Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodowicach przy ulicy Krakowskiej

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we Włodowicach przy ulicy Krakowskiej

WÓJT GMINY WŁODOWICE
ogłasza II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości o numerze geodezyjnym 291/6, 291/7 o łącznej  pow. 1933m²  położonej we Włodowicach przy ulicy Krakowskiej uregulowanej w KW CZ1M/00072635/7 zabudowanej budynkiem usługowym o pow. użytkowej 476,97m² piętrowym  i budynkiem gospodarczym o pow. 42,24m², budynki w najmie pod konfekcjonowanie warzyw.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  259 326,00zł zwolniona z VAT, w tym cena działki  59 850,00zł
Wysokość wadium  10% ceny wywoławczej tj.  25 932, 60 złotych

Działki nr  291/6, 291/7 zgodnie z m.p.z.p. przeznaczone pod:  5U3:
a)Przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy usług publicznych - obiekty użyteczności publicznej przeznaczone dla opieki zdrowotnej oraz nieuciążliwych usług komercyjnych.
b)Przeznaczenie uzupełniające: obiekty małej architektury, zieleń izolacyjna, rekreacyjna, zadrzewienia, zakrzewienia itp., urządzenia komunikacyjne, sieci, nieuciążliwe urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej i komunalnej nie wymagające wydzielenia dla nich niezależnej nieruchomości i nie definiowane jako teren.
oraz w części tj. ok. 3 mb. pod poszerzenie drogi oznaczonej symbolem KD2 :
KD2 - TERENY KOMUNIKACJI - DROGI PUBLICZNE - ULICE I DROGI ZBIORCZE (DROGI POWIATOWE)
a)Przeznaczenie podstawowe – droga jednojezdniowa, dwupasowa.
b)Przeznaczenie uzupełniające - zieleń izolacyjna, elementy infrastruktury technicznej (bez budynków), obiekty i urządzenia inżynierskie.
Działki położone są w otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, w strefie GZWP .
Na działkach obowiązuje – obowiązująca linia zabudowy .
Działki położone są w strefie  B- ochrony konserwatorskiej – obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków.
Obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbolem KD2.
Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej z istniejącej sieci energetycznej i wodociągowej.
Na części działek  zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej- kolektor tłoczny.

Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg odbędzie się  w dniu  03. 10. 2013r   o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Włodowice ul. Krakowska nr 26 II piętro pokój  nr 27.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść w gotówce na konto Urzędu Gminy Włodowice Nr  79 8277 0002 0050 0000 8794 0001 BS Szczekociny Oddział Zawiercie w terminie do dnia 30. 09. 2013r  włącznie  oraz okazanie  dowodu wpłaty w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone  w terminie 3 dni od odwołania  lub zamknięcia  przetargu, a kandydatowi na nabywcę, który przetarg wygrał zalicza się na poczet przyszłych należności.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem  negatywnym jeżeli żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. Postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej.
Zbywane nieruchomości nie posiadają wznowionych granic- brak wytyczenia geodezyjnego.
Wznowienie granic  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ciąży na nowonabywcy.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.
Dodatkowych informacji o przedmiocie sprzedaży udziela Referat Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska  pokój nr 28 II piętro budynku Urzędu Gminy Włodowice, telefonicznie / 034/ 3153001, 3153030/  lub   pocztą elektroniczną e-mail: rolnictwo@wlodowice.pl , w godzinach pracy Urzędu.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu znajduje się również na stronie  internetowej biuletynu informacji publicznej www.bip.wlodowice.pl

Wójt Gminy Włodowice
Adam B. Szmukier

Informacje

Rejestr zmian

2013-10-07

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2013-08-26

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.