klub wykorzystał 8.094,72 zł, część dotacji której nie wykorzystano zwrócono.
W  ramach  realizacji  zadania  Klub  przeznaczył  dotację,  m.in. na: zakup  sprzętu  sportowego, wynagrodzenie instruktorów, transport, opłaty bankowe, zakup  nagród.
Dotacja  była  przekazana w dwóch  transzach, Klub  złożył dwa  sprawozdania  częściowe i jedno końcowe  z  realizacji  zadania.
 

Wójt Gminy Włodowice
Adam B. Szmukier

Informacje

Rejestr zmian

2014-04-07

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2014-04-07

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.